Puisi-puisi Mahasiswa STKIP Agama Hindu Amlapura

Gagambaran Kaambil saking cakepan Aksara Bali dalam Usada (Ngurah Nala)


Aksara Madurgama
Olih: Ni Luh Nariastini

A Na Ca Ra Ka
Kaucap aksara
Kasurat ring sejeroning Lontar Sandya Gita
Genah Sekancan indik Basa Basita
A Na Ca Ra Ka
Kaunggahang ring sejeroning Prasasti
Keanggen panuntun ring perti Sentana sami
Mangda eling ngrastiti Bakti
Ring Sangkan Paraning Dumadi
A Na Ca Ra Ka
Kapupulang ring sejeroning adnyana
Kemedalang pinaka wirasa
Wirasa manados wirama
Wirama sane patut kauningin ring para yowana
A Na Ca Ra Ka
Ngawetuang Paribasa mawisesa
Paribasa kamedalang saking wirasa ngawetuang sawitra
Paribasa kamedalang saking arsa wirosa ngawetuang bayaMelali
Olih: Ni Luh Putu Ariani

Ulian iseng bengong pedidi
Lanturang titiang ngaryanin puisi
Wawanin ngelestariang paribasa bali
Indik unteng sekadi isi gumi
Anak alit magedi kama-mai
Engsap tekén gegina ibapa tuah dadi kuli
Ulian nuutin jaman pinaka géngsi
Sira nawang polih inspirasi
Ngorahang “gas” kuala bénsin nénten misi
Natak tekén rerama ngorahang nyilih asi
I mémé ngenjuhin pemelin nasi
Lantas pesu magaya sekadi musisi
Lancur nénten polih inspirasi
Tuah depresi lan prustasi
Kocap nénten becik ring réputasi
Santukan melali ulian géngsi lan émosi
Mulih mewali, wawanin ngisinin ati
Nyurat aksara bali ngilangang géngsi
Mangda dados putri bali sujati
Éling ngelimbakang budaya
Nénten tuah melali kema-maiMémé
Olih: Ni Luh Putu Ariani

Basa bali pinaka rerama
I mémé kapertama ngeraos alus
Kuping sadia miragiang
Kenyem manis, kairingin suara alus
Lantas ngelut lan kesaksiang
Mangkin sampun duang dasa tiban
Kadura Negara ngalih pangupa jiwa
Raris ipun tiang lali
Mangkin tiang sampun mewali
Ngeling sig-sigan tiang nénten ngerti
Mémé, napi sané keraosang?
Bapa, napi sané sampun kawedalang?
Dadong, sampun napi malih tiang metakén?
Kumpi, ampura tiang banggi
Santukan lali sareng basa pedidi
Mangkin industry teknologi sané utama
Bahasa asing prasida ngarauhang dolar
Uduhh cening, napiké tiang kéweh?
Ngiring ja cening negak iriki
Tiang nyadia malih ngajahin
Cening sané dados penyambung
Yéning cening nénten éling?
Sira malih pacang nincapang kaagungan puniki?Mulat Sarira
Olih: Ni Komang Ari Utami

Antengé tekekang
Yadnyane tulusang
Maurip saking laksana
Sangkaning ka marcapada
Éling raga matuuh atma
Karma kadasarin antuk laksana
Mawas ring angga sarira
Patut anggén sesuluk
Sangkaning yoga semadi
Anggén nyikutang karma
Mulih kajati mulang ka asal
Jatma éling mulat sarira


No comments