Pangajah-ngajah ring Sekolah Ngaruruh Wangun

Olih: Ida Bagus Gdé Parwita
Sumber Potrekan; https://pixabay.com
Wénten pakerimik para kramané sinambi rumasa kakéwehan, indik pianaknyané sané kantun maka sisya ring sakolahan, antuk seringnyané perlu jinah panumbas buku, yadiastun Guru Wisésané sampun nyukuang panumbas buku saking dana “Bantuan Operasional Sekolah utawi BOS”. Ring manahnyané patitakén indikan pamargin pangajah-ajahé sané setata kadulurin antuk buku maéndahan. Durung malih jinah bekel lan ongkos angkutan duaning pianaknyané masekolah ring Kota, ngawinang mawuwuh-wuwuh pakéwuhé karasayang.
Yan tilik saking widang ékonomi pakembang kayun kadi punika jakti madaging pisan, sakéwanten indikan pangajah-ngajah ring sekolah sané satata patut nagingin panglimbak jagat, janten pikayun kadi punika ngawetuang pangandeg ring para sisya sané ngutsahayang nginutin pangelimbak jagaté kadi mangkin. Kawéntenan Kurikulum maka uger-uger nagingin pangajah-ngajah sané patut kamargiang, sampun kapikayunin antuk para sujanané sané pascat ring indikan kawerdian daging pangajah-ajah. Mawetu raris embas sané kabawos Kurikulum saking warsa 1954, 1961, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 sané lumbrah kabawos Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, kaparipurnayang warsa 2009 indik pamargi ring SMK, ngantos warsa 2013 sané lumbrah kabawos Kurikulum dua ribu tiga belas. Dadosnyané setata wénten pagentos utawi pangelimbak pamargin Kurikulum punika ri sampun lintang ring limang warsa.
Pangelimbak puniki tan sida kapasahang ring pangelimbak jagat sané setata malesat nyabran rahina. Pangelimbak pangaweruh lan téknologi tan sida malih jagi katambakin. Pangelimbak puniki sujatinnyané ngawinang i manusa sida nututin seka-siki papaletan kamajuan jaman sané ngawinang sayan élah ngamarginin kahuripané. Saking riin durung uning aksara, raris sida ngamolihang pangaweruh aksara, saking pangaweruh aksara puniki sayan ngalimbak tur malesat ring pangaweruh séwosan, sekadi pariindik agama, seni, basa, tata parikrama, ngantos ring tata cara ngaruruh pangupajiwa nganutin pangelimbak sahananing sané kapisaratang olih i manusa.
Pangelimbak jagat kadi punika tan sida kapasahang ring i manusa ring dija ugi kawéntenannyané sané kantun nyaratang pangupa jiwa, seka, utawi keperluan séosan. Asing-asing sané marupa pangelimbak ring jagaté patut kauningin sareng sami, duaning punika ngawinang sayan élah pamargin i manusa rikala mapaiketan ring para karamané saking dura negara, utawi nanggenin kahuripané. Soang-soang panegara ring jagaté patut ngutsahayang sakesidan nagingin kramannyané pangaweruh mangdané sida nginutin kawéntenan jagaté séosan, sané sampun dumunan mamargi. Yan riin sadurung wénten i manusa sané sida ngarawuhang déwéknyané ring Bulan, utawi ring planét séosan, janten matiosan pidabdab parikramané ngayunin saisin akasané. “Copernicus tan purun nyihnayang pangaweruhnyané mawosang indikan planét-planét punika mapiteh ngiterin Surya” riantukan takut pacang kapariceda, tur kasepékang olih parajanané séosan kala punika. Mangkin sampun doh tur séos pidabdab i manusa nagingin tata-cara ngaruruh pangaweruh. Asing-asing pangaweruh sané kakeniang olih i manusa, pradé punika mabuat, digelis sampun kasinahang ring piranti cétak sekadi Koran, Majalah, utawi piranti éléktronik sekadi Radio, Télevisi, internet miwah sané séosan. Mawinan boyaja kaiwangan pradé wénten pangelimbak Kurikulum sané ngawinang magentos tata-cara pangajah-ajahé ring sekolah, Boyaké tawah tur banyol pradé daging korané sarahina-rahina tetep sekadi sané sampun kawedar dumunan? Sangkaning tatimbang kayun mangda apisan numbas, kadi punika taler pangelimbak Kurikulum duwéné.
Ring Undang-Undang Nomor 20 warsa 2003, kasinahang Pangajah-ajah ring panegara Indonésia madasar antuk Pancasila lan Undang Undang Dasar 1945 sané mawit antuk daging kautamaan agama, budaya Indonésia, tur sida nyawis ring tuntutan pangelimbak jagat. Puniki maka dasar ilikita mawinan pidabdab pangelimbak Kurikulum ring Sekolah setata kamargiang nganutin pangelimbak jagat.
