Puisi-puisi I Gdé Nyana Kesuma; Mulat Sarira

Gagambaran Manik Sudra 

Satya

Peteng ajak tiang magelut
Tekekang tiang
Apang tusing dadi kelésang
Anget ané rasayang
Galang kenehé

Sépiné katimpalin
Kampehin lan kakebérang
Tegeh joh nyujuh langit
Apang tusing ja buin mawali
Ka pertiwi

Petengné satya
Kéwala kéweh nepukin jalan
Gadab-gadabang 
Adéng-adéngin
Suluh-suluhin

Mogi sida nemu pamargi
Margi kadi satyané
Melah pengaptiné
Apang ento sané kapanggih
Krana ento pinaka suluh

Nanging
Yén buin mani tusing ada peteng
Lakar upin tiang makejang sundihé
Yén tusing masih petengé teka
Lakar antiang kanti lemahé telah

Yéhtengah, 2019Mulat Sarira

Karma
Mawit saking pajalan
Jelé kalawan melah parilaksanané
Suba ada cihnané
Uli mara napak ka pertiwi

Né ingetang
Api wales baan api
Sinah lakar mekudus
Makerug ngae nyag latig
Pamargi kahuripan

Kéto masih
Yéh wales baan yéh
Sinah lakar ngayudang
Ngoros 
Maid ngantos ka pasisi

Liang sebeté tusing dadi palasang
Idup di jaman kaliuga
Anak tusing makejang cara pangapti
Énto suba paduman
Jani kangguang nyongkok nyiksik bulu

Yéhtengah, 2019Rindu

Bengong mapangenan
Tiang mategul tan patali
Ané negul tuah rasa rindu
Rindu ané ngaé bendu
Kanti tusing tepuk sawat 

Kadirasa tusing kagugu
Petengé katimpalin jangkrik manguci
Bulan lan bintang suba ilang
Langité kasaputin gulem
Rerem peteng dedet

Kéweh saja kéweh
Baat batisé majalan
Yan kidemang kadirasa tusing ada ipian
Yan tuutin inguh bayuné
Tusing kena baan ngadabang

Yéhtengah, 2019


I Gdé Nyana Kesuma
magenah ring Br. Yéhtengah, Kelusa, Payangan, Gianyar, prasida kahubungin ring email: nyanakesuma10@yahoo.com.

No comments