Cakcakan

Olih: IBW Putu Adnyana
Sumber Gagambaran: http://glorygallery.co.id
“Nah dong cicipin!”
“Bé apa né?”
“Siap.”
“Gédé-gédé tebihané. Pangina matampah?”
“Sing. Bé cundang,” sapunika pasaurné I Bancuk namiu I Buncah.
“Dadi liu maan?”
“Sekané ngadaang cak-cakan.”
“Oo.. né busan ada papas di pempatané mrérod mudeng poléng. Mabaju slem mapontang barak. Baong bajuné borék, tundunné matulis ‘SEKEHE DEMEN TAMAN SARI’ to ya sekané?”
“Aa.”
“Jak kuda masekaa?”
“Pitu likur. Milu?”
“Milu. Masekaa naar cundang. Kén-kén uwar-waran lan étanganné?”
“Amasa pang ba maan pada acepok ngedengang sekaa. Sabilang ada né ngedengang, soang sekaa ngaba uran kurungan aukud. Yan sing payu madu, kena dadosan duangdasa ringgit. Yan sing ngaba uran kena nemdasa ringgit.”
“Pih... brat gati masekaa. Yan kéto, ngabulan paling bdik pindo kena uran?”
“Yan sekané pada marépotan acepok abulan. Bulan selanturné sabilang redité.”
“Taji, bulang didian ngaba?”
“Sing, sekané ngelah. Ada pitung rimpi. Né duang rimpi tajin pitik.”
“Cundangné siap ané encén?”
“Ané kalah.”
“Yan sapih?”
“Makadadua dadi cundang.”
“Ęméh...sekané diketeteh tongosné?”
“Pada asah. Ngujungang demen.”
“Nyén dadi umbul-umbul lan saya?”
“Prajuruné.”
“Matohin aduané?”
“Aa. Kurungan mataji sing tohin, kapastu Sanghyang Lalandep.”
“Bbik..! kna pastu pra. Ah.., guyu né! Masatang?”
“Sing. Amung mabates goét.”
“Matangluk?”
“Masatang tosing apabuin ngaé tangluk.”
“Nyujukang sanggah cucuk Cuk?”
“Tuara.Tajén gedé, mundang-undangan babotoh mara nyujukang sanggah cucuk. Ngadegang Bhatara Bagus Babotoh. Ida ngadegin pang sing klicur, pang trepti, pang rames, pinunasé. Ada bani ngenténgin, tunasang tatumpur polonné. Sakayanga lacur mapludutan tepukina. Dingeh-dingeh pangandikan anak wikan, sastrané koné ngojarang, rajan jajudéné kinucap nguluk-uluk.”
“Keto koné. Umbul-umbulé nganggo kemong, cobék, lan cééng kau?”
“Tajén gedé mara nganggo. Branangan ketékan manggo.”
“Kuda wates ketékané?”
“Naptapang kanti dasa. Yan mlaib silih tunggil ka luaring kalangan kanti satus dasa ketékan.”
“Sing jeg bisa begig juru ketéké? Megancang-gamol ngetékang.”
“Katujuné, bisa dogénan. Di sekané tondén taén buka kéto.”
“Nganggo masi waneng bawak, waneng dawa?”
“Nu majalan, anut tingkah maluang siap.”
“Mruput, kranjang apa guungan manggo.”
“Ya guungan. Kranjang anggo selidan kikil sayané anggét taji,” kedék makalihan.
“Jak akuda magaé dikalangané?”
“Pat. Jabaning juru kembar.” Sinambi I Bancuk ngebatang lima kébot. Inan limanné tagelanga.
“Apa pada amonganné?”
“Juru keték, ngetékang wawanengan. Batu tumpeng, ngamenang-kalahang. Mutusang kalah lan sapih. Sayané dadua dadi pengawas. Nudukang toh. Mratiaksain pajuluk aduan. Nyambut siap tur ngatur babotohé pang trepti.”
“Ketut apa amongané?”
“Apa dogén nyakang. Sajaba batu tumpeng.”
“Apa kéwehné?”
“Kéweh dong tusing. Beg-beg kojarané kaon, sipat,pamuput palun siapé! Sing ada masiar polih utawi menang. I batu tumpeng sing buungan to kar nepék. Pipis dikantongné andupanga kaon kén sipat.”
“Misi kéto pra?”
“Kéto té malu.”
