Nitenin Laksana di Aab Jagat Revolusi Industri 4.0

Olih: I Wayan Jatiyasa
Sumber Gagambaran: https://stocksnap.io
Yén nyatuayang indik kahanan gumi sinah suba tusing kena baan nakeh, sawiréh guminé orahanga suba wayah. Kéto masih panglimbak guminé suba nincap. Panglimbak téknologi lan informasi ané lumbrah kaadanin Ipték suba sayan-sayan ngagaokin. Uling pidan tusing ada alat ketik, kanti jani suba alaté ento suba tusing maaji kaganti baan komputer. Lantas komputer jani suba sayan langah anaké nganggon sajaba di kantor-kantor wiadin di instansi pemréntahan. Ané jani nglimbak piranti laptop, tab, muah ané lén-lénan. Ento ané ngranayang panawang lan kabisaan anaké sayan-sayan kaduldulin apanga nyidayang nuutin buka aab jagat cara janiné, ané madan aab jagat révolusi industri 4.0.
Apaké ané madan aab jagat révolusi industri 4.0 ento? Ané madan aab jagat révolusi industri 4.0 ento tusing ja lénan tuah aab jagat ané suba sayan nglimbak ulian panincapan téknologi lan informasi, saluir pakaryan lan parikrama jatmané suba kawawa wiadin kawantu baan mesin. Lénan tekén ento, aab jagaté jani kacihnayang baan panglimbak lan panganggonan piranti digital. Ento ané ngranayang saluir pabuat jatmané jani suba sayan aluh, énggal, lan mudah. Upami: yén ipidan ngirim surat lakar magatra tekén rerama, nyama, sawitra di duradésa wiadin duranegara, lan bebuatan di kantor-kantor, ané jani suba kawantu baan e-mail. Dadinné ulian iraga ngelah jaringan internét, apa ké ento di situs internét Yahoo, Googlé,  muah ané lénan; iraga suba nyidayang ngirim gatrané ajaan. Aluhné tat kala iraga nganggon, tusing perlu répot-répot kanti ka Kantor Pos mimbuh majalan, apabuin kanti negakin motor. Énggalné, ulian e-mail iraga suba tusing perlu ngantiang neked lan walesan suraté kanti wai-waian, mingguan, wiadin bulan-bulanan. Ulian itungan detik dogén suraté suba neked, énggal kapaca, lan énggal kawales. Mudahné, iraga tusing buin kanti répot-répot mayah ongkos kirim di Kantor Pos, tusing buin kanti tuyuh meli bénsin ulian ngaba motor.
Lénan tekén ngirim surat, idup jatmané jani kadi kapanjakin baan teknologi. Papineh, pangrasa, lan laksanan jatmané suba sayan-sayan nincap nganutin pakibeh jagaté. Saluir pabuat jatmané suba jani kasiagayang baan internét. Makita meli panganggo, jani suba ada dagang onliné ané madan Onliné-shop. Makita tekén dedaaran tusing ngitung lemah peteng apabuin tongos, jani suba ada dagang dedaaran onliné ane madan Go-food wiadin tagih layanan délivery. Makita lakar luas sakéwala tusing makita répot ngaba motor padidi, jani suba ada Go-jék wiadin Grab. Makita malajah, nincapang panawang lan kabisaan, jani suba ada website ané marupa Blogspot, Wordpress, Kompasiana, muah ane lén-lénan. Saluir gatra wiadin papaljahan suba ada, tinggal maca dogén. Tusing perlu répot.
Ipidan jatmané kija-kija lakar pesu mablanja magedé-gedénan dompét ka peken. Yén jani makita ka peken meli lakar banten, isin paon, lan ané lénan; tusing kanti buin liu-liu ngaba pipis. Sawiréh jani suba liu ada ATM, tinggal tarik pipis ATM-é anggon mablanja. Yén makita mablanja sakéwala peken suba tutup, tusing sandang kuciwa jani suba ada pekenan modéren, luiré Indomaret, Matahari, Ramayana, Hardy’s. Buina tusing perlu kanti liu-liu ngaba pipis, jani mablanja suba nganggon kartu ATM wiadin e-money; pipis éléktronik marupa kartu.
Ulian suba akéto panglimbak jagaté, ento ngranayang yowana masih tusing sandang léha-léha, tusing tangar tekén pakibeh jagat. Apang tusing kanti yowana orahanga kuno, katrok, ndéso, wiadin gapték, benehné yatnain matingkah. Tingkahé apang anut tekén pakibeh jagat. Tusing dadi mamanying, apabuin marasa bangga tekén déwék laguté kaucap ririh. Ririhé tuah anggon padidi. Ririhé apang mawiguna tekén masyarakat, wangsa lan negara. Dibenengan lakar ngalih pangupajiwa apang tusing lantas panawang lan kabisan iraga tunayan tekén wong duranegara. Apang tusing buin manian iraga kalahang warga tamiu. Saluir tongos gegaené makejang kagisi baan wong tamiu. Iraga ané ngelahang guminé tusing maan paduman, tusing bisa magae ulian tusing ngelah kabisan. Kabisané patut alih, sakayané benehné upayaang apang yowanane nyidayang masaih tekén kaluihan wong tamiu lan wong duranegara.
Jani aab jagat révolusi industri 4.0, patut iraga nguah panglokika, seleg malajahang raga, asih tekén nyamabraya, lan mautsaha nampénin pangedih idupé. Lénan tekén ento, benehné bisa minayang lan wicaksana nganggon sakancan téknologi. Sawiréh teknologi ento tuah piranti, dadinné apang tusing kanti iraga kapirantiang baan piranti. Piranti ento tuah anggon mikolihang pikolih pinaka bekel idup.


I Wayan Jatiyasa
ketua jurusan Prodi Bahasa Bali ring STKIP Agama Hindu Amlapura lan dados penyuluh Bahasa Bali kabupaten Karangasem. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti miwah Médiaswari.

No comments