Lawat-Lawat; Jurus Mauk

Olih: IGA Darma Putra
Sumber gagambaran; https://id.pinterest.com
Sing ja kéweh malajahin jurus mauk. Sing perlu nyeraya peteng dedet di pamuuné, nyantosang apang maan panugrahan uli Bhatari Durga. Tusing masih perlu banten makranjang-kranjangan apang prajani sayangang déwa. Apa buin kéweh-kéweh nguber klebutan ka bongkol-bongkol bukit sripit luihan tekén ngalih song jit sambilang kejat kejit.
Jurus mauk ento suba bakat aba uli kadituan di mara lekadé. Tegarang sliksik di song buluné ané kén jurus mauk ento enu pules leplep. Sagét tepuk, enggalin dundun apanga ia nyidayang anggon nguluk-uluk. Luung masih jurusé ento anggon ngalih gegaén aluh-aluh kéweh. Ingetang ngidem sambil masila tiding, eda engsap tudang-tuding.
Prajani idéwék bisa orahanga ngorta ajak déwa, manyama ajak bhatara, kéwala kereng engsap ajak pitara. Nyén madan déwa? Yén di sastra, koné ada katuturan déwa di déwék. Kéwala suba ping kuda kaden alih-alihin déwané di déwék, tusing masih tepuk. Ané kén kadén madan i déwa di déwéké. Yén tuah ngomongang jeg aluh pesan, nyak nyangluh cara ambun kopi mara manyahnyah.
Manyama koné jlemané ajak bhatara. Kéwala tusing tawang bhatara ané kénkén sujatiné dadiang nyama. Apa makejang bhatara ento nyama, masih tusing tawang tatas. Nak kéto orahina tekén buku-bukuné, keto orahang. Sing pelih adané yén suba omongané misi dasar. Apa buin dasarné tuah sastra. Sastra ané kénkén ento anggo dasar, sandang masih pilihin. Nak liu jani anaké ngomongang sastra, kéwala sing nawang ia ané madan sastra ento sing ada di bukuné. Adané dogén suba Sang Hyang Sastra. Aéng! Apa ané nyidayang ngawadahin ané aéng-aéng ento?
Apa madan pitara? Pitara ento leluhur. Nyén leluhur? I Bapa ajak I Mémé. Duuran to ada masih I Kaki ajak I Dadong. Duur to ada buin. Keto yen ngalih leluhur ménék-ménékang. Yén ngalih sentana, nuun-nuunang. Pajalané ngamenékang nyak cara pajalan api ngalih langit. Pajalan nuunang cara pajalan yéh ngalih gumi. Yén iraga magarang ngalih leluhur, nyak cara endihan apiné ané cenik magarang ngalih tanggu langit.
Apanga orahanga dueg, dadi masih pajalan leluhuré ento palajahin. Orahang leluhuré maan panugrahan kéné, kena pastu kéto. Ulian ento koné jani iraga dini bareng mondong panugrahan sambilang negen pastu. Yén kéné unduké, ngudiang tattwane ngajahin iraga apanga nyidayang ngelésang tetegulan idup? Panugrahan ajak pastu ento suba ané negul idupé. Apa buka duané ento sing dadi baan ngelesang, sangkalanga nganteg jani iraga bareng-bareng mategul. Béh dong déwa ratu agung.
Apa buin di gumine ené, liu pesan ada anak dueg. Anaké ané ngaji-ngaji belog sing masih bedik. Apa buin anaké ngaji-ngaji dueg, liunan buin. Magenep tuturé bakat bacaka uli tanggu kangin nganteg tanggu kauh. Neked pajalan ai bakat baana mitbit. Pura Kahyangan Désa masih bakat tandruhin. Kéwala ia bareng madésa, bareng nunas tirtha. Tuturné suba ngeluer cara angin sasih kaulu nagih ngempakang punyan nyuh ané suba tanema baan leluhuré. Tagtag-tugtug, yén ia orahin apanga nanem nyuh, enu misi ngandong cucu cara patujuan leluhur. Dong kadén anak duegan, pamuputné patuh dogén nuutin ané suba ada.
Suba keto lantas, makejang ubat-abit ané suba bakat tama-tami. Orahang tetamiané suba uyak tetani. Tetamiané ngéwehin, maat-maatin pajalan ngalih suka sekala-niskala. Nyanget-nyangetang tegeh tuturné tusing nyidayang buin nguber. Adi keto? Nak ia makeber, déwéké sing ngelah kampid kénkénang milu-milu. Jani kanggoang matakon tekén anaké dueg-dueg. Apa madan mauk?


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments