Kena Kibul

Olih: Nyoman Dévi Ary Cahyani
Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
Rikala ujan bales, majujuk ring jendéla umahné, naktakin jagut, peliatné puyung. Nyoman Jésen bengong, yeh matané ngetél nyétsét buku gambar né kagambarin mare. Gambarné gunung misi pondok cenik.  
Makaukan méméné, “sedang apa Jés?”
“Sedang memikirkan kakék dan nénék Ma, Jésen rindu.”
Nyagjag méméné, tepukina ia ngeling tur lantas ngelapin yéh peningalanné Jésen. Nyoman Jésen nak cerik uling Buléléng, awakné cenik bentir, bokné keriting, cunguhné keleb tur kulitné putih gading, yusané maré sia tiban tur kelas pat SD. Nyoman Jésen mula nak Buléléng, Bali nanging suba limang tiban ia nongos ring Kalimantan tekén mémé bapané. Bapané tentara sané matugas ring Kalimantan ento mawinan Jésen nongos ring Kalimantan.
Ujanné endang, guminé peteng, teka bapané uli magaé, makaukan tur ngaukin I Jésen.
“Jésen! Jésen! Kita akan segera pindah ke Bali nak, bapak sudah mendapat surat pemindahan penugasan.”
“Horé, kita pindah pak, Jésen sangat rindu kakék dan nénék di Bali.”
Liang pesan atiné Nyoman Jésen tekén méméné ningeh ortané totonan. Gelis satua neked lantas I Nyoman Jésen tekén mémé bapané di Bali, desa Banjar, umah bapane dugasé bajang. Neked di umah bapané, kakiné nyagjag maakin tur ngelut I Jésen.
“Duh, bagus gati cucun awaké né, to tolih ja sing patuh bagusné tekén awaké dugasé bajang?” Masuryak lantas makejang ngedékin I Kaki.
“Bih kakék bicara apa? Jésen tidak mengerti kék.” Masaut I Jesen sambilanga makenyem.
“Cai mara ja, kéné ba cai nyilih tongos lekad dén dini, cocok ba cai sing ngerti munyi awaké.” Masaut I Kaki macegik.
Suba awai I Nyoman Jésen nongos di Banjar, makenalan lantas ia tekén I Madé Dogol kelas lima SD, Luh Sari kelas pat SD tur I Madé Tagel kelas nem SD.
Matakon I Madé Sari, “suba kudang tiban nongos ditu Jés?”
Masaut I Jésen, “Sari, Jésen tidak mengerti, hhhmmm… bagaimana jika kalian mengajari Jésen bahasa Bali, mau kan?”
“Gampang to gampang, pastinya.” Masaut I Dogol.
Sedek maplalianan ajaka patpat tepukin lantas I Kaki sedek ngejuk siap.
“Éh itu kakék, Jésen ke sana ya mau minta uang beli keléréng. Tunggu ya.”
Masaut I Dogol, “Éh Jés sini bentar, kamu mau minta uang kan? Sini-sini akan ku beri tau bagaimana caranya.”
Masaut I Jésen, “apa itu?”
“Begini, cari kakékmu dekati dia lalu katakan, Kaki Nyoman bodo tai, pasti kamu akan dipuji,” kéto munyiné I Tagel.
Masaut I Jésen, “baiklah.”
Paakina lantas I Kaki tekén I Jésen tur ngorahang, “kaki, Kaki Nyoman bodo tai.”
Makesiab tur macegik galak I Kaki, “apa koraang? Melaang cai mapeta, dot sibak nas cainé?” Malaib lantas I Jésen. I Tagel, Dogol  kedék ngerekék ningalin I Jésen.
Aliha lantas I Tagel, Dogol lan Luh Sari tekén I Jésen, ngomong  lantas ia sambilanga angkih-angkih, “bagaimana ini, Jésen salah apa, mengapa kakék terlihat begitu marah.”
Masaut I Dogol, “cara kamu salah Jés.”
Ngomong tur galak koné I Luh Sari tekén Tagel lan Dogol, “cai mula beler jak dadua, eda kéto ngajak timpal, pedalem Jésen.”
Enjeka tur dongsoka koné I Luh Sari tekén I Tagel lan Dogol, “menep nyai”.
Lantas ngomong I Dogol, “bagaimana jika kamu minta maaf saja kepada kakékmu.”
Masaut I Jesen, “Éh benar.”
Madé Tagel Masaut tur kisi-kisi teken Jésen, “begini Jés,…”
I Jésen manggutan, “baiklah.”
Lantas  tuutina koné munyiné I Tagel. Malaib I Jésen, matédoh, nyakupang lima diap kakiné tur ngorahang, “uduh kaki, amor ring acintya kaki.”
I Kaki masaut galak, nengkik, macegik “éh adi wanén cai a, wanén keneh cainé madakang awaké énggal bangka, mai paakang iban cainé, bakat cai ka tugel nas cainé.”
Malaib I Kaki nguber I Jésen.
Jésen makaik, “bapakkkk!!” 
Ngerékék koné I Tagel, Luh Sari, Dogol tekén anaké ditu ningalin Jésen tekén kakiné uber-uberan. 


Nyoman Dévi Ary Cahyani
Mahasiswa Basa Bali ring STAHN Mpu Kuturan Singaraja.

No comments