Jokowi Nélpun

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra
Sumber Potrekan; https://batampos.co.id/

“Yan, nyak dadi menteri?”  
Mbééé... Tan perah makesiab bayune. Sing ada ujan, sing ada angin, sagét présidén nélpun nanjénin apang dadi menteri. 
“Menteri napi Pak?” matakon tiang penasaran. Sujatiné tiang sedek matawahan tekén présidéné, dadi menteri apa ya tiang orahina. Yén dadi menteri luar negeri, tiang sing nyak.  Pepesan di luar negeri, nyén laut orahin ngayahang banjar, mantenin sanggah, majenukan ngoopin pisaga. Béh sing tiang nyak. Yén dadi menteri dalam negeri masi sing cumpu. Ngenemin gubernur lan bupati ané tingkahné buka raja sekala. Tundén kéné sing nyak, tundén kéto tungkas, yén partainé nundén ésrég ia majalan. Ah... Sing ba nyak. Énggal seteruk nyen!  
“Dadi menteri apa kenehé? Wayan suba dadi tim suksés tiangé. Jani apa ja tagih jabatané, lakar baang!” Pak Présidén nganika di kadituan. Tiang tusing nyautin, enu makeneh-keneh apang tusing pelih nagih jabatan. Béh, inget masi Pak Jokowi tekén tiang. Perjuangan tiangé memenangkan Jokowi di banjar luar biasa. Krama banjaré séket, petang dasa lima milih jokowi, ané lalima gelem sing nyoblos. Ambat to?? 
Buuiiiihhhh... Maseliweran isin poloné. Matimbang timbang di keneh.  
Yén dadi menteri kelautan, majukungan dogén suba lengeh ngutah bayar. Yén dadi menteri pendidikan, ésdé nunggak. Yén dadi menteri politik, sing ngerti politik. Yén dadi menteri.... Ah, menteri apa dogén ané ada nah? Sing resep tiang! 
“Luh... Luh...” éwa tiang ngaukin kurenan. Kenehé apang ada ajak mitungan. Apang sayaga masé I Luh, dipradé tiang dadi menteri, ia dadi ibu menteri.  
“Apa?” masaut ia uli tengah wécéné, katos raosné sambilanga madekesan. Di malun jelanan wécéné tiang ngaraos.  
“Né, Pak Jokowi nélpun. Bli orahina milih dadi menteri apa. Menteri apa laut pilih?” kéto raos tiangé, sambilang tetep télpuné némpél di kupingé. Mirib Pak Jokowi mireng raos tiangé. Dané matengkém. Uli wécé iluh masaut, enu masi madekesan.  
“Eeeeh... Nyén nelpun?” patakoné I Luh misi munyi “plung...” di duriné. Béh ngendig ia.  
“Pak Jokowi!” masaut tiang das mablekuk.  
“Nak ngujang koné?” jani raosné sawer ulian tutug munyi macuis. Béh, misi ngentut ia! 
“Orahina Bli dadi menteri kétoang!!!” gerimutan basangé nyautin, wiréh buin ia nakonang ané suba orahang tiang.  
“Ooo...nah...nah...nyakang. Dadi menteri apa?” dekesané sayan sanget. Mirib katos pesu tainé. 
Tiang sayan brangti. Celekotokané... Buka kuluk enjek ikuhné, mabalik nyaklok.  Takonin, jani ia mabalik matakon! 
“Ento suba ané kal takonang tekén Nyai!”
“Ooo... menteri pekerjaan umum tagih!” masaut I Luh, jani jelanané magagan. Muané ngenah asibak, bon wécéné makesiuh. 
“Alihang malu yéh aémbér. Pang ada anggo makoncéng!” kéto préntahné sambilanga ngenjuhang émbér.  
“Apa gaén menteri pekerjaan umumé?” matakon tiang sambilang nyemakin émbérné.  
“Ngurus gaé di margané.” 
“Cara mandor,  kéto?”
“Ae!”
“Bah... Cocok ento. Nah, kal menteri ento tagih.”
“Nah, énggalin naké alihang yéh. Suba nyangket né!” 
Gagésonan tiang ngalih yéh di sémér. Lantas mabalik ngabaang I Luh ka wécé.  
“Suba seken kenehé? Nyak Nyai dadi Ibu Menteri Pekerjaan Umum?” tiang nakonin I Luh, satondén ia ngubetang jelanan.  
“Nah siap Icang Bli! Kuala satondén kéto, dahar naké malu pilé duur mejané. Yéh masi suba sediaang ditu. Nyanan kumat rématiké, kujang luas ka Jakarta?” kéto sautné. 
Tiang sing nyautin buin, bon tainé suba ngalikub mongpong témbok. Tiang magedi, sambilang jani nyautin Pak Jokowi.  
“Halo Pak Jokowi.”
“Nah, kénkén Yan?”
“Tiang nagih dadi menteri pekerjaan umum!” 
“Suba seken to? Diiil?”
“Diill!”
“Nah. Mani ka Jakarta. Lakar pelantikan! Tuuuuuuutttttt....” télpuné pegat.  
Béh lega kenehé kerurakara. Makecos tiang misi makiret, “Yééésss!” tulang anasé makaplug sing karasa. Duur méjané ada pil barak abatu, untal anyudang ban yéh. Jejeh masi nyanan rematik, buung dadi menteri.  
Apakpakan basé, sagét kiapé tan sipi. Ngeramang samar samar pireng tiang kurenan tiangé nelpun, “Pak Mantri, kurenan tiangé kumat!”

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

No comments