Itep mabaosan pakalihan. Kedusan ulam cundangé mambu bangkit durung nudut manahnyané madaar. Lantur I Buncah mapitakén.
“Juru kembaré?”
“Ngobongang siap katengah. Nragiaang taji lan bulang, lantas med-bedang taji.”
“Sasubané menang kalah, pipis manebusné nyén ngaba?”
“Prajurunné. Ada juru raksa ngumpulang panebus siapé.”
“Pih...ngelah prajuru. Anggo gna pis panebusé?”
“Ngrebahang céléng dugas panampahan galungané. Maan pada madasa kiloan. Sisanné masumbangang, dadi ogoh-ogoh duk kasangané.”
“Pih...nyidaang mipuk-ipukan. Cundangné?”
“Né ngedengang maanang. Petengé musti namiu matuakan. Sekané masukan-sukan, sakuata madaar lan matuakan. Pang ramia musti macekepungan utawi magénjékan.”
“Pih...keto? Né ngedengang sekaa, sing bati bakatanga. Pocol mara ya.”
“Sekaa demen. Sing ngitungang bati apa buin pocol.”
“Di kén-kéné krama sekané dadi ngedengang?”
“Yan ngelah gaé nelu bulanin, ngotonin. Apa ja, yan ada merluang bé.”
“Nelu bulanin, ngotonin matamiu bé cundang. Dadinné ba ada ngelanturang pajalan mamotoh.”
“To bakat itungang. Né jani ya jani. Né bin pidan cerik-ceriké dong mitungan.”
“Mang Ama, I Tued, I Pusut, I Jantuk kén-kénanga makanda? Sing ngelah gaginan.”
“Sing ba tawang. Nyak milu masekaa, mesti satinut uwar-uwaran.”
“Di sing nglah uran lan pipis ambat kéwehé!” Kituk-kituk I Buncah.
“Dadi masangké. Bin bulan nikel mayah.”
“Abulan, sabilang redité ngadaang cak-cakan. Sing ngelah uran,  utawi sing payu urané ambat liunné kena?”
“Kena matikel-tikelan.”
“Sekaa demen melotang timpal né Cuk! Tiang sing masekaa, dadi tiang milu mabranangan?”
”Nyén dogen dadi, asal satinut uwar-uwar.”
Nekep bibih natakin jagut I Buncah ngamanahin. Tan anut kawéntenan sekané. ‘Sekaa Demen’ ngawéntenang cak-cakan, kawiyaktianné sekaa mamocol. Amung rasa bangga, jumbuh, abet sugih mapesel ring déwék. Kadi bobok sayan untingang sayan ngabar, lalatu masepuk. Sisan lalatu pungpungan, sisan danyuh mabrarakan.
Solas ulam cundangé pajlegidag. Néwék I Bancuk maridab-dabin. Mut-but bulu, masangin, ngarya ragi. Sébet mékokan. Cundangé molah antuka ngeraginin. Ulamé mabedel lunak gendis maégoh santen buket. Tasik, sera, pedes mabejek. Peresan limo, lan makecir minyak maka dasar. Rajang mentah maka ragi. Mawuwuh plalah magoréng lan emba. Seré lan daun jangan ulam maka panubung. Atubraragianné. Wau ngrodok payuk timbungané, ambu ulamé malimpugan nyluksuk irung. Durung rateng sampun macicipin. Kibul sané dados pakecip.
Antuk waged ngeragi ipun kajudi dados ran banjar. Wadésané mébat I Bancuk ngaepang. Ngepah basa, rajang, plalah, emba, molah pisan. Gindil antuka ngwilangin. Bantas ngarya satus sela, agéan tamiu telungatak diri. Rawing ngétangang pangarga, panelas jinahné tampiak antuka. Minakadi isen tiga, jaé cekuh sami kakalih, kunyit asiki tengah. Tasik lalima, asem asiki, gendis barak kakalih, limo asiki prapat, tingkih tigangprapat. Pedes krinyi adasa lan pedes lombok tatiga. Bawang kalihdasa, kesuna papitu. Bawang kasunané pah kaliha, sasigar dados emba, sasigar dados ragi. Langas selaé. Sami takeh kiloan. Sera tigaolas bungkul. Minyak klapa nelasang selaé pucung, daun jangan ulam, serélan bebek sakabuatan. Ngoréng emba, bakalan bawang kesuna akilo maminyak apucung. Panelas kelapa bakalan santen selaé bungkul, urab pasasur, penyaté adasa, pésan kalih bungkul. Katik sakéha lanying siu limangatus, katik podol siu katih. Daun alepit asela. Semat, daun blingbing jangkep. Bawi urip étanga akilo tengah dados asela. Asela sampun majajatah nembelas katih.  Beras ajengan akilo prapat. Jangkep wilangan patamiuan. Ungguhan panelas jinah pébat molah taler ngétang.
