Pilbup

Olih: IDK Raka Kusuma
Sumber Gagambaran: https://regional.kontan.co.id
Sanja. Di ampiké. Pang kuda Luh Wirati ngorahin pianakné, Gdé Ariana, apang naptarang awak satondén macentok kayang Pilbupé utawi pemilihan bupati, sig parténé ané ngawinang déwékné pindo dadi bupati, pang monto Gdé Ariana sing nyak. Pang monto masi ngorahang sig parténé ento liu ada jalema adigang adigung adiguna, liu ada jalema nyapa kadi aku, liu ada préman ané ngora tur ngaé uug, liu ada koruptor. Liu ada calég magandong, liu ada jalema nyalanang money politic apang nyidaang kuasa, liu jalema ngalih angkuhan.
Luh Wirati mabudi nyelag, sakéwala Gdé Ariana sing maang selah lan galah. Parténé ténénan, kéto Gdé Ariana nyambat, parté misi provokator sing dadi kalahang. Mabukti, dugas kalah pemilihan gubernuré atiban ané liwat, provokator sig parténé ento mrovokatorin krama parténé. Krama perténé ngamuk. Kantor bupati uuga. Punyan-punyanan di sisin rurungé balbala, kantor parténé ané ngalahang seduta.
“Parténé ené parté endas bedag. Ngudiang mémé ngorahin tiang naftarang déwék dini
Ningeh parté ané ngranaang déwékné kanti pindo dadi bupati sambat parté endas bedag tekén Gdé Ariana, basangné Luh Wirati merantaban. Isin basangné rasaanga mauntaban ka sirahné. Apang sing saling tembungin raos dengkak dengkik, Luh Wirati ngaukin panyeroané ané iteh nyampat di natah umahné. Satondén panyeroané matakon dugasé majujuk di arepné, Luh Wirati ngorahin nyemak pulpen miwah kertas di tasé ané abana magaé sabilang wai.
“Yén sing nyidaang ngagah tasé, di sampingné ada kertas putih puyung lelima lan pulpen di durrné, to aba mai,” Luh Wirati ngorahin panyeroané.
Luh Wirati nulis aji pulpén di kertasé kéné: yén Gdé sing nyak naftar sig parté ané ngranaang mémé pindo dadi bupati, mémé pasti kasengguh penghianat parté.
Tulisané ento gaéna, di subanv ia sasidan-sidan nales basang gedeg apang sing nulis ané ngranaang Gdé Ariana salah tampi.
Tulisané ento laut serahanga tekén Gdé Ariana. Gdé Ariana nampi saha maca. Gdé Ariana nagih pulpén lan kertas ané gisina tekén Luh Wirati. Luh Wirati nyerahang. Gdé Ariana nyemak kertas lan pulpéné. Di subané mejang tulisan ané gaéna tekén Luh Wirati di batarané, Gdé Ariana nulis. Kéné ia nulis:
Yén mémé ngorahin tiang apang naftarang déwék ja sig parté ténénan, mémé sing bisa mapolitik. Jelék baan tiang nyambat, mémé belog mapolitik. Sangkal tiang bani langgia nyambat kéto, musuh politik méméné lakar ngedékin mémé. Suud ngedékin guar-guar dija-dija apang sida ngalahang tiang kayang pilbupé. Ané guar-guaranga, pangawit, parténé ené parté usak. Bupatiné pasti bupati usak. Kaping dua, di guminé ané madasar republic ada jalema madan Luh Wirati ngrajegang dinasti. Nirdon ia dadi krama parté ané ngaku-aku ngrajegang démokrasi yén laksanané mamurug démokrasi. Kaping telu, musuh politik méméné masang baliho dija-dija. Balihoné mamunyi: dakin gumi, da ngrengkain korsi bupati. Korsi bupatiné sing gelah kaki kléwaran ibané. Tiang mastikaang unduké ané tatelu ené ngranaang tiang aluh kalahanga tekén parté ané lawan macentok. Ada buin, ané makada tiang aluh kalahanga. Nyoman Suplir ané orahin mémé nyacarang pipis dugas mémé macentok dadi bupati pitung tiban ané liwat dadi krama parté ané lakar dadi satru kayang tiangé macentok. Sing buungan ia guar-guar kema-mai ngorahang taén orahin mémé nyacarang pipis. Lénan tekén Nyoman Suplir, Madé Widi lan Ketut Parna ané orahin mémé marengin Nyoman Suplir nyacarang pipis, masi dadi krama parté satru kayangé tiang macentok.
Gdé Ariana nyerahang ané tulisa tekén Luh Wirati. Luh Wirati nampi laut maca. Sarwi maca, Luh Wirati ngarasaang getihné mauntaban ka sirahné. Suud maca, Luh Wirati sing nyidaang nales gedegné. Apa buin, kala ento, ia inget tekén pasadu timpalné ané ngorahang, pianakné naftar dadi bakal calon bupati, sakéwala, sig parté ané tan mari ngritik déwékné. Unduké  ené ngranaang ia mesuang raos. Adéng pesu raosné, nanging tabuh raosé nyinahang gedeg tan kadi.
