10 Fiksi Mini Ana Maria Shua

Gagambaran Gus Moyo

Anak Muani di Karpété

Luis ningalin di karpété ané makebat di batarané anaké ento kadéna mati.
“Ia mati.”
“Sing,” méménné masaut. “Ia masaré.”
“Sing ada anak masaré nylempang buka kéto,” Luis nimbalin.
“Ia leleh gati. Di kénkéné mémé meled: apang nyidaang kéto.”
Luis miwah méménné patutné adéng mesuang raos wiréh anaké ento sing masaré utawi mati nanging magambar di bukuné, tur ningeh déwékné tuturanga.


Lega Atiné

Tiang milih mati padaang masiksa. Aji belahan kaca gorok tiang baongé. Tatuné sanget tur dalem gati. Atman tiangé das malecat sibarengan ajak kebioran getihé. Lega atiné dugas rasaang awaké puyung. Dugasé inget, aget, engsap tekén kénkén tiang satondéné.


Meték Bintang

Apang dadi masaré tiang meték bintangé makejang. Patpat  ané sing nu, abesik ané pinih maaji barengang tiang ngadéang anggon meli obat tidur ané sing ngranaang kiap.


Misan Miwah Dadong

Nora, misan tiangé, beling. Panyamaan tiangé makejang demen ningeh gatrané ené, sawiréh suba uli makelo ngagenang tur tusing sabar ngantiang. Tiang nakonin I Dadong demen apa tusing ningeh gatrané ené. I Dadong makenyem di tongosé saru, di tengah sayongé. Seken né, lega rasaang tiang pasautné I Dadong, bagia ningeh gatrané ténénan sing di pangipian. Embatan sayongé nges tur lantang gati, paliatné I Dadong ngreresin ati.


Petékan Pang Liu

3452, 3453, 3454 ... apang dadi masaré ia metékin liun anaké muani (sarwi ngarawatang makejang ngecosin obag-obag umahé) ané sing taén dadi gagélané.


Piteket Jelék

Nuutin piteket balian, ia ngaé kemplong muané mirib muan musuh kapituinné. Laut borbora di tegalé, galang bulan dugasé ento. Inguh tekén lekahan apiné ané ngabar-abar, musuh kapituinné nekain tur ngojog déwékné ditu ia matianga aji lembing.


Enjekan Ané Ngranaang Bungeng

Anaké ané pedidina sing ngenah sakéwala tepukin idéwa enjekané. I Déwa nyidaang nututin ulian ngetut. Soléh. Di pempatané enjekané sempiar. Anaké ané ajaka liu sing ngenah nanging tepukin idéwa enjekané. I Déwa nyidaang nututin ulian ngetut. Di pempatané enjekané makejang sempiar.


Dugas Reraman Muridé Sangkep

Dugas reraman muridé sangkep di sekolahan, makejang ngrincikang daya apang nyidayang ngukum mati guruné. Mén Konuna ngaduk kopi aji jerijinné ané kadirasa sekabedik ilang serepa baan cangkiré. Napkala tiang masekolah ipidan, guruné macahcah, ané nyahcah muridé. Di alun-alun buka ané suba-suba, madingehan anak mageluran.


Van Gogh II

Ada anak ngorahang Van Gogh ngetep kopingné baanga anak luh jalir. Ané lenan kumuh nyambat kopingné pegat ulian masiat ajak Gauguin. Makudang kudang ilmuwan nyambat ia kakéto ulian ngraksa sindrom méniére sing sida naanang kopingné makuing peteng lemah. Tiang nu bajang cerik dugasé ento, ngéténg ngéténg ningalin, pastikaang tiang ia kaketo ulian kopingé anggona winih, mabukti anak luh tua uli Arles ngraos, bagia nujuang tetaruan apuun nged misi woh buka bekécot misi bok lan magenyelan.

  
Rumah Sakit

Keledai, jatma, jelati, sarwa batu gedé lan klesih majeljel di rumah sakit. Ngaé lek pamréntah dogén apa ya ténénan yén sing tongos macladukan sing karuan. Sing ada perban, sing ada ubad, sing ada perawat, sing ada sarana anggon ngoprasi sirah, sing ada ambulan, sing ada ranjang, sing ada dokter, sing ada laboratorium, sing ada plasma, sing ada panyuntikan, sing ada tongos operasi, sing makejang anaké matatu miwah gelem, jeg ngaé lek, miribang té tongosé ténénan sing Rumah Sakit.


Katerjemahang antuk IDK Raka Kusuma sakéng fiksi mini sané mamurda Pria Di Atas Karpet, Dengan Lega, Menghitung Bintang, Sepupu Dan Nenek, Jumlah Besar, Nasehat Buruk, Jejak Membingungkan, Pertemuan Orang tua, Van Gogh II, Rumah Sakit Kaketus sakéng  Pemburu Aksara, Penerbit Marjin Kiri.

No comments