Lawat-lawat; Palinggih Layah

Olih: IGA Darma Putra
Sumber Gagambaran; https://pixabay.com
Layah ento koné patuh ajak palinggih. Wiréh di layahé koné ada batara batari. Kadén liu anaké ané bisa nyatuang unduké buka kéto. Bisa nyatua lén tekén bisa ngarasang.
Apang nyak liu ada anak ngugu munyiné, orahang masih di layahé palinggih Saraswati. Di kakawin Ramayanané mulan saja ada satua buka kéto. Apa buin yén alih lontar Aji Sarasoti, jeg sumeken buka kéto pitutur lontaré. Apa saja apa tusing, nak kondén karoan seken tawang.
Sakéwala yén alih uli di satuané, nyak mesib keneh-kenehang. Saraswati koné paragayan sastra malinggih di muncuk layahé. Sastra ento koné cara yéh. Yéh ento koné membah. Patuh koné embahan sastrané ajak embahan yéhé. Ané ngelah tetujon makatang sastra ajak yéh, musti nyak ia ngoyong di tebénan.
Lénan tekén ento, ada masih katuturan, layahé palinggihan Batari Durga. Di layahé ento koné Ida Batari malinggih. Meneng koné ida irika di bongkol palinggih layahé. Wiréh ida di bongkol, pradé ada ané lakar macelep ka basangé, patut ngalintangin palinggihan idané. Palinggih Ida Batari Durga suba kaloktah serem sakéwala tusing resem.
Ada koné tuturan satua Ida Ender lunga ka genah palinggih Ida Batari Durgané. Kagiat Ida Batari makraik tur mawacana gangsar. Cutetné Ida Ender jagi kadilah tur kasédayang. Sakéwanten Ida Batara Brahma gelis rauh, nyantenang ring Ida Batari, sayuaktinnyané Ida Ender wantah okanida Batara Brahma. Raris wangdé Ida Batari nyédayang Ida Ender, turmaning micayang wara nugraha Adnyana Kreta Siksa. Sangkaning polih paicané punika, Ida Ender mrasidayang nyangcang surya.
Kéto katuturan satuané imalu. Layahé koné mulan dadi palinggihan batara batari. Wiréh layahé palinggihan déwa, patut jaga layahé apang tusing ngawag kitak-kituk. Pelih baan ngitukang, tusing buungan déwané dadi Buta Kala Dengen. Yén suba dadi buta kala, tusing buungan kena pacaruan apang nyak buin somya.
Apa anggo nyoma palinggih layah? Apa lénan tekén ajeng-ajengan ajak inem-ineman. Sakéwala yatnain masih ngajeng ajak nginem apang tusing pelih. Di sastra orahanga apang tusing salah surup. Pelih baan nyurupang, bisa dadi kasurupan.
Ila-ila dahat maplalianan ngajak palinggih layah. Suba kadung pelih baan ngiringang, magenep tagiha. Tetagiané tusing taén enduk. Pragat nagih ané méwah-méwah. Ajengané soroh ané jaen-jaen. Inumané soroh ané melah-melah. Kéto yén suba kadung pelih baan ngiringang.
Apanga tusing ngrubéda, patut palinggih layahé rahayuang baan sarwa ané tusing marasa. Yén ngawai geginan layahé kitak-kituk, ada masih gantiné layahé oyongang. Yén ngawai layahé sing med-med ngarasang pakeh, ada masih gantiné eda baanga layahé ngecap uyah. Kéto pajalané ngarahayuang palinggih layah. Ada ané ngulurin ngemang ajengan ajak ineman cara anak majalan. Ada ané negul cara anak ngoyong. Diapin majalan diapin ngoyong, buka dadua koné patuh dogén tetujoné.
Kéto nyen akikit baan ngitungang palinggih layah. Enu ada buin ané sandang tuturang unduk palinggih layahé ento. Ada anak ané nuturang sadah sereman agigis, layah ento koné patuh cara sétra. Di sétra ento liu koné soroh bangkéné ilang dadi gumi, dadi yéh, dadi angin. Dija kadén gumi-yéh-anginé ento, masih tusing ada ané seken-seken tatas.
Jani celepang, prajani koné masih ilang. Sarwa ané macelep ento ilang. Nyak layahé cara aungan gedé ané tusing ngidang ngebekin. Budi bekin aji yéh, lakar parus koné aungané ento mesuang uli song embahané.
Kéto malu suudang satuan palinggih layahé. Layah ento masih maarti seduk. Apa patuh palinggih layah ajak palinggih seduk ané terus nagih aci-aci?


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments