Suaran I Paksi Goak

Olih: JM Pandé Putu Alit Antara
Gagambaran Manik Sudra

Duk sasih Juni warsa 1946, pasukan pejuang I Gusti Ngurah Rai ngelaksanayang long march ka Giri Tohlangkir. Duk punika sedéréng mendaki Giri Tohlangkir, pasukan pejuang kemerdékaan polih masiat ngelawan tentara NICA Belanda ring Tanah Aron Karangasem. Pasukan pejuang nénten wénten sané padem duk punika, sami mresidayang nyelametang angga sarira. Duk pasiaté ring Tanah Aron, samian pasukan pejuangé nganggé payung klangsah digelis mekirig nuju bukit, tur ngéka daya ngenahang payungnyané ring genah pasiatanné, keatur mangda kacingak sekadi pasukan. Petengné punika payung klangsah keni bombardir olih tentara NICA-né, Para pejuangé kedék ngikik nyingakin unduké punika saking duur bukité.
Bénjang semenganné margi-margi sané nuju Désa Tanah Aron, kejaga ketat olih tentara NICA Belanda, nika mawinan para pejuangé sané kamanggalaning olih I Gusti Ngurah Rai nénten purun malih ngeliwatin Désa Tanah Aron punika. Para pejuangé digelis kanikayang mangda mendaki Giri Tohlangkir, mangda mresidayang lémpas saking serangan tentara NICA Belanda. Rikanjekan menék mendaki Giri Tohlangkiré para pejuangé nénten makta babekelan ajengan miwah toya inum, punika mawinan para pejuangé nahanang weteng seduk miwah bedak, sakéwanten déning semangat sané ageng mabéla pati ring gumi, para pejuangé tetep mendaki gunungé. Sesampuning ring madyaning Giri Tohlangkir, para pejuangé manggihin anak lingsir sareng kalih. Anaké lingsir punika kaejuk tur katakénin olih para pejuangé. “Nyén ené bapa ajak dadua, uling dija? Lakar kija pejalané?” kénten petakén pejuangé, kecawis olih anaké lingsir punika, “tiang jatma désa saking Belandingan, tiang iwawu ngerereh saang miwah umbi-umbian ring dajan gunungé.” Ipun sareng kalih ngaku nénten uning napi-napi, napi malih ipun saking pedusunan sané magenah ring dauh bongkol Giri Tohlangkiré. Seantukan nénten mecihna sekadi telik sandi Belanda, punika mawinan pejuangé ngelébang anaké lingsir punika. Sakéwanten pasukan pejuangé sané durian nénten nyingakin anaké lingsir sareng kalih punika, satmaka ipun ical ring alas gunungé. Sepatutné ipun sareng kalih kepanggihin olih pasukan pejuangé sané ring duri, seantukan jalané wantah asiki sané dados marginin.
Ring pasukan pejuang punika wénten tentara Jepang sané sareng. Dané keadanin I Nyoman Osaka, dané sareng ring perjuanganné, seantukan dané gedeg pesan tekén tentara sekutuné (Inggris, Amerika, Belanda), sané sampun ngebom antuk bom atom gumin ipuné ring Jepang. Nika mawinan Hirosima miwah Nagasaki nyag ajur ngantos penyutaan jatmané irika padem keni radiasi bom atom sané malakar antuk atom uranium. Dané jagi ngwalesang sakit hatiné majeng ring tentara NICA-né, seantukan akéh kula wargan ipuné padem irika ring Nagasaki Jepang.
Duk ring long march punika, I Nyoman Osaka polih nuduk jinah bolong mewarna kekuning-kuningan, punika kaserahang tekén pejuangé sané mawasta I Nyoman Sardja. Raosné I Nyoman Osaka sapuniki “Pak Nyoman saya dapat memungut uang képéng, tolong Pak Nyoman yang bawa (Pak Nyoman tiang polih nuduk jinah bolong, tulungin Pak Nyoman sané makta).“ Kacawis olih I Nyoman Sardja, “Itu sudah hak milikmu, yang sudah dianugrahkan oléh Tuhan, bawalah sebagai bekal motivasi untuk berjuang dan menjaga diri agar selamat! (Punika sampun duén ragané, sané sampun kapaica olih Ida Sanghyang Widhi, bakta sampun anggén sarana motivasi mesiat miwah ngeraksa angga mangdéné rahajeng!).“ Malih kacawis olih I Nyoman Osaka, “Terima kasih Pak Nyoman Sardja, semoga saya dan para pejuang selamat dalam menghadapi kepungan tentara NICA Belanda (Suksma Pak Nyoman Sardja, dumadak tiang lan para pejuangé rahayu nangkepin pasiatan ngelawan tentara NICA Belanda).” Sesukat I Nyoman Osaka ngaba jinah bolong ento, prajani pejalané sada gancang tur lincah, lén ajaka setondén ngaba jinah bolong, pejalané adéng-adéng, angkihané ngangsur, kapah-kapah limané kagisiang olih I Nyoman Sardja.
