Puisi-puisi Ni Kadék Juliantari; Nang, Ning

Sumber Gagambaran; https://www.pictorem.com

Basa Ibu

Ibu...
Ibu sané nuntun
Ngucap kosabasa sané santun
Sor singgih basa nénten dados kalémpasin
Asah, asih, asuh pada isinin
            Ibu...
            Ibu sané ngardi
            Jagaté rahayu lan sutrepti
            Antuk kawéntenan tata titi
            Sor singgih basa sané nyihnayang rasa subhakti
Ibu...
Ibu sané mituturin
Kruna lan lengkara manyunarin
Sami jangkep mategep ngiasin
Pasang aksarané kaplajahin
            Mabatun buluan, manahé masikian
            Subhakti ring ibu sinamian
            Sampunang ngantos kasépan
            Mangda nénten makamen di sunduk, maselselanWayang
                       
Lawat-lawat marawat-rawat
Di kenehé suung joh sawat
Mangigel di durin langsé saling siat
Ketog semprong damuhé saat
            Uli malu ngenah masiat
            Sujatiné apang ada rasa saat
            Mabalih wayang
            Rasa angobé kantos ngulayang
Kebyah-kebyah sundihé manyunarin
Manah indriyané kadulurin
Ngaksi I Wayang mangigel
I Dalang nyuarayang tan parasa kenyelNyalanin Karma

Pajalané luntang-lantung
Luntang-lantung malalung
Nyujur tongosé suung
Mabekel keneh puyung
            Ané ipidan tepuk luung
            Ané jani karasa suung
            Ané ipidan tepuk melah
            Ané jani karasa jengah
Jelé melah masolah
Jeléné makada dini ditu kaulah
Melahé makada jalané élah
Nyujur tongos ane melahNang, Ning

Ning... Ning... Ning...,
Cening.
Pagehang manahé ening,
Cening.
            Nang... Nang...Nang...,
            Nanang.
            Manah tiyangé uyang,
            Nanang.
Ning... Ning... Ning,
Cening.
Ngudiyang masemu seming,
Cening.
            Nang... Nang... Nang...,
            Nanang.
            Sampun tusing sida baan tiyang naanang,
            Nanang.
Ning,
Nang,
Ning,
Nang,
            Cening...
            Nanang...
Cening.
Pirengang malu Nanang,
Cening.Gelung

elung balung
ulian marebutin luung
elung balung
ulian marebutin gelung
disubané elung
mara kauk-kauk “tulung...tulung...”
            di luungé ngaé manah linglung
            mameteng manahé ngrebutin balung
            tusing karungu kén luung, kén puyung
            gelungé makejang tepuk luung
bungah magelung
kanti engsap tekén suwung
manahé satata puyung
kénkénang lakar nepuk ané luungNi Kadék Juliantari
embas ring Ulakan pinanggal 3 Juli 1987, dados Dosén ring Prodi Pendidikan Agama Hindu, STKIP Agama Hindu Amlapura.

No comments