Hadiah Taun Baru

Olih: IDG Trinandita
Sumber Gagambaran; https://pixabay.com/
“Sing medaya guminé mejalan becat gatiné. Mara busan asané Januari jani sagetan suba bulan Désémber, rasané sing ada akijapan matan barong sagétan suba lakar nyaluk taun baru,” kéto Luh Kenyung ngerengkeng di aepan I Gedé Aget kurenané ané sedeng nyampat di natahé.
“Men kénkén keneh Luhé? Pang buin pidan taun baruné, ané pasti tuah 365 hari ento suba tuah  ataun, sinah ditu lakar nemu ané madan taun baru, jeg ada-ada dogén krengkengané cara nak sing taén bersyukur!” kéto I Gedé Aget nimpalin munyin kurenanné sayang.
“Bli tiang boya ja tusing bersyukur, tiang ngerengkengan, buka kéné pejalan pipisé jeg cara yéh rasaang tiang, pang beli nawang né jani to panaké I Luh Satia suba nagih meli HP, mara Désémber ané liwat meliang I Gedé Bagia beliné Luh Satia  motor, sagétan jani suba ada pajalan pipis buin, yéning satuang ping kuda ada rainan, odalan,  tondén kaitung menyama braya, nak mekutang bok, nelubulanin, mekalan kalan, mecaru, purnama, tilem, karya di Pura Désa, ngabén, muah ané lénan jeg tusing pepegatan ento tawang beli, nang petekin beli?”
“Yén unduk ento da ba buin tuturanga beli nak suba karesep, nak mula suba madan pedum idup utawi kewajiban ané patut laksanayang ulian keneh lascarya rahayu tusing dadi ada keneh mapariselsel, ané ngaénang ilang pikenoh utawi suksemané mayadnya ané suba kajalanin, buina pang adi nawang pipisé nak suba ada, tur suba sayaga. Beli nak suba ngitungin makejang totonan, suba makejang ada di keneh beliné, da adi sumandangsaya apa buin adi milu masi seleg ngalih pangupajiwa ané sinah nyidayang anggo ngewantu nyalanin kauripan né buka jani, ento tuah ané patut suksemaang ring Hyang Perama Kawi, adi kan suba nawang bli pepes nyambatang kapining adi,  amongkén sekayanné amonto anggon ngitungan idupé, meyadnya tur menyama braya. Da makeneh gedé apabuin gedénan keneh, sinah ditu iraga bisa bingung tur bisa dadi buduh. Jalanin idupé sesidan-sidan. Sakéwala da engasp mautsaha. Da setata ngerengkeng ané boya-boya, apa buin ané tusing lakar meragatang gaé sinah ento rugi. Suba karesep?” kéto pesautné I Gedé Aget tekén kurenanné, sambilanga maekin kurenanné ané negak di bataran umahné disubané ngejang sampat. Umahné I Gedé Aget kedas tur asri. Apa ané mawinan kedas tur asri. Mapan I Gedé Aget, kéto masi Luh kenyung setata ngajahin pianakné I Gedé Bagia muah Luh satia apang setata nyaga kebersihan, luu plastik mepunduh dadi besik, luu ane nyak berek masi kapunduang dadi besik, disubané liu luu plastik purupanga utawi tukaranga émbér utawi prabot lénan ané masi melakar aji plastik ajak pemulungé ané tetep teka abulan cepok. Luu ané nyak berek timbuna ditu di tebané apang dadi anggon rabuk. Buina pianakné buka dadua nak mula disiplin uling cenik. Melajah seleg, kéto masi ngewantu reramané masi anteng. I Gedé Aget ajak Luh Kenyung ngarasa angayubagya ngelah pianak buka kéto. Tusing ja merasa rugi ngorain tur ngelémékin uling cenik. Di kenehné Gedé Aget nak cenik ento tuah patut orain uling nu madan cerik kerana didikan utawi piteket ané luung ento tuah lakar énggal karesep ngantos kawekas ané ngawinang di subané kelih anaké cerik nawang ané madan beneh pelih, jelé melah ngantos nawang ané madan tanggungjawab. Yén cutetang sinah lakar nawang ané madan kewajiban.
“Yén unduk ento tuah saja beli, tiang tuara ja nuturang ané tuara ada, tiang nyatuang isin keneh tiang, yén sing beli sané kerengkengin tiang nyén buin, apa perlu tiang ngerengkeng ajak beli Putu Gedur dangin umahé? Sinah ditu beli lakar salah tampi tur cemburu tekéning tyang.”
Ningeh munyiné Luh Kenyung buka kéto ngénggalang I Gedé Aget ngelut kurenanné sambilanga ngadébras mesuang munyi, “Sinah sing pesan adi dadi ngerengkeng ajak I Gedur, jelas-jelas beli lakar gedeg, apa buin pepes pesan beli nolih I Gedur nyeledétin adi risedek adi majalan ka carik, jeg sajaan beli sing terima, beli sing demen ngelah kurenan buka kéto, ingetang nyén ento!”