“Madaar malu!” ngenjuhin I Buncah piring.
I Bancuk nyéndok ajengan lan tim. Sapunika taler I Buncah. Itep madaar belen-belen pakalihan. Klukuh sajeng I Batu Lamak nyadédég. Polih numbas ring Gumung désan sajengé. Bucun balé bengongé pajodog tatigaan waluh sajeng mageng-mageng. Geras-geros nginem toyan timbungan lan sajeng. Cékél asiki plegentosan ngunggahang. Usan madaar masadah milih-ilih. Pluh nristis duur gidatné. I Buncah kecap-kecap ngrasaang jaen. Raragian  ulam cundangé anut pisan.
Nglanjar pakalihan saling arepin. Kurnan I Bancuké gangsar ngampilang tatakan patamiuané. Wus makedas-kedas maktaang wédang mawadah cangkir.
“Nah kopiné malu. Kanggoang sing malépékan. Kopi manis apa kopi pait?”
“Patuh dogén. Asal kopi slem, kanggo.” I Buncah ngambil cangkir wédangé, nampekanga ring aapné negak.
“Kopiné wanén.”
“Da...da ngitungang timpal kopi. Dija pejang, né ba lebihan ngidih nasi.” Nginum wédang kalih siupan. “Cuk ada kar lantur takonang, né sumeken. Meled nawang.”
“Indik apa katakonang.”
“Tata tatajian.”
“Hé..hé..hé... gna nakonang kakucah? Awak tuara babotoh! Guru sing dadi nawang unduk né kéto.”
“Tuah saja buka kéto. Tiang nu nglanjutang masekolah. Mara ataun tengah. Jani lakar nulisang parindikan budaya bali ané kampih. Jani tulis malu pang ngatengahang.”
“Kampih, ngatengahang? Sing ngerti tiang unduk kéto. Mangsudné kén-kén?”
“Budaya kampih cara sing ada ngrinsunang. Teler-teler liu nu ada nglaksanaang.
Ngatengahang, makabedog nyungkemin.”
“Tiang sing bisa maparilaksana budaya. Indikan tajén apanné katakonang?”
“Ngelah lontar pangayam-ayaman?”
“Salinan lontar matulis latin, ada. Jro Mangku Wayan Dresta ngelah pakardiné. Dané sing san babotoh, nanging seneng munduhang salinan lontar.” Ambilangan pangayam-ayaman tigang buku. Kawacénin antuk I Buncah.
Klau tlapakan kuning, nuju dina.....urip...mati....., ijo gading mbotan pandan....., papak nyelem dimpil anéh, ...sa....,  panyatusan carcan ayam kunggahang. Nuju raina patut adu. Ayam sané kakaonang. Ayam jagi ngaonang. Payar nglumbar. Tatikas nglumbar.
“Né pugeh, abulan mara maan ngadu siap.” panampén I Buncahé.
“Genaha kéto. Tajén, tata aji anut tutur pangayam-ayaman to patut titénin.” Akéh ngebahang piuning, I Bancuk nlatarang indikan pangayam-ayaman.
“Mauger wariga Cuk?”
“Nganggo dina pati-urip. Umpami aduan menang dinané jani srawah dimpil karo, dauh telu, léb uli kaja. Né patut kalahanga siap sa. Léb-léban sing tepet, dauhné nyauh, musuhné sa kuning godég. Pepes kalah, sing nganutin pangayam-ayamané. Di wariga ada masih pengalah, wawaran alah déning wuku. Wuku alah déning tanggal panglong. Tanggal pangglong alah déning sasih. Sasih alah déning dauh. Dauh alah Déning-Déning. Kéto masi ada siap terehan, dina nyuang, megenep acem bin rerincian yang nganggo lontar pangayam-ayaman. Sangkana kapah lakar maan galah ngadu siap. Sing anut, da ba ngadu ubuan. Mamuuk ngadu, jeg   makidihang cundang belegan nyen.”
“Mamotoh?”   
“Momo tohin. Asal aduan mataji malumbar ancog-ancog pipisé. Saléban siap matoh. Kabenengan dina tiwas mamuuk, jagiran dibadana paid sudagar.Di liuné ngelas pipis lan kurungan, sadina magocékan. Misi mamuuk to mamotoh adana.”
“Yan malaksana toh, kén-kén?”
“Suba maep juru kembaré naptapang aduan, alih siuran munyin babaotohé malu. Kén siapé kebut utawi begeh lakar ngetohin. To artinné siap ngungkulin utawi beduuran. Babotohé beténan ngojarang, apit, tluda utawi nigain, cok, gasal, enemin, dapang, pada.Toh dadi ngajak balu. Anut keneh soang babotohé.”
“Apa madan kéto?”
“Apit toh dadua musuh abesik. Tluda utawi tigain, tlu musuh dadua. Cok pat musuh telu. Gasal lima musuh pat.Ngenemin, nem musuh lima. Dapang dasa musuh sia. Pada, patuh liun pabuaté.”
“Nyén ngisiang toh né bedikan?”
“Ané beténan.”
“Umpaminné tiang metoh gasal.. gasal..!”
“Tiang ngasal, pat limané gisin tiang. Kéto masih Buncah.”
“Sing kresep ben.”
“Contonné kéné, ada maep biing nglawan ijo. Ané kebut siap ijo. Buncah ‘gasal..gasal’ artinné ngetohin ané biing. Tiang ngasal, tiang ngetohin né ijo.”
“Oo.. kéto indikan betén baduuran. Apa oraang tiang?”
“Ba pada cumpu jak tiang metoh, upami nyadokang satus ringgit. Tiang cumpu, payu suba.”
“Pipis jani rupiahan, dadi metoh ringgit? Iraga nak Bali, sing ja uli malaisia.” Kenyem I Buncah.
“Di tajén pipis siu  ringgit to duangtali limangatus rupiah.”
“Yan ngoraang satus ringgit?”
“Satakséket tali rupiah.”
“Biih..,” anggut-anggut I Buncah mandingang jinah ringgit lan rupiah. “Lanturang patakon tiangé, yan kalah né biing, akuda tiang ngayah?”
“Ulungdasa ringgit. Pipis barak duang lembar.”
“Yan menang siap né tohin tiang?”
“Nrima ukupan satus ringgit bentet.”
“Satakséket tali rupiah tiang maan ukupan.”
“Aa.”
“Kojaran toh né lénan kéto masi?”
“Patuh, among kna-ngukup pipisné mabegehan-mabedikan.”
“Toh balu? Baluan tohang. Sing magrudugan nglawan, baluan pisagané tohang!”
“Yan metoh balu pradéné sapih siapé, né metoh beténan maan ukupan. Sing ja baluan pisagané katengahang.” Engkel-engkel pakalihan.
“Pang aluhan mitungan, sing dadi metoh nganggo rupiahan?”
“Dadi. Ngojarang ribuan.”
“Aluh ben meték pipis.”
“Aluh, kala pipisné bégak an.”
“Mangsudné Cuk?”
“Umpami tiang metoh, nyadokang metoh seribu. Pipisné sing ja pipis né gadang.”
“Pis apa anggo! Pis bolong?”
“Yan seribu ditajén artinné metoh ayuta rupiah. Lima ribu sambat, artinné limang yuta rupiah.”
“Nyén ngrag-rag artin tohé buka kéto?”
“Pada bebotoh nyungkemin. Mirib uli mara ada orta nayaka prajané masasobyah. Pipisé ané satus tali rupiah lakar mapangaji siu rupiah. Maluan bebotohé cumpu, tur suba nganggo matoh-tohan. Kayang jani tondén ada orta biin ngindikang pipis kilangan nol tateluan.”
Kripit-kripit I Buncah ngamedalang buku alit lan pulpén. Nyatet sané baosanga ring I Bancuk. Sahananing pula pali jajudén lan étangan jinah toh. Demen atinné miragiang. Ririh anaké bali ngrincikang, akalangan sumakuta nyumpuin.
“Cuk, upamiyang tiang ngelah aduan menang. Ada milu patitip ngetohin katengah satus ringgit. Akuda baang ané milu ngetohin?”
“Ané milu maan ulungdasa ringgit.”
“Dadi medikang ukupan anaké?”
