I Pekél

Olih: Agung Wiyat S. Ardhi
Gagambaran Manik Sudra

Trunané aukud ené, ooh, pekél san. Tiang nawang ia ngelah mogé, montor gedé, mawarna selem. Ia ngadanin mogénné Mr Crow. Kénkén kadén undukné adanina kéto. Gerungan mesin Mr. Crowné nguusang koping. Pisagané makejang pada nawang yéning Mr Crow liwat. Tiang gedeg yéning Mr Crow teka nyelepin pakarangan umah tiangé ané asri katumbuhin bunga anéka warna. Tiang gedeg duaning kaasrian tetamanan tiangé kaaworin munyin montor ngempengang koping. Kukuré ané biasa macanda di natah tiangé, sambeh pakabarbur. Sayan gedeg basang tiangé ningalin I Yellow, cicing gading tiangé, nyagjagin trunané ené, ngotés-ngotésang ikuhné sig batisné. Rasanné raket pesan pasawitrannyané. Tekéning tiang, I Yellow tusing taén matolihan, da ja lakar maekin. Ngaap ulun atin tiangé, ngudiang cicing tiangé jag raket pesan ajaka I taruna pekél ené. 
Awas, nyanan cai tusing lakar baang icang ngamah, kéto jeritan keneh tiangé brangti. 
“Yellow, Yellow,” I Pekél makaukan uli kamarné. Tembang raosné cara ngaukin anak bajang jegég. Ngijik I Yellow nyelepin kamarné. Angop san cicing gadingé ené ngamah pulung bakso gagapan I Pekélé. Bangsat. Keneh tiangé lakar ngenta I Yellow kéwala I Pekél, truna ané kost jumah tiangé ené, ngalem cicing tiangé. Sok rungu, pang kadéna tiang demen nepukin saparisolahnyané nyayangang ubuh-ubuhan tiangé. Iiihh, sayan-sayan gedeg basangé, seneb. 
Pangawitné, tiang mula tusing nawang yéning ia kost jumah tiangé. Dugasé tiang mulih petang dina ané suba liwat, kamar di samping kamar tiangé ané ipidan tusing ada nyarénin jani sagét suba ada anak nyéwa. Ané nyéwa, trunané ené. Tolih uli goba, pekél san rasanné, ciing san semunné, angkuh san semitanné, nakeh saparisolahné buina mrekak. Ganteng? Aa, ganteng, kéwala gigis. Dugas belin tiangé ngaukin adannyané Mr. Crow, kadén tiang mula seken adan iané kéto. Pamuput tiang nawang, mogén iané ané maadan Mr Crow. Lantas, nyén adan trunané ené, bani sumpah, tiang sing nawang. Tiang marasa sing perlu nawang. Apa gunanné nawang adan truna écé, apaké Ossama, Obama, Onasis, Ongolongol, tendas bedag, tiang sing nyangetang. Ngudiang nyangetang truna pekél, ciing, angkuh, nakeh, seming, cara kuangan gizi, mirib sing taén nawang dedaharan jaen. Panganggoné setata dekil, jalér jean maentud bréngbéng, sing taén masuah. Uuh, ugalugalan. Agem dogén negakin mogé pang kadéna élit. Cutet, tiang setata brangti baannyané. Keneh tiangé mulih, lakar masesanjan malilacita nelahang prainé. Yén sing kéto, lakar masaré lemah-peteng. Kéwala, sabilang semengan, tiang setata kakocok bangun baan kuusan gerungan Mr. Crow ané ngempengang koping. Ulihan gedegé kaliwat, galeng gulingé anggon tiang nekepin kopingé. Kéwala, kuusan gerengan mogénné nyelupsup métélin galengé, tur, rasa-rasa dingeh tiang gerengan mogéné ngaba pabesen: ‘Om Swastyastu, suba tawang tiang Gék suba ngendusin’. Oooh, truna jail, nakal, ugal-ugalan. Madak apang nabrak punyan celagi di sisin jalané, madak apang macemplung ka jlingjingané di bengangé, madak tomplok truck ......’ 
Wraspati, disubané suud ngaturang canang Kajeng Kliwon, nuju nyaluk sanja. Zelly Zén, noni China, sawitra raket tiangé, kaatehang baan gélanné, teka ka umah tiangé ngajakin milu ka umah Siang May, masi noni China kekanténan tiangé dugasé SMA. Ia maulang tahun. Belin tiangé Gedé Wira tondén mulih uli kuliah malam. Nyén orahin tiang ngatehang? Nyén idihin tiang tulung? Tingalin tiang Mr. Crow, mogéné, suba parkir di garasi majéjér ajak motor bébék tiangé. Nyén ajak tiang luas? Padidi? Soléh rasanné. Jumah tiangé suung, ada tuah Mr. Crow. Nah lakar angsehang ngidih tulung apang nyak atehanga. Béh, ngidih tulung? Houi, masa nyén anak bajang masuaka ngidih tulung sig anak truna? Sapatutné ia nawang ia perluang tiang. Patutné trunané ené, ané kost di umah tiangé, nawang tekéning pakéweh tiangé. Benehné ia nanjaang déwék mapitulung. Yén sing kéto, idiih, pang kadéna bajang kembang bintang, bajang pangéténgan, nunas ica masuaka. Sing, tusing. 
