Gitanjali (6)

Olih: Rabindranath Tagore
Sumber gagambaran: https://pixabay.com/
/21/
Titiang ugi nedunang jukung titiangé. Nénten medué geginan, ngemedin antuka. 

Masan sekaré mekasami kembang, sampun ngelintang. Makta sekar layu tur nénten kantun alub, sané mangkin titiang ngantosang, manah titiangé kantun sumenia. 

Ombaké sané mangkin ngagengang daun taruné sané kuning ngimbang raris ulung ka tanahé.

Ring suungé sané engkén bapa mececingak? Punapi nénten wikanin bapa kelebuhané sané ngimbang ring sayongé, sinarengan ring sarin kidungé sané metu saking genahé sané doh kambang saking pesisiné sané i rika? 


/22/
 Sasih Juli memeteng tur mesabeh-sabeh, nyelebseb I Ratu memargi, meteténggéng sekadi wenginé, ngedohin ipun sané nabing. 

Sané mangkin semengé sampun nyerepjep, nénten renga ring dedauhan sayong kanginé sané jangih ngererengih miwah sasab putihé sané sampun kebat ring pelung ambarané sané setata leteng.

Alasé sampun mejadengan ngaturang sarin kidung, raris jelanan kubuné sampun kuneb-unebang. I Ratu sekadi gegéndong, peragaan ngelintang ring marginé sané sampun kekaonin antuk ida danéné. Inggih, Sewitra tunggil titiangé, acep-acepan titiangé sané pinih kepucuk, jelanan kubun titiangé setata mampakan sampunang lintangina sekadi nyumpenané. 


/23/
Wenginé benyah latig, jagi lunga taler I Ratu, Sewitran titiangé. ayat ngardi kebecikan? Ambarané ngeluhguh sekadi ipun sané memanah nyapih.  

Wenginé sané mangkin nénten sida antuk titiang medem. Busan-busan titiang ngampakang jelanan kubun titiangé raris metonan ka wenginé ring jaba, Sewitran titiangé! 

Nénten titiang ngetonin punapa-punapi. Pati takén titiang, ring dija I Ratu memargi? 


/24/
Pét sampun nyaluk wengi, pét sampun usan paksiné nguci, pét sayongé sampun tékol antuk kenyel ipuné, durusang kebatang sampun dedet wenginé anggén ngerubungin titiang, sekadi duk I Ratu nyaputin jagaté antuk kampuh sirep kalih ngelukusang kelupakan sekar tunjungé sané layu duk sandi kaoné.  

Raris gegéndongé sané ketelasan sangu sedurung ipun rauh ring pesandekan ipuné, sané penganggén ipuné benyah latig tur dempul buk, sané bayun ipuné sampun ngelemet, durusang ambil antuk érang kalih tiwas ipuné, raris swécanin ipun sekadi sekaré sané ring kerubung wengin I Ratuné sané ngulangunin.  (masambung…)


Catetan: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002

No comments