Puisi-puisi I Ketut Sandiyasa; Réklamasi Politisi

Gagambaran Manik Sudra

Réklamasi Politisi

            Ada orti saking birokrasi
            Ada orti saking politisi
            Indik ngurug pasisi
            Turah mangkin kocap réklamasi

            Guyu-guyu napi cumpu
            Ménten sané kapirungu
            Ménten tan rungu
            Ménten mabéla pati ring pasisi
            mabéla pati lintang janji

            Réklamasi
            Sapa sira pacang mupu
            Bendéga, wong désa napi wong kota wong dura negara
            Réklamasi
            Sapa sira pacang mupu
            Politisi, birokrasi
            Sané guyu guyu nyaru
            Napi sané kaguyu guyu dudu

            Réklamasi
            Rta widhi pacang kagadéang
            Kocap genah sarwa liang
            Sinah pasisi tiding
            Ulian tan éling
            Liang pacang ilang
            Pamuput pacang ngeling tanpa pangéling
            Sami pacang dados gegendingKul-kul

            Kul-kul
            Dang dung
            Mepupul ngalih galang
            Mepupul ngalih adung
            Diastun ada munyi dang dung
            Diastun klingkang klingkung

            Kul-kul
            ulian dang dung
            Dadi galang liang
            Anut setata adungDija Ngalih

Dija ngalih
Dija ngalih anak luh bali nyuun jun
Pajalan tayung tayung
Tolih tolih tuara tolih

Dija ngalih
Anak cerik demen mabasa bali
Cenik kelih tuara tolih

Dija ngalih
Becica kemenci mangoci
Sampun samu makunggung diguung
Alas agung sampun tan katepuk

Dija ngallih
Alas abing
Pasisi jimbar
Sami tiding babar

Lan jani tolah tolih
Mangalihin mekejang
Lan jani mebalih di muséum lan gambaran sang nguni
Soléh
Sira sané paling soléh ?
I manusa
Nguber pipis
Nanging ngonyang pipis
Ngulati bagia
Ngutang bagia
Ngulati ané lakar teka
Malah ané jani sing kerasa
Kanti hidup rumasa tan hidup
Genah nugtugin utang
Malah ngaé lan ngalih utang
Maan ngutang liang
Jatinné sebet ané mapunduh
Soléh mula soléh i manusaTiang Nak Bali

Mémé ajain tiang basa bali
Mémé ajain tiang nyurat aksara bali
Mémé ajain tiang magending mangigel bali
Apang tan tulah ling pangelingsir sami
Apang ada anggo jalaran bakti

Sampunang mémé géngsi
Tiang anak tulén bali
Patut ngelah cirri anak bali
Pang ten ngaku anak bali
Nanging ten jati anak baliTan Uning Titiang?

            Tan uning tiang
            Mekejang ngalih patut, ngaku patut
            Nanging mekejang ngelah patut soang-soang

            Tan uning tiang
            Doh doh nguber widi
            Nanging widi di hati
            Nénten kasumpangang 

            Tan uning titiang
            Mekejang ngalih liang
            Nglémpasin duka
            Diastun suka pacang medadi duka
            Diastun duka pacang dadi suka

            Duaning tan uning
            Ngiring manahé dumun ening
            Mangda samian uning lan éling


I Ketut Sandiyasa
embas ring Désa Ngis, Kecamatan Manggis, Karangasem, pinanggal 29 Méi 1983. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari). Polih Hadiah Sastera Rancage 2019

No comments