Semara Dudu

Olih: I Madé Sugianto
Potrekan Supartika
Suba aminggu, Luh Bunga tusing masekolah. Ento makrana guru lan timpalné di SMP Mangupura nelokin ka umahné. Tangkejut reramanné kadadua sawiréh nawang pianakné bolos ka sekolah. Sabilang semengan magedi ngaku masekolah, nanging tusing saja. Keciwa reramanné kadadua. Ditu laut reramanné nyesed apang pianakné nyak ngaku, apa makrana a minggu tusing luas ka sekolah. Sakadi sander krébék endang-endang, kadirasa pegat angkihan bapanné ningehang pangakuan pianakné.
Bangras bapanné Luh Bunga nampi, nawang pianakné suba beling telung bulan. Ia laut ngajak pianakné ka kantor polisi turin nglaporang Gedé Kapuk, guru olahragané ané makada basang pianakné gedé nyantung. Di arep polisiné, Luh Bunga polos nuturang suba sawai ajaka ka bungalow tekén gurunné. Nganti engsap pingkuda ajaka pules baan pepesné. Ané ingetanga tuwah dija simalu lan di bungalow dija sawai ajaka ngémpok suargan.
Ia nuturang paling simalu mademenan dugasé kémping pramuka di Tanah Alot. Salanturné ajaka nyujuh bulan lan bintang di kamar bungalow di désa Luwus Tuban. Yadiastun ipun tatas uning Gedé Kapuk sampun makurenan tur ngelah pianak mayaban ajak raganné, Luh Bunga tusing ngidang nulak rikala ajaka mademenan. Sakadi keni pélét, Luh Bunga satata satinut. Nanging sadurungné, Luh Bunga ngorang sareng patugas polisiné, mademenen ulian mapaksa turin jejeh. Jejeh yéning kapaica nilai cerik di sekolahan. “Makita menék kelas sing? Yén makita baang bapak menékin cepok!” kénten tuturné Luh Bunga polos niruang raos guru olahragané.
Takut tusing menék kelas, Luh Bunga laut masukserah. Ngilis guru olahragané mongkod paawakanné. Mongkod gunung kembar lan ngubek segara rupek maalas bet. Suwud mademenan maimbuh guru olahragané ngancam. “Da nyen ngorta. Da nyen orang-oranga, yan bani ngorta, I Luh tusing lakarang menék kelas!” malih Luh Bunga niruang raos gurunné. Kala punika, ipun lan guruné ngaku mademenan di tegalan nampek saking genahné kémping pramuka ring parkiran Tanah Alot. Patugas polisi wanitané sané nureksain Luh Bunga angen manahné. Mapangenan nyingakin Luh Bunga sané polos lan lugu, maimbuh dengél. Pangadegné langsir lanjar, kulitné kuning langsat. Mabok lantang turin demen maképang. Patugas polisi wanitané ring ruang PPA raris nunasang ciri-ciri guru olahragané. Ipun laut nuturang, pangadeg guruné tegeh landung makumis tipis, kulitné putih turin panganggonné satata modis. Sawai-wai ka sekolah nglinggihin véspa putih.
Nyanan petengné, polisiné ngejuk Gedé Kapuk sedek mademenan ngajak kurenané di jumahné. Makasami kaluwargané tangkejut, sawiréh Gedé Kapuk juk polisi, limanné kaborgol turin kapenékang ka montor patroliné. Kurenané Gedé Kapuk nganti pingsan nepukin somahné cangkling polisi. “Napi pelih tiangé pak polisi. Tiang boya ja bandar togél, boya ja koruptor. Nika Gayus nganti malali ka Bali urus dumun. Tiang niki rakyat cenik. Napi pelih tiangé?” jerit-jerit Gedé Kapuk ngoraang raganné tusing ada pelih.
“Malih jebos tuturang ring kantor, yan sing ada pelih buin kejep gén dadi mulih. Mai malu ka kantor, ada ané sarat takonang,” dabdab patugas polisiné nyaurin.
Nanging Gedé Kapuk tusing suwud kauk-kauk ngorang tusing ada pelih. Buina nuding polisiné tusing becus magaé. Tuwah duweg ngejuk rakyat cenik, duweg mubarang tajén nganti babotohé sambrag ngemasin mati ulung ka abing. Polisiné tuwah duweg ngejuk maling siap, maling kelas kakap sané ngrugiang negara depanga. Buina sawai nerima tombokan lan suap ngantos rékening para jénderalé mokoh-mokoh. Kéto masé lélor kena rayu Gayus tur ngemaang malali ka Bali. Yadiastun kajelék-jelékang, patugasé tetep nengil turin makenyir ningehang raosné Gedé Kapuk ané cara anak buduh.
Di ruangan panyidik, Gedé Kapuk prajani ngadep jaja ketan, keta. Tan pasuara. Sawiréh berekné di sekolahan suba mabo. Turin kalaporang olih reramanné Luh Bunga ané sawai-wai jangkutina. Buina rikala kacocokang laporan Luh Bunga tekén pangakuan ipunné abesik tusing ada maimpas. Patuh Gedé Kapuk masé engsap pingkuda malaksana seliwah ajak sisyané. Ané ingetanga tuwah dija tongos simalu magarapan lan dija tongos nyéwa bungalow. Gedé Kapuk kukuh tusing ngaku pelih. Sawiréh malaksana semara dudu ajak sisyané baan madasar demen. Raos mangkiné cinta sama cinta. Nanging wusan patugasé nikaang parilaksanan ipunné iwang baan malanggar pasal perlindungan anak, mara Gedé Kapuk nguntul. Cara siap matatu di baong.
“Inggih pelih sampun tiang pak. Ampura pak, sampunang hukuma tiang. Sira nyanan ngalihang kulawargan tiangé ajeng-ajengan yéning tiang mahukum. Sira nyanan tagihina bekel masekolah pianak-pianak tiangé. Demi kemanusiaan, tiang nunas ring bapak petugas sampunang hukuma nika tiang. Déolas pak. Tiang wénten carik dasa ara ring Mangupura durusang nika ambil, anggén tiang nebus hukumanné!”
“Bapak nyuap patugas?” pitakén patugas polisiné sada makenyung.
“Nénten pak. Tiang lega yéning tiang buung mahukum,” sautné Gedé Kapuk sada nguntul.
Ningalin patugasé makenyung, masrieng galang kenehné Gedé Kapuk. Ipun ngadén patugas polisiné ulap artha berana turin nyadia katombok baan carik dasa ara.
“Sampun masertifikat tanahé nika. Nyen sertifikatné gén ada, tanahné anyud, répot!”
“Sami wénten pak. Lengkap. Kayun nggih? Déolas pak, ngiring ja pang pada-pada payu. Ambil sampun tanah tiangé nika, icén tiang bebas.”
Patugasé makenyung. Gedé Kapuk hatiné liang. Borgolné laut kakelés. Gedé Kapuk geluta turin dandana pesu uli ruang pameriksaanné. Demen atiné guru olahragané ento sawiréh tusing kagalakin olih polisiné sakadi polisiné nuréksa maling di film-film sinétronné. Samalihné ipun marasa kaajiang petugas yadiastun malaksana pelih. Turin geluta cara ngelut nyama.
Ngetaktak Gedé Kapuk ngeling, mara sadar geluta tur dandana celepanga ka sél olih polisiné.

Kukuh, 18 Nopémber 2010


I Made Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados Perbekel Desa Kukuh, Marga, Tabanan.

No comments