Lontar Kala Ireng (15)

Olih: I Madé Sugianto
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com
Patih Badak Sura ngunjalang angkihan. Marasa telah bayuné ngarepang musuh. Matan ainé suba ngeséng kauh. Patuh tekén yusan sang patih. Sanjata trisula, kakembangan Trisula Ngabut Atma pinaka ajian ané kaandelang tusing nyidang mintulin musuh. Tumbén jani sang patih nglawan musuh teguh yadiastun sanjatané kayu saang. Kala mapalu ajak trisula, kayu ento cara besi. Kaweng, makemiah mesuang api.
Patih Badak Sura nyingakin balawadwané makirig gebugin musuh. Akéh balawadwané ngemasin matatu, lung, kantos tan nyidang nugtugang masiat. Jengah sang patih nepukin unduké ento. Ida raris nyabut pusaka marupa keris. Keris Naga Bumi, tetamian panglingsir nguni. Keris luk pitu mapinda naga. Rain kerisé maupas. Musuh kena keris ngreres ngemasin mati kena upas. Ngendih pusakané ento. Balawadwa Puri Pandan Wangi lan Puri Kuda Kumala angob nyingakin pamor keris Naga Bumi. Kéto masih Gedé Merta, kagiat nyingakin keris mapinda naga ento.
Ngasanin pamor kerisé maupas, Gedé Merta ngentungang saang ané gemela. Nepukin musuhné ngentungang sanjata, Patih Badak Sura kedék ngakak. Narka musuhné jerih tur nyerahang déwék. Ngancan negehang ida ngancungang kerisné sinambi makraik, “yén sing bani mati, serahang ragané. Upas kerisé mautama sajan. Bandingang mati ngreres kena upas, paling melah nyerah. Selameté alih. Luwungang jumah makules ajak somahé bandingang mati ngreres kena upas! Hahahaha!”
Sujatiné Gedé Merta ngentungang saang boya sangkaning takut ngarepang musuh. Ia lantas nyemak sanjatané. Suling Déwata Nawa Sanga. Ngendingang suling anggon nyedot upas lan mralina kasaktian kerisé. Tilulit, munyin sulingé. Ningehang munyin sulingé, ngancan ngakak Patih Badak Sura. Éwer tur ngwalék. “Yé, ada pangangon bébék di pasiatan. Ka carik lakun nyuling Gung! Pangisih jemak, dedehang bébéké mara nyuling ngangonang sampi. Hahahaha. Dong kai mesuang keris, iba mesuang suling. Aruh, dot ngeling ningehang munyin sulingé puk. Tilulit!”
Patih Badak Sura kagiat. Tusing madaya munyin sulingé misi ajian. Makejang balawadwané nekep kuping kerana munyin sulingé nyakitin kuping. Patih Badak Sura mautsaha nglawan. Nanging kasaktian sulingé sing nyidang ngalahang. Ngejer tangan idané ngemel keris. Ngénggalang nyelepang keris ka sarungné. Makakalih tanganné nekep kuping. Muyin sulingé tileh dingeha ngrinting. Patih Badak Sura makirig atapak lantas malaib nylametang raga. Kéto masih balawadwa Puri Kuda Kumala pabresat nylametang raga.
Gusti Prabu Pandan Wangi garjita ring kayun. Musuh sida kagebug, balawadwa puri nénten akéh sungkan rahat. Ring balé paséban, kasaksiang olih bagawanta puri, Gusti Prabu ngukuhang Gedé Merta dadi patih. Balawadwa masuryak girang ngelah patih teguh sakti. Pangadegné alep, nénten sumbung, tur welas asih. Sang Prabu mapangapti Puri Pandan Wangi ngancan sutrepti. Panjak nemu kasukertan.
Sasukat Gusti Prabu Pandan Wangi ngadegang patih, musuhé ngancan ngliunang. Mirib sangkaning ngancan kasumbung tur liu puriné masikian ka Puri Pandan Wangi, ngawinang jengah puri-puri ané lénan. Wewidangan Puri Pandan Wangi ngancan jimbar yadiastun nénten ngebug puri lénan, ento ané makada raja lénan angob tur jengah. Liu mautsaha ngebug Puri Pandan Wangi apang wewidanganné ngancan jimbar tur ngancan akéh maduwé panjak. Nanging balawadwa Puri Pandan Wangi andel. Patih Lanjana setata nyidang ngalahang musuh ané ngebugin Puri Pandan Wangi. Ngancan kasumbung Patih Lanjana kerana sakti mawisésa.

Cetetan: Carita puniki kacandegang. Jantosang kalanturannyané ring buku sané jagi terbit.


I Made Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

No comments