Bayu Pramana (Angin Ngampehang Layangan)

Olih: I Gdé Nyana Kesuma
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com
I Doblét kenyem-kenyem padidi sambilanga majalan nuju balé banjaré, kadirasa legan kenehné tusing sida baan nambakin. Pajalanné sada gangsar, cara ada anak nguberin. Tetayungan limané suba cara anak gerak jalan juang 45. Ahhh, nyén sing nawang I Doblét anak mula abahné cara kéto, kenyam-kenyem padidi liu anaké ngadén ia buduh. Sujatiné I Doblét anak terkenal, sakéwala liunan anak nawang adané dogén tusing karuan nawang jenengné. Ento tusing ja lénan, krana liu suba karya-karya I Doublété ané suba sing sandang baan ngomongan buin. Diganti teka masan layangané uli dija kadén tekan anaké ngalih-ngalihin I Doblét. Ulian garapan layanganné melah tur keberanné setata luung, tusing taén jelék. Yén omongan méh ba jeg agumi Baliné nawang I Doblét, anak uli Ubud, Sanur, Kuta, Buléléng, Jembrana ahhh, kanti ka dura Bali suba layangan I Doblété makeber.
Yan suba masan anginé baret, bulan Juni kanti Séptémber sing pati rérénan I Doblét ngaé layangan. Sebilang wai ada dogén anak nagihin, makejang soroh layanganné tawang baana ngaé. Ané paling liu anak ngalih layangan Jangan, suba karuan ngaé ikuh dogén kanti abulan. Nedeng iteh magarapan sagét teka I Wayan Padet, saha énggalan matakon, “Bli bli doblét, ngidang ngaénang panak icangé layangan bé Indosiar?” Sambilanga ngerot tiing lakar layangan masaut lantar I Doblét, “Wééé Yan, layangan bé Indosiar ané cén to, nak liau ada soroh bé di Indosiar Yan.” Sambilangan kedék sada ngerimik.
Makeneh I Wayan Padet baan omongan I Doblété, “Saja buka omongan Bli Doblété, bé apa ja to nah? Bé né megoréng, apa bé né melebang di telagaé, apa bé lélé, apa bé jair?” Ngénggalang lantas masaut I Wayan Padet, “Nah, nahh antiang malu kejep nah bli, lakar takonang icang malu mulih, nak soroh bé apa ja bé Indosiaré ento.” Masaut I Doblét “Nah yan, sekenang malu apang tusing pelih baan ngaénang. Sakéwala kéné yan, buin aminggu mara ngidang bli ngaénang panak Yayanné.”
Bangun I Wayan Padet uli ampik umah I Doblété tur ngénggalang majalan mulih. Di jalané suba cara langit kasaputin gulem kenehné, ngenehang soroh bé Indosiaré ento. Neked jumahné matakon I Wayan Padet tekeén panakné, “Dé….. Gdé Bayu, mai-mai malu ning. Ané kénkén madan layangan bé Indosiar? Nanang tusing ngidang nyelasang tekén undagi layangané. Apa mirib to soroh bé ané sai-sai gorenga tekén mémén Gdéné?” Kondén pragat satuan bapané saget suba kedék I Gdé Bayu, “hahahahahaa, bapa saja suba tusing taén mebalih TV. Bé Indosiaré ento bé ané ngelah kampid, warnané liu, yan suba keberanga di duur luung gati ngenahné pa, apang tusing bapa paling tegarang to layangané Bli Madé Giri dangin umahé tingalin malu.” Bengong I Wayan Padet ningehang munyin pianakné, saha ngénggalang mulihné I Madé Giri nakonang layangané ento.
Tusing ada duang menit I Wayan Padet suba neked jumahné Madé Giri, sakéwala lacur Madé Giri tusing jumah. Dapetanga ada Luh Sekar kurenanan Madé Giri dogén jumahné nedeng ngoréng bé pindang di paoné. Ngénggalang I Wayan Padet matakon, “Luh…. Luh Sekar, ada I Madé jumah? Né lakar ada takonang bli tekén I Madé.” Masaut Luh Sekar, “Tusing bli, bli Madé nak lembur di kantorné, buin mani mara mulih Bli. Apa ento lakar takonang bli tekén kurenan tiangé?” Sambilanga ngalanturang ngoréng bé pindang di bungut paoné. Kemigmig suba I Wayan Padet ngenehang déwékné, dija buin lakar matakon soroh bé apa bé Indosiaré ento.