“Sautin patakon méméné aji pasaut, jujur. Sautin….”
“Lautang mémé matakon,” Gdé Ariana nyelag.
“Gdé ngisinin apa tusing pangidih méméné apang naftar sig parté ané makada mémé kanti pindo dadi bupati?”
“Cutetné, tiang sing ngisinin pangidih méméné.das Luh Wirati matbat Gdé Ariana. Aget nadaksara ia inget tekén pabesen kurenané dugasé nu idup. Pabesen ané kisi-kisianga di kopingné: amul encén ja pelih pianaké da pesan kanti matbat, apa buin nundung. Da pesan mesuang raos kanti ngranaang pegat mapianak.
Sapatilar Gdé Ariana, ujané nu bales. Patutné ujan bales ngranaang keneh tis. Sakéwala ujan bales ané tlektekanga tekén Luh Wirati, ngranaang kenhné buka misi api ngendih ngabar abar tan mari siamin bénsin utawi lengis gas. Kebus, kebus tan kadi-kadi.
Patutné negak pedidi rikala ujan bales di ampiké, ngranaang kenehné Luh Wirati degdeg. Kenehné kala ento, rasaanga buka ombak magaburan tur magulungan.
Kapin kéto, Luh Wirati nyidaang nglawanin apang sing ngeling. Nirdon, percuma, sesai tur dueg nuturin timpal apang sing ngeling amul apa kéwehé nepén tur nepes. Nirdon, percuma, sesai tur dueg ngraos ajak timpal apang sing blengih yén tepén pakéwuh, yén iba jani ngeling. Kéto di keneh ia nuturin déwékné.
Sarwi nlektekang ujan ané sayan bales, Luh Wirati mecikin lengenné ané kenawan aji limané ané kébot. Dugas limané ané kenawan ngusap pipinné ané di kébot, nadaksara raos pesu uli kenehné: I Gdé uli ipidan sing taén sing ngisinin pangidih déwéké, dadi jani sing nyak ngisinin buin bani nglawan? Lénan tekén bani nglawan, langsot ngorahang idéwék belog mapolitik. Dibi puané sing taén ia kakéné. Apa ya makada? Apa ya ngranaang?
Dugas ujané ending, nadak sara maklebeh buin raos di kenehné: selidikin I Gdé. Unduké ento ngranaang ia inget tekén Nyoman Ambara, keponakané ané dadi intél polisi. Tur ngranaang ia mageluran ngaukin adan supirné. Supirné ané sedek nyusutin mobil dines ané sesai anggona di garasané éncol nyagjag.
Ya teked sopirné di arepné, Luh Wirati mesuang titah.
“Alih keponakan iange, Nyoman Ambara.”
“Sané makarya ring BRI napi sane dados intél polisi?”
“Ané dadi intél polisi.”
“Yén ten wénten ring jeronné?”
“Jani Redité, biasané ia sing kija-kija.”
“Inggih Ibu, titiang mangkin marika.”
Ngantiang supirné teka, Luh Wirati nlektekang punyan plawané ané majajar di tanggu pinih kelod umahné. Punyan plawané ané majajar ento done maoyagan ampehang angin. Luh Wirati, ngrasaang kenehné maoyagan masi. Sing ulian ampehang angin. Sakéwala ulian inget tekén raosné Gdé Ariana ané ngorahang déwékné belog mapolitik di kertasé ané tulisa. Rupan tulisané ané merawat, ngranaang kenehné sayan maoyagan rasaanga. Ngranaang sing marasa ia ngretekang giginné. Ngranaang sing marasa sanget mesuang angkihan.
Ningeh gerungan mobil ané abana tekén supirné ngalih Nyoman Ambara, Luh Wirati sasidan-sidan negtegang keneh. Sasidan-sidan negdegang bayu. Sasidan-sidan apang prasida ngilangang sebengné ané jengis sapisanan ngantinin aji sebeng bingar.
Tekén Nyoman Ambara, Luh Wirati ngidih tulung apang nyelidikin Gdé Ariana. Luh Wirati nelatarang apa ané makada ia ngorahin Nyoman Ambara kéto. Ditu, Nyoman Ambara mapangidih apang Luh Wirati apa ané selidikina.
“Sa,” Luh Wirati ngraos, “Selidikin apa ané ngranaang I Gdé sing nyak naptarang déwékné dadi bakal calon bupati sig parténé ané ngranaang bibin pindo dadi bupati.”
“Ada buin?”
“Ada. Selidikin, nyén ané ngranaang ia sing nyak.”
“Di subané tiang prasida nyelidikin buin pidan tiang ngorahang tekén bibi?”
“Yén nyidaang buin duang bulan satondén pemilihan bupatiné ané lakar teka.”
Ukana Nyoman Ambara mesuang patakon, sakéwala Luh Wirati ngamaluin.
“Utsahayang apang pajalan Nyomané nyelidikin sing ada nawang.”