Ningeh munyiné I Gedé Aget buka kéto ngénggalan Luh Kenyung nyautin sambilanga nampésang gelutan kurenanné.
“Lamen kéto dingehang naé yang memunyi, da jeg sagetan suba sautina, melahang resepang, mara sautin!”
Kéto munyiné Luh Kenyung sambilanga makenyung manis ngawinang I Gedé Aget milu masi makenyem laut kedék subarengan ajak Luh Kenyung.
“Beli ada ané buka jani, pianaké Luh Satia nagih meli HP nuutin timpal-timpalné, men kénkén menurut pendapat beli? Yén acolohan tiang jeg da suba belianga kénkén? Tiang takut beli, cara janiné suba liu ada orta ulian HP jeg tusing beneh pergaulanné, ada dingeh ngantén kondén tamat masekolah, ada kena hipnotis, ada ané ilang plaibang nak muani, pokoné jeg jelék-jelék sajaan ortané ané dingeh tur pebalih tiang di TV-né beli?” kéto Luh Kenyung nyambatang unduk pianakné Luh Satia ané dingeha nagih beliang HP.
I Gedé Aget nyak seleg ningeh laut mesaut alon, “Apa buin? Suba pragat, ada buin ané lakar sambatang, beli tuah lakar ningehang, pang sing kanti kema ajak I Gedur adi mesadu!” Kéto I Gedé Aget mamunyi sambilanga nyigit bangkiyang kurenanné. Luh Kenyung makenyung, tur kebilbil mesaut, “Beli, apa ané sambatang tiang busan tuah anggon tiang nyugjugin keneh beliné tresna kapining tiang, yadiastun beli ngorahang pepes tiang sledétina tekén Bli Gedur sinah ento tuah baan rungu tekén pisaga boya ulian makeneh kéné kéto cara penarkan beliné, buina tiang tuara keneh ané boya-boya, ané jani ané seken takonang tiang men kénkén beli unduk pianaké?”
Cara nak seken Luh Kenyung nyatua, I Gedé Aget nu mekita nyandén kurenan ané sanget sayanganga, boyaja ulian jegég sakéwala ulian ia jemet, tusing taén ngaé keneh nak tua utawi matua gedeg, jemet ngalih gaé, ajak matua satinut, rungu tekén reramané I Gedé Aget ané suba nyangsan tua, alingké bani piwal asané anteg kamen umbahanga, seprai umbahanga apa ja jeg angob nolih kapitresnané Luh Kenyung, nyediang nasi muah sekancan gaa jeg tepukina. Cutetné makejang Luh Kenyung ané nyiagayang. Luh kenyung nak ngelah pemineh. Yén jani iraga bani tekén nak tua utawi matua, sinah buin pidan iraga lakar nemu ané buka kéto masi, yén jani iraga subakti, tusing langgana tekén nak tua utawi matua sinah ditu iraga lakar nemu rahayu riwekasan, nganteg pianak cucu lakar nemu ané madan rahayu. Yéning bani apa buin ngelawan utawi nyakitin keneh anak tua utawi matua sinah ditu tusing lakar nepuk ane madan suka apa buin lakar nemu ané madan rahayu. Kéto taén Luh Kenyung matutur-tuturan ajak kurenanné.
Né jani ulian ngaton kurenané seken buka kéto, buung I Gedé Aget guyu utawi nyandén, laut nyautin munyin kurenané sada seken.
Nak mula saja, liu ané tepuk beli, liu masi ané dingeh beli, ulian ngelah HP jeg cenik-ceniké tusing inget ngujang, melajah tusing taén jeg HP dogén gisianga kemu mai, semengan ngantos kapeteng jeg tuah HP dogén gemela, kondén buin ada ané kanti tabrakan ulian ngerunguang HP risedek negakin motor di margané, ada masi jeg maén game dogén di HP-né kondén buin ané kena pengaruh négatif ulian HP minekadi salah pergaulan, narkoba, tur ané lénan, jeg makejang jelékné tepuk adi.”
Kondén pragat raos kurenané sagetan Luh Kenyung sépanan nyautin.
“Nah lamen kéto jeg da suba belianga HP depang suba pianaké melajah cara iraga ipidan, iraga ipidan kalingké HP, radio dogén nu megarang ningehang, ngidaang ya jani ngasukang pianak masekolah kanti SMA, sing ja belog-belog sajaan sing i raga, sing kéto beli?”
“Sing ja kéto adi, yening pemineh beliné kené.”
“Kénkén to?” Ngénggalang Luh Kenyung mesaut kerana ia marasa kurenané sing patuh itungan ajak déwékné.
“Kené nyen Luh, makejang ané sambatang Luh i busan nak tusing pelih, sinah ento tuah ulian sayang Luhé bes keliwat kapining pianak, beli boya ja nombaang, sakéwala pang Luh nawang?”
“Nawang apa beli? Tiang suba nawang makejang, apa buin? Buina adi mara jani beli ngorahang tiang Luh, uli tuni suba luung beli nyambatang adi, apa nang tegarang sambatang beli!”
I Gede Aget kedék ningeh kurenanné nyambat buka kéto.
“Nah lamen kéto Luh,  éh adi, kéné nah,  beli ngorahin, yén unduk pianaké Luh Satia jani suba madan masuk SMA sinah beli setuju meliang HP, apa mawinan, kerana HP ento tuah sarana, ané anggon nuutin kemajuan jaman ané tusing dadi kelidin, sakéwala ané patut sekenang tekén I Luh Satia pianaké tuah kénkén nganggo HP ané beneh manut sekadi pengapti sang wikan apang tusing pelih utawi négatif cara ané suba sambatang beli ajak adi ibusan, kéto nyen adi.” Ningeh munyiné kéto Luh Kenyung ngambrés tur ngambul sambilanga ngemélmél cara dagang ubad.
“Cutetné tiang sing suka pianaké beliang HP, pokokné tiang sing demen tur sing terima,” sambilangé gejer-gejer majujuk di natahé.
Sagetan uling diwangan teka bapané I Gedé Aget ané madan I Gedé Rena nénténg bungkusan. I Gedé Rena tuah anggona pekak tekén I Gedé Bagia lan Luh Satia. Nolih matuané teka prejani Luh Kenyung lan I Gedé Aget suud majugjag. Laut Luh Kenyung sada makenyem nyapatin matuané.
“Rauh ring dija bapa dados makta tas luung sajaan, napi kal bakta nika?” I Gedé Rena matuané mesaut sada kenyem.
“Né bapa mara teka uli kota meli HP, mapan pidan maan nyambat yéning Luh Satia maan juara di sekolah pekak lakar ngemaang hadiah taun baru HP, kéto nyen Luh, men Luh kénkén?”
“Enggih yéning sampun mejanji punika suksemaang tiang, sinah Luh Satia kendel utawi seneng pisan.”
Mesaut I Gedé Aget cara nak mekesiab ulian bapanné tuara taén nyambatang unduké ené. “Yéh, tusing tawang tiang bapa lakar ngemaang hadiah HP, enggih suksema bapa napi malih I Luh Satia nak sampun dot sajaan ngelah HP.”
I Gedé Rena mesaut seken tekén pianak lan mantu ané sanget sayanga. Ulian tuah ento ané gelahanga. Mapan I Gedé Aget tuah pianak mebatun buluan. Dadiné jeg memesik.
“Nak mula cara jani HP nak ada positif negatifné, sakéwala pekak nak suba miteketin Luh Satia cucun pekak sayang apang ngango HP né anggo ané positif ané dadi ngewantu ngeruruh ilmu pengetahuan ané dadi serana ngelanturang sekolah ngeruruh kaweruhan boya anggo ané boya-boya, ané tusing anut utawi patut tekéning keperluan I Luh Satia melajahang déwék. Jelé melah nak medampingan, sakéwala sinah iraga ané patut milah tur milih encén ané madan luung encén ané madan jelék, encén ané patut tiru tur gugu muah ané encén patut ejohang tur kutang, buina nak suba piteketin pekak apang tusing awaian ngisi HP, tuah awai patut batesin galahé nganggo HP, apang tusing kija kija ngemel HP kanti engsap tekén geginané dadi murid, ané nu patut seleg melajah utawi ngewantu mémé bapa, unduké ento tuah suba saja bakat tuturin sekondén Pekak lakar nyanjiang meliang HP, yéning tusing nyak nyanggupin buka kéto sinah pekak tusing lakar presida ngisinin kenehné nagih hadiah taun baru merupa HP, buina yén tusing ngelah HP sinah pedalam kerana sinah ditu lakar ketinggalan informasi.” Kéto Pekak Rena nyambatang tekén I Gedé Aget lan Luh Kenyung. Luh Kenyung tuah mekenyung dogén, di kenehné suba karesep tekén apa ané sambatanga tekén matuané ané tuah pénsiunan guru. Ulian ento ia siep, sakéwala demen krana pipisé ané siapanga tekén I Gedé Aget anggona meliang HP dadi anggo mitegepin anggona ngerayaang taun baru ané suba lakar teka.

Redité, 24 Désémber 2017


I Déwa Gedé Trinandita
urati lan seneng ring parikrama Bali.

No comments