“Kéné Luh, bli okonanga matakon layangan bé Indosiar tekéning I Madé Giri, pianak bli tusing ngidang nambakin apang gaénang ja layangan cara kéto.” Kéto buin omongané I Wayan Padet tekéning Luh Sekar. “Yééé… too yaa bli di betén wakulé suba jang tiang, to suba bé ané demenanga tekén kurenan tiangé.” Nyledét lantas I Wayan Padet ka wakul wadah bé pindang ané mara gorénga tekén Luh Sekar. Ditu lantas ia makeneh, “ahhh, bé Indosiar to soroh bé ané suba magoréng,” sambilanga nyeledétang Luh Sekar égal-égol di arepané.
Suba lantas kéto majalan mulih I Wayan Padet saha nyambatang tekén pianakné, “Dééé, Gdé Bayu suba tawang Bapa jani layangan bé Indosiar ento, too tuah soroh bé ané suba magoreng.” Kebras-kebris Gdé Bayu ngedékang bapané, “Wéé bapa, saja suba bapa néé. Nah nah jani kal download malu fotoné apang sinah bapa nawang, suba lantas kéto édéngang kemu sik Pak Doblété.” “Néé néé paa, apang sinah bapa nawang,” édénganga gambar layangané uli hapé tekén I Gdé Bayu. Masaut Bapané, “Nah Dé pang aluh, buin mani teka uli masuk tutug bapa sik Pak Doblété, cening ané nuturang ditu.”
Buin maniné disubané teka uli masuk I Gdé Bayu nénggalang ngalih bapané, “Paa… mai jani kemu paa, apang énggal ngidang ngeberang layangané.” “Lan.. lan jani suba Dé, ganti malu bajuné, madaar malu mara majalan.” Kéto pasaut I Wayan Padet tekéning pianakné. Sawatara jam dua tengai, neked lantas I Wayan Padet ajak pianakné jumahné I Doblét.
“Yéé Wayan, éngkén Yan suba tawang soroh bé apa bé Indosiar to? Hahahaa….” Sambilanga kedék I Doblét nakonang Wayan Padet. Masaut lantas I Wayan Padet, “Apa tusing ada too bli, makejang anaké bakat takongan, kadén soroh bé jair, bé ané melébang, bé lélé apa bé ané suba megoréng. Ada gén orang bli mara tawang bli icang belog. Né suba lakar ajak I Gdé mai apang ia langsung ngorahang ajak bli.” Buin nyangetang kedékné I Doblét nepukin Wayan Padet buka kakéto. “Pak Man, Pak Man Doblét né gambar layangan Indosiar ento, ngidang Pak Man ngaénang?” Kéto patakon I Gdé Bayu. Énggal masaut I Doblét, “Nah.. nah ning lakar gaénang Bapa jani, antiang akejep dogénan.” Ngénggalang I Doblét ngerot tiing, nimbangan apang tusing jelék keberané, nukub aji kain apang makelo anggonan tekénang I Gdé Bayu. Tusig ada telung jam suba pragat baana ngaénang.
“Dé Bayu né suba pragat baan Pak Man ngaénang, éngkén suba nyak cara keneh Gdé né?” Kéto I Doblét matakon tekéning Gdé Bayu. “Suba Pak Man, sakéwala kéné Pak Man, suba cager nyak makeber né?” Pasaut I Gdé Bayu saha nabdabang I Doblét lakar macarita tekéning unduké ngudiaang bisa dadi undagi layangan. “Kéné Dé, Yan layangan ento tuah matuku baan angin, baret kalawan sing anginé ané lakar ngidang ngeberang kalawan tusing layangané ento. Yan suba beneh baan nimbang, ngerot tur nukub sinah tusing ja ada layangan ané tusing nyak makeber. Krana ento Gdé harus bisa ngarasang Ida Batara Bayu, cumpu tekéning linggih Idané. Yan enduk anginé kaukin baan suir-suiran, nguci cara I Kedis. Sinah lakar ada angin gedé ané ngeberang layangan ceningé.” Kéto pasaut I Doblét sada banban.
Disubané kéto ngénggalang Gdé Bayu ngeberang layangané di lapangan samping umahné I Doblét. Ditu suba mabukti enduk anginé tusing ngidang ngeberang, mara masuir sagét palapan ada angin gedé teka ngeberang layangané I Gdé Bayu. Kadirasa Bayu Pramanané macihna, yan sing ada angin makasami tusing ngidang idup. Sakéwala angin tusing ngidang gadabang, tuah sida baan ngarasayang.


I Gdé Nyana Kesuma
magenah ring Br. Yéhtengah, Kelusa, Payangan, Gianyar, prasida kahubungin ring email: nyanakesuma10@yahoo.com.

No comments