Tan dumadé para pejuangé sané wénten beduuran mageluran tur uyut, seantukan nepukin perigi cenik sané medaging toya. Marebut para pejuangé nginum toya sané wénten irika ring periginé. Pasukan pejuangé sané duri mageluran ngeraos sapuniki “Eda telahanga toyané, enuang abedik, tiang dini ajak makejang bedak pesan.” Ulian marebut nginum toya, kanti wénten pejuang sané ulung kaperiginé, nanging nénten punapa-punapi. Minabang Ida Sasuhunan sané malinggih ring Giri Tohlangkir masuéca, toyané ring periginé nénten nyat, yadiastun kainum antuk sawetara 800 jiwa pejuang. Punika mawinan pimpinan pasukan pejuangé I Gusti Ngurah Rai ngandikayang mangda para pejuangé ngaturang pangubakti maserana antuk manah suci nirmala majeng ring Ida Sasuhunan sané malinggih ring Giri Tohlangkir, seantukan sampun kasuécanin toya amerta sané ngeranayang bayun para pejuangé malih mewali gedé tur seger oger, ical seananing kenyel, bedak miwah seduk para pejuangé sinamian.
Wénten malih sané nyarengin para pejuangé inggih punika I Paksi Goak. Ipun satmaka ngicénin cihna yéning wénten tentara NICA miwah kaserang utawi kakepung olih tentara NICA Belanda. Yéning I Paksi Goak masuara gigis-gigis lan kapah-kapah ring ambarané, punika maka cihna tentara NICA Belandané kari joh saking genah pejuangé, sakéwanten yéning I Paksi Goak suarannyané uyut mebyayuhan ring ambarané, ento maka cihna tentara NICA Belandané suba paek saking genah para pejuangé, ento mawinan digelis para pejuangé mengkeb mangda nénten keni témbakan bedil miwah meriam tentara NICA Belandané.
Wénten pariindikan sané nénten presida kaengsapang olih para pejuangé, duk punika rikala wénten ring Désa Pengejaran Bangli, wénten jatma corah, minabang ipun telik sandi NICA Belanda, mapi-mapi ipun ngumpulan warga désané jagi ngicénin para pejuangé ajengan miwah inuman, sakéwanten ring ambarané suaran I Paksi Goak uyut mabyayuhan, para pejuangé sampun tangeh indike punika, digelis para pejuangé mengkeb. Sayuwakti malih jebosné tentara NICA Belandané ngujanin para pejuangé antuk mimis miwah meriam. Para pejuangé selamet, santukan sampun gelisang mengkeb tur melaib ngungsi genah sané ilid, bet tur aman. Nika mawinan para pejuangé lebih percaya tekén I Paksi Goak bandingan tekén jatmané ring désa-désa sané kaliwatin. Seantukan akéh jatmané ring désa-désa dados telik sandi tentara NICA Belanda, satmaka ipun ngidihang utawi ngadep déwék, sané kebawos nistaning jatma nista, ngadep gumi ring penjajah Belanda. I Paksi Goak satmaka uriping para pejuangé, ipun nuntun para pejuangé ngantos ke Singaraja. Yéning manahang titiang I Paksi Goak satmaka utusan saking Déwata sané malinggih ring Giri Tohlangkir jagat Bali, mangda presida nuntun para pejuangé ngamolihang jayanti ring pasiatan ngelawan tentara NICA Belanda.

Kemoning Semarapura, 16 Februari 2018


JM Pandé Putu Alit Antara
embas ring Désa Tohpati Kabupatén Klungkung pinanggal 13 Juli 1970, dané pinaka guru ring SMAN 1 Semarapura. Saking kantun Sekolah Dasar (SD) ngantos mangkin seneng ring indik budaya lan sastra Bali, inggih punika seneng ngwacén lontar, nyurat aksara Bali, dharmagita miwah ngeripta satua cutet. Murda satua cutet dané sané naenin katerbitan olih Bali Orti mingguan Bali Post inggih punika Nyentana, Keris Pengantén, Kalulut Arta Berana, Ulian Pipis Panes, Ratun Joged. Naenin polih jayanti ring pacentokan “lomba inovasi pembelajaran SMA/SMK tingkat nasional” inggih punika jayanti kaping kalih warsa 2009 lan jayanti kaping tiga warsa 2011.

No comments