“Apah dasaan patedun siap, apahdasaan panebus kalangan.”
“Toh tiangé patuh masi kéto?”
“Begehan biin makoangin.  Anggon nebus kalangan, anggon ngupahin pakembar, anggon ngupahin ngelés taji. Dikén-kéné masi ngupahin juru mut-butin cundang.”
“Mi..mih.. liu kna panebus.”
“Mula kéto. Botoh menang, udengan kenjir nyiriang wibuh mawibawa. Pipis gebuh uyak peluh, telah aluh pamuput nuuh.”
“Ané ngelah tajiné, pah kudana maan pipis pamenang?” ngeng I Buncah.
“Sing maan pipis. Uba pukangan puponina.”
Nyiup wédang. Krasa ayub wédangé santukan rangkungan nyem. Malih I Buncah mapitakén,
“Indayang tuturin tiang adan tatajiané.”
“Luir tatajian madan pada baret, ngisor, jaba-jero, nemérang, mretik, mangléng, nyelekin lan ngepé. Anut tongos tajiné dijrijin batis siapé.” Akéh I Bancuk maosang genah taji ring buntut ayamé. Anut ungguhan lan anut wastan tajiané. Taler sikut muncuk taji sareng entud ayamé mangda pangus.
“To tepuk uli semengan, kurungan tengah krépé pal-palané magantung.Kaok-kaok, siap apa to Cuk?”
“Totonan adan siapé wangkas wok sandeh jambul, bang karna, sangkur godeg drupa. Dimpil karo. Suba menang ping roras”.
“Oo..jani nganti pamenang ping tlulasné. Dadi batisné makedadua gantungin tebihan bata?”
“Pang kenyatan. Kereng pamantegné. Tur kuat ngaba taji. Cara petinjuné, kenyang jaguranné. Kar adu nyanjaang”.
“Tajiné maslobétang disung-sungané. Dadi muncukné mabor-borin?”
“Pang baahan. Bedik béréd musuhé mrebuak, nylubsubin tangluk. Ulian pedih. Ketol-ketolan lengis, to wisa lalipi awan. Bakat bajeg surya, dina kajeng kliwon uudan. Nemu tilem kesanga. Sedeng bhuta kalané mamurti nadah isin caruné. Pang ketawang adan wisan tajiné Kala Tadah Murti.”
“Aéng san adan wisané. Kala Nyengangal adanin.” I Buncah midénin.
“Da campah. Wisané to ngamenangang kanti ping roras.”
Akéh polih tutur ngindikang ayam, taji, saseeb, panglumbar miwah tiosan.Nulis ring lempiran kertasé. Jagi gorétanga jumahné mangda dados kriya patra. ‘Tajén budaya Bali kapinggirang, patut kalestariang, duaning ngemanggehang tata titi aji pawilangan lan madasar lontar pangayam-ayaman’. Murdan kriya patrané.
“Cuk, suksma dogén. Suba liwat tengai tepet, tiang mulih malu. Buku pangayam-ayamané kasilih malu.”
“Nah dong kema. Alon-alon dijalané.”
Marangkadan pakalihan. I Buncah medal ka marginé. I Bancuk ngunebang kuri metén. Marebahan. Kesiuran anginé ngawinang tis. Umah makereb ambengan nuju panes ngawinang tis, dumalada panesé. Sasih maga anget jeroning umah. Lintang amatra lep-lep pulesné I Bancuk.
Rauh ring pacanggahanné I Buncah negakin korsi besi. Duur méjané ngebatang tika padéwasan. Ngétang urip wawaran, ngétang patemon déwasa ala-ayu. Genahnya masekolah polih papelajahan wariga. Awinan waged malih gelis antuka ngadungang patemon raina pancawara, saptawara, urip sasih lan tanggal pangglong mawerdi ala-ayuning déwasa.
Ngupak pangayam-ayaman. Itep nuréksa daging buku prémbon lan ngadungang piuning. Akéh kaguritang ring buku tulisnyané. Katemu ayam sané kinucap jaya rainané mangkin. Wangkas jambul. Bang karna, godeg. Dimpil tengen. Lumbar ri kalaning ainé ngrorokang saking klodkangin menjuh uri.
Pih.. kendel pisan manahné I Buncah. Galah sampun neduhang, mamanah-manah ipun. Meled muktiang daging lontar pangayam-ayamané. Ayam inucap padruwén I Bancuk. Senjata nyayap lan baah kacumawis. Napi malih!. Ngambil kompék jinah, talin kompéké kasanglotang ring palanné. Jang-jang tayungané, matadah ngungkulin anak tiosan. Medal kamarginé nyujur umahné I Bancuk. Rauh jumah I Bancuké suung kenyeng. Kauk-kauk nénten wénten nyagjagin. Rawing asu lumbaranné nguas-nguis, caket macekéngan. Tedunanga ayamé saking krépéné. Talin buntutné kembusin. Ambilanga toya, sap-sapina. Makruyuk lan galak solah ayamé. Ambilanga tatedaan mawadah rontong. Wéhina jagung limolasbatu. Tengah rontongé, botol malit madaging pil untal-untalan. Kasukén untalan kalihbatu. Toyan inem mawarna kuning, mawadah pucung. Usan nginem ayamé sayan nyegerang lan kruyukanné ngangobin. Ngab-kab muk-pukang kampid. Katimbalin kruyukan olih kurungan tiosan. Ranjinganga ka krépé entalé. Taji lan rimpiné sampun kakadut. Pondonga ayamé mawadah krépé.
Tembé I Buncah ka kalangan tajéné. Ipun pati kipek, mréngang dengang. Babotohé nolih, katarka babotoh pendonan. Makta pabuat akompék. Nénten wénten nyapatin. Ayamné tan pegatan makruyuk. Jag-jagina ring Dék Oleh pisaganné. Pakaryanné among dados juru kembar.
“Tumbén Lik kagocékan. Ngaba siap lan taji. Kar ngadu?”
“Ngadu. Alihang tanding. Maan tanding ijo, lautang bed-bed. Né senjatanné!”
Medalanga ayamé saking krépéné. Ayam bagus mabulu samah, bayu ngrepet. Gecelina, uat ayamé makeretan tur ood buntut ayamé kenyat. Makejit ping tiga sareng saingné. Saingné, I Rungin taler nyawis antuk kejitan. Ngambilang kurungan bangkokan, mabaong lag-lag kantos katendas. Bulu li-lig tuna ules. Ijo alab batis gadang klindengné barak. Ijo bayem utawi pajukutan, kabaos. Katandingang ayamé olih pakembaré. Paduanga ayamé pateh ageng, bina ules. Pada cumpu kadurusang. Ngaud sanjata tengah rimpiné. Muncuk tajiné kagométang ring kuku inan limanné. Gul-gul ibul. Usan med-bed sanjata matakén Dék Oleh,
“Akuda tohin Lik?”
“Samaana.”
Sayané geti nakénang toh bangkokané.
“Pitu ribu Lik.”
“Alihang bin.”
“Dasa,”
“Alihang.”
“Molas,”
“Bin.”
Makejit Dék Oleh ring sayané. Gai malih nudukang toh pabuat ayam doglagané.
“Maan telungdasa ribu Lik, kanggo?!”
“Nah kanggoang, lebang uli klodkangin menjuh uri. Da katengah satangé! Tohang bin limang ribu disisi.” Pituduhné I Buncah. Dék Oleh manggutan naptapang ayam. Ngobongang sareng mesehné. Kebut ayam wangkasé. Saing sayané ngambeng muatin aduan ijo pajukutan, muatin ayam bangkok doglagan. Sayak sampun pabuaté. Malumbar ayamé. Ęep suaran babotohé. Nyureng katengah kalangané. Ngébét polah ayamé wangkas, tan prarapan nrejak meseh. Bangkokané ngangkepin. Mapalu duuring patala. Breet..breet...breet! Wangkas nal-talin. Gitikanné mrasa telek nyuduk lambung bangkokané. Tiwas tan mintulin. Bangkokané makiles nylubsub batan tangluké. Masuryak babotohé, bangkokané sinengguh jerih. Sambuta antuk sayané. Enjuhina juru kembaré. Ĕgar i juru kembar naptapang, ngoncongang waneng bawak. Juru keték ngwilang sa, dwa, tlu.....dasa.
“Léb!” kaputus olih i batu tumpeng.
Matumpyak ayamé. Saling tambungin, saling singsé, saling amplekang, saling gitik. Kuugan babaotohé nganjekang wangkasé tan kadi-kadi. Makekalih durung binglak. Malih makiles bangkokané. Kasambut, ngambil genah waneng dawa. I Buncah kenyem-kenyem ngeton  aduanné kantun seger oger. Ayam bangkokané majunjat kadi jerih. Tap-tapanga alon-alon. Keprusina poos suk-suk ayamé. Ngengkedang ayam ngelak.
Juru ketéké itep ngetékang. Jriji limanné nunjuk munggah. Sa, dwa, tlu, pat...dasa.
“Léb!” titah i batu tumpeng.
Galak ayamé madu tan kadi-kadi. Lumbaran ayamé wangkas, saking doh matang. Angkepa ring mesehné. Magatik sami sanjata. Senjatané ngetih. Kepuk tugel anyari tengah muncuk sanjatanné sané wangkas. Makoog babotohé.
Ayamé saling pal-pal, maruket maleleh-lelehan. Tan dumadé ayam bangkokané ngitik ngéncélang taji. Leb tajiné nuek lambung. Makéokan, ngasék-sék padem sané wangkas.
“Saya...saya...!” ngembul juru kembar ayam ijoné.
Tugages sayané nyambut. Melasang tur ngabut tajiné ngéncél. Ngenjuhang ring i juru kembar. Makekalih ngrereh genah waneng dawa. Juru ketéké itep ngetekékang wilangan padasaan.
“Tuun!,” juru kembar nedunang ayam. Ayamé wangkas mabungklek.
“Kaon!” Pamutus i batu tumpeng. Pluh pidit ngecah I Buncah ngerégang, nog-togang, nyerahang daging kompék.
Tan prarapan kapupungan I Bancuk saking pasarén. Kajabaan ngetonin ayamné. Krépé pal-palané nylekétak batan buluané mateteh bata. Taji lan rimpiné taler tan kantun. Ngelisang mamargi kagenah tajéné. Saking doh kapiragi anjekan babotohé mombakan saling tumpurin.
“Pah. Nyén ya ngaba siapé? To payu jeg kar ngaé bigena,” ngrémon I Bancuk.
Nyual babatohé katengah kalangané. Dapetanga buntut ayamné sampun magetep. Babotohé akéh uning ring ayamé wangkas, padruwéan I Bancuk.  Santukan sering menang. Bengong mapangenan I Bancuk pinggir tangluké. Kadi tuduhang magurudugan babotohé nrajag. Kapepenga matolihan, sagét padog-dag gemelan tekek nibénin tendas, bibih, pipi, péléngan, bongkol kuping, tued baong, gidat né I Bancuk. Tan jangkaan babotohé ngaplokin. Sembir cribikné, mabrusbrasan ngamedalanag rah. Makété-kétéan nekep mua.
“Kén-kén kénan né! Kén-kén kénan né!” nangkis gemelan sambil ngelur.
“Sing kapok-kapoké ngaé blulong!” wénten masaur.
“Botoh mamoco cai Cuk!”, katambungin gedeg basang sang mapajar.
“Guru tuon anggon ci baneh. Sing nawang klus siap, orain ci nylupsupang blulong. Iba botoh beler Cuk,” malih mambanan gemelané mok-pokin bun-bunanné I Bancuk.
“Aduh..aduh,” makyayangan nekep bun-bunan.
“Suud..suud!” cukong gocékané nemalangin babotohé sané wirosa.
Geduh-geduh angkihanné I Bancuk nahen sakit. Memanah nyontok gidatné I Buncah.
“Cah!! cai ngaé biur. Sing mataros nyemak ubuwan. Kai sing nawang pundukan, kabayang-bayang gemelan buka kéné!” Muanné I Bancuk makotogan. Beseh coblag-coblag pelung ngemu getih padem.
I Buncah maket-ketan, nyengkeet masédér ring palang tangluké. Kancutné anggéna panyad-sadan peluh. Lima batisné ngetor ngijik babuyuten. Mua acum seming létég. Cribik putih mlesit, gigi tuh gaing. Mili toya paningalanné, lek-jengahné tan kodag.
“Plih.. cang Cuk, plih..! Pipis pawangun kakus sekolah, pipis BOS, pipis tabungan murid, pipis dagangan, lan gajih tiangé témboh kawangkas. Paid blulong cainé! Rag-ragan usak patempungang cai,” klieb-klieb nrawang paliatné.
Sayan medal peluh dingin. Pianak somahné pastika makenta.
IBW Putu Adnyana
embas ring Karangasem, 31 Desember 1961, mangkin makarya dados pengawas SD ring Karagasem.

No comments