Gitanjali (10)

Olih: Rabindranath Tagore
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com

/37/
Manahang titiang pemargin titiangé puput sampun duk bayun titiangé sampun lemet, marginé ring arep titiangé kempetan, sangun titiangé sampun telas, semaliha sampun rauh pingenan ipun jagi nyingidang sikian ka genahé sané sunia. 

Pemuput ipun uning titiang, pikayun I Ratuné nénten mebongkol nénten memuncuk ring sikian titiangé. Sarin kidungé sané jelih, kepit ring manah titiangé, pét sarin kidungé sané riinan sampun susud saking layah titiangé. Pét tampaké sané riinan sampun ical, malih mabakin ring genahé sané durung kuningan./38/
I Ratu sampun sané ajap-aijap titiang, wantah I Ratu! Swécanin tur lugrain titiang busan-busan ngacep I Ratu. Indriané mekasami sané raina wengi ngulanin titiang, punika ékan-ékan jamak sémaliha nénten medué taksu. 

Sekadi wenginé sané setata ngengkebang iseng manah ipuné ngidamang sunar sekadi asapunika taler manah titiangé bekut-bekut ngeling, titiang ngajap-ajap I Ratu, wantah I Ratu. 

Sekadi belabaré kantun ipun megenah ring treptiné duk ipun ngampet menyah latigang treptiné, sekadi asapunika sampun sadug manah titiangé sané menyah latigang sih I Ratuné, sekéwanten kantun titiang bekut-bekut ngeling, titiang ngajap-ajap I Ratu, wantah I Ratu. /39/
Pét manah titiangé sampun tuh tur geritak, rarisang sampun I Ratu nedunin sikian titiangé, mepica sabeh. 

Pét ulanguné sampun ical saking sikian titiangé, rarisang sampun I Ratu nedunin sikian titiangé, mepica takilan sarin kidung.  

Pét bincuh karyané medungkunan nyatur désa sané ngawinang doh sikian titiangé ring linggih I Ratuné, rarisang sampun I Ratu nedunin sikian titiangé, inggih Ratu Juru Raksa suniané, mepica trepti miwah landuh. Pét sikian titiangé sané kantun mesila tiding memegeng ring bucu, rarisang sampun I Ratu ngeranjing nedunin sikian tiuangé, inggih Ratu Sesuhunan titiangé, mepica taksuning ratu. 

Pét manah titiangé keliputan winaya miwah brana, inggih Ratu Sesuhunan titiangé sané nirmala, Ratu Sesuhunan titiangé sané nénten naan keliputan, rarisang sampun I Ratu nedunin sikian titiangé, mepica kerug miwah tatit. /40/
Sué sampun nénten ketedunan sabeh, inggih Ratu Sesuhunan titiangé, manah titiangé sané tuh aking. Kedas galang bongkol ambarané neng akelamaran bawang tuh nénten wénten gulem, neng akidik nénten wénten kanten siptan sabehé sané sayub jagi tedun.

Tedunang sampun belabar agung duén I Ratuné mangda nguragada, sané selem denges miringan kepademan, pét I Ratu lédang arsa, taler tatit duén I Ratuné sané nyander-nyanderin sané ngewetuang jejep manah kantos ka genah-genahé sané sintru. 

Ambil malih, Ratu Sesuhunan titiangé, ambil malih panes ngentaké sané mendep-mendep nyélebseb, tur lagas ngeseng manah titiangé.

Bengayang sampun ngasab gulemé tedun, sekadi peliat istri-istriné sané ngembeng-ngembeng toyan matan ipuné, duk kurenan ipuné ngerudeg. (masambung…)

Catetan: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002


No comments