Ukana Nyoman Ambara lakar nakonang yén suba prasida nyelidikin ngorahang mai, ka kantor bupati utawi ketemu di tongosé lénan. Sépanan. Raos ané suba néngél di muncuk layahné buung pesuanga. Sawiréh Luh Wirati ngelurin supirné. Gagéson supirné nyagjag. Luh Wirati ngorahin supirné nyemak sinalih tunggil amplop soklat di tengah korog-korogan laci-laci paak duur ané ada di méjané di kamar tamu.
Amplopé totonan serahanga tekén Nyoman Ambara.
“Amplop apa né bibi?”
“Anggon meli lengis.”
“Péh, ngudiang bibi misi makéné-kénéan. Cara ajak nyén dogén.”
“Nah té. Jemak amplopé ené. Bibi sing biasa ngorahin anak sing maang bekel anggona majalan.”
“Suksma bibi. Tiang mapamit.”
“Nah. Tekedang salam bibiné tekén pianak somah Nyomané. Tekén bapan Nyomané pada.”
Nyoman Ambara nyautin aji anggutan matimpal kenyem.
Sedek maca édaran Menteri Keuangan, sékretaris pribadinné nogdog kori tongosné magaé. Laut ngampakang tur ngeinebang di subané ada di tengah. nawang sékretaris pribadiné teka, Luh Wirati nyekolang édaran Menteri Keuangané di duur méjané. Teked di arepné, sékretaris pribadinné ngeed saha matur.
“Bapak sekretaris DPC-né wau rauh.”
“Dadi sing macelep.”
“Ragané nganikaang magelis-gelisan. Ragané mapétang baos ring titiang.”
“Apa nikaanga?”
“Mangda ibuk rauh ka kantor DPC. Derika sampun jantosa ring ketua DPD-né miwah utusang saking DPP.”
“Jam kuda nikaina kema?”
“Mangda mangkin ugi.”
Raos asisten pribadinné ané ngorahang mapamit sing sautina. Wiréh nadaksara Luh Wirati inget, abulan ané liwat sekretaris DPC-né nekain déwékné. Kala ento, ia orahina apa ngongkon pianakné dadi bakal calon bupati tur apang naftar di parténé ané ngranaang ia kanti pindo dadi bupati. Parté tongos sekretaris DPC-né dadi krama. Ia baanga tempo telung dasa lemeng. Dugasé ningalin kalénder ia ngeh. Unduké ento suba abulan liwat. Ia inget masi, ia ngorahang pianakné pasti nyak.
Di duur mobile ané ngaba déwékné ka kantor DPC, Luh Wirati lebihan tekén pang dasa ngunjal lan mesuang angkihan. Ané makada, kéweh ia ngrincikang pasaut di pét pradéné takonina, pianakné nyak apa tusing. Pang kuda ia ngutsahayang apang sida maan pasaut, pang monto ané aptianga macliek ilang. Baan inguhné, kidemanga paningalané. Sléléganga awakné di korsi mobilé.
Ngenjek natah kantor DPC-né, Luh Wirati ngrasaang tanahné génjong. Kapin kéto, sasidan-sidan ia ngutsahayang apang sing srayang-sruyung matindakan. Sasidan-sidan ia ngutsahayang apang sebengné sing ngenah cara anak nyeh kadalih bogbog. Idéwék, aidupan tondén taén ia mogbog, pinih sing demen mogbogin tur bogbogina, buin jebos laut kadalih bogbog, jelék pesan rasané. Kéto Luh Wirati ngraos di keneh. Bogbogé jani laut kasobiahang kija-kija tekén parténé ené. Yén suba kasobiahang pastika makejang anaké nawang. Pastika unduké ené anggona ngwalék tur malikin isin balihoné ané ngorahang idéwék bupati sing taén bogbog. Ané ngwalék parténé ané gedeg tekén idéwék uli pidan. Ané malikin masi parténé ento. Waléka miwah balikina aji baliho matulis gedé-gedé: bupati ané kasub bogbog kasujatiané bupati mauk buin bobab. Krunané ené mlesbes uli kenehné sing sida Luh Wirati nambakin. Unduké né lakar ngranaang dadi mal-malan. Sing ja atiban makelonné. Aidupan, aidupan makelonné. Buin blesbesan krunané ento sing sida Luh Wirati nambakin.
Suud nutur kangin kauh, ketua DPC-nV matengkém saha ngraos. “Sapuniki Ibuk,” mendep ajebos, maangkihan, “Tiang, bapak ketua DPD, miwah utusan DPP pacang wénten takénang ring ibuk. Sakéwanten tiang sane ngawitin.”
Mapapas liat ajak ketua DPC-né, Luh Wirati sing sida ngengkebang gelip di muané. Suud matengkém ketua DPD-né nyelag ketua DPC-né ané lakar ngraos, “Puniki ibuk. Sane dibi okan ibuké rauh ka kantor DPD. Ring arep titiangé, ring ajeng utusan sakéng DPP puniki nganikaang jagi dados bakal calon bupati. Naptar ring partén iragané. Kocap ibuk sampun ngicén. Indiké puniki mangkin jagi takénang. Jakti napi nénten?”
Baan legan kenehné, Luh Wirati sing bisa mesuang pasaut.

Amlapura, 2019


IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

No comments