Yadiastun asapunika, para sujana lan sang pascat ring indikan pangajah-ajah patut taler ngutsahayang tata-cara para Guru pangajiané ngalimbakang pangajah-ajah, lan tata cara para sisyané ngaruruh daging pangaweruh kawikanan, daging tata susila kawicaksanaan, lan daging pangaweruh gaginan utawi keterampilan. Indikan puniki rawuh mangkin durung sida kaicén pinaka ukuran utawi standar. Cutetné soang-soang sekolah makarya ukuran soang-soang, duaning kawéntenan Guru, sisya, lan sarana perabotan ring soang-soang sekolah matéosan kawéntenannyané, yadiastun Kurikulumnyané sampun kamedalang janten pamargin pangajahé taler matéosan. Dadosné sekolah sané wénten, sami wawu nembénin ngutsahayang tata-carannyané soang-soang ngamargiang pangajah-ajah. Yan ruruh saking Kurikulum sané wawu kawedar, sané kabawos Kurikulum dua ribu tiga belas, gumanti soang-soang sekolah mangda prasida muputang Kurikulumnyané manut kawéntenan, sakéwanten yan tan kadasarin antuk sarana lan perabotan sané jangkep janten tan sida ngaruruh pamargi utawi prosés lan tatujon sané kapisaratang. Napi malih pradé guru pangajiané sané ngicén ajah-ajah durung manut ring widang nyané soang-soang, tur durung polih pangajah-ajah sané andel manut ukuran sané wénten. Punika sami makta pangaruh ring tatujon sané kaaptiang.
Tantangan ring bobot sané kaaptiang, indikan kaweruhan akademik, kawigunan utawi gaginan, miwah pangaweruh séosan sané kabawos “mutu” sekadi olahraga, seni sané ngawinang sekolah prasida ngajegang tur nyihnayang kawéntenannyané, sida nagingin tatimbang para janané, mawinan sida naut manahnyané ngaruruh kaweruhan ring sekolah punika. Rikala nagingin pangapti manut kayun parajanane punika janten patut kadukung antuk sarana lan perabotan sané jangkep, miwah sang sané ngetangang sané pascat, inggih punika para guru sané sampun tatas ring pamargi manut swadarma soang-soang.
Yadiastun sapunika, taler maka embung sané abot wantah para sisya, duaning sisya punika kabawos unteng utama sané sida ngutsahayang déwéknyané ngaruruh pangaweruh, yan i sisya oneng, saat tur maduwé rasa jengah ngaruruh kaweruhan janten sané maka tatujon sida kapikolihang, yan isisya ngemar tur ngekoh yadiastun sarana lan perabot sami kasiyagayang, guru sané pradnyan, janten pikolihnyané kirang. Bilih-bilih malih pradé sarana lan perabotan sampun tuna, Guru taler kirang, tur i sisya tan maduwé rasa jengah mikolihang kaweruhan, janten pikolih kaweruhané sayan doh ring daging tatujon.
Mangkin rikala soang-soang sakolahané ngaruruh wangun tata cara pangajah-ajah  manut kawéntenannyané, Guru Wisésané utaminnyané ri sampun polih sané kabawos otonomi Kabupatén wenang nganutang kawéntenan sakolah-sakolah ring wawidangannyané ring sahananing indikan mangdené para krama mikolihang sané kabawos “Pemerataan Pendidikan”, sapunika taler sekolah-sekolah sané wénten yadian Negeri utawi Swasta, duaning marupa druwén pemerintah lan rakyat sami mangdané taler polih “pemerataan siswa” sané ngaruruh pangajah-ajah. Malarapan indik punika janten tatujon Guru Wisésané, para guru rupaka, lan para krama sami prasida kadagingan, inggih punika mikolihang pangaweruh, kawigunan, sané pinaka sanjata ngaruruh pangupajiwa, lan kasutreptian sareng sami riwekas.


Ida Bagus Gdé Parwita
émbas ring désa Tihingan, Klungkung, tanggal 19 Nopémber 1960. Képala Sékolah ring SMA Pariwisata – PGRI Dawan, Klungkung. Ngawit nyurat sasuratan budaya kawédar ring Nusa Tenggara warsa 1983, Mingguan Prima, Bali Post, Majalah Burat Wangi, Canang Sari, Bali Orti, lan Majalah Online Suara Saking Bali. Ngamolihang Juara 1 ésai berbahasa Bali warsa 2001, kawénténang olih Balai Bahasa Bali, Juara 1 pénulisan témbang Puputan Klungkung warsa 2002.

No comments