Pamuput, disubané galahé ngancan nangsek, disubané tiang saja-sajaan nemuang pakéweh, angsehang tiang matindakan maekin kamarné. Getok tiang jelananné, madulran ulunatiné nrugtag. Disubané ia mukahin jelanan, ia idihin tiang tulung, ngatehang ka umah timpalé ané sedekan maulang tahun. 
“Tuah ngatehang dogén?” I Pekél matakon. 
Liaakk. Patakonné ngapelekang, rasanné nagih lebihan tekéning dadi tukang ateh. Ceeng tiang paningalanné, ia ngwales nyeeng. 
Rikala mekejang suba pada sayaga, I Pekél nyemak motor bébék tiangé. Ia ngorahang mogénné sedekan nyakitang basang, gelem. ‘Bogbog’, kéto jeritan keneh tiangé. 
‘Nganggo motor bébék, keneh cainé pasti apang maan negak makosod ajak icang. Pekél. Cocok adan cainé I Pekél, kél, kél. . .’
Lantas, tiang ajak mekejang nilarin umah. Lantas bareng malilacita di umahné Siang May. Angob tiang tekéning kamelahan parikrama ulang tahuné. Payas tamiuné maéndahan, lampuné maéndahan, panamiuné magenepan. Ngon tiang ningalin Siang May madansa ajak gélanné. Lulut san. Lantas tiang, tiang mamucu di bucu, marasa suung di raméné, padidi, kakrudungin sinaran lampu ngremeng mawarna tangi, mapangenan. ‘Di benengan kénéné, marasa tekén déwéké tiwas, tusing ngelah gantétan ajak madansa, pocol jegégé tusing ngelah gélan. Yén pradé déwéké ngajak gélan, ganteng, dueg madansa, oohh, amat demen atiné. Yiihh, iraga kan ngajak anak truna, lumayan ganteng, kéwala pasti sing bisa dansa. Paling-paling kadueganné ngibingin jogéd jaruh, sambilanga mamunyah.... Bah, ngudiang ngrambang Mr. Crow, jlema pekél, ciing, angkuh, nakeh, sok. Truna panglentiran, magedi semengan teka sandikala, yén kija palakuanné, paling-paling ngoding pang kadéna ngabéhin, sing kuangan apa’. 
Tiang makesiab duaning Siang May ajak gélanné sagét suba majujuk di samping tiangé, nekedang pabesen ada anak muani ngajakin dansa. Siang May masi ngidih tekéning tiang apang tiang ngisinin pabesen anaké muani ento. ‘Okey’, gangsar pasaut tiangé, cara panes banteng kasriokin kribisan ujan, kabatek baan ngedoté kaliwat. Duh, anaké muani ento suba majujuk di samping tiangé. Iiihhh, Mr. Crow. Das tiang nyerit baan dulegé kaliwat. Énggalang tiang nekep bibihé, apang sing pesu munyiné ngacuh. Né, tukang catuté ené ngajakin dansa? Pongah juari. Saja, tumbén panganggonné rapi, kéwala amung anggona nekepin pekélné. Tiang mamendol di korsiné. Nanging marasa di keneh, tusing luung mamengkung tuara ngisinin pangidih timpal apabuin timpalé sedekan maulang tahun. Lantas ulihan maksaang keneh, tiang bangun uli pategakan. Tiang nawang, nawang san, I Pekél nlektekang tiang. Rasanné paningalanné nagih nguluh ukudan tiangé. 
“Ampura, tiang ngelut bangkiang,” dingeh tiang raos I Pekélé makekisi di samping koping tiangé. ‘Awas, yén cai bengal...’ Limannyané ngelut bangkiang tiangé. Sing madaya, ia dueg madansa. Tindakan tiangé adung nuutin tindakan dansannyané.
Pesta ulang tahuné pragat, petengé sayan nglikub, sayan dedet. Nanging sigug-ngaguné, gedegé, ané mapunya di kenehé tekéning trunané ené, ngawit katéjanin galang, ngedapang Iega. Ané ngeranayang, Mr. Crow, aa, I Pekél ené, buka raosné Siang May, koné mahasiswa tugas belajar, timpal kuliah gélannyané di Pasca Sarjana Kajian Budaya. Ia dosén Fakultas Seni Rupa. Dugasé mara tawang, prajani ees bayuné. Bes tegeh baan ngajiang déwéké, payu nandang sakit tan gigisan rikala ulung. Disubané tawang ia dosen, kuliah Pasca Sarjana, prajani Mr. Crow, di matan tiangé, masalin rupa dadi alep, sropén, bagus cara Shah Rukh Khan tingalin tiang, tur saparisolahnyané nudut keneh. “Ampura, tiang ngelut bangkiang,” raos tiangé disubané tiang negak magandéng di montor bébék tiangé. Aget mogénné gelem nyakitang basang. Aget montor bébéké anggona ngandéng tiang, maan galah ngelut bangkiang, maan galah makosod. Sasukat ento sing taén tingalin tiang trunané ené pekél, ciing, angkuh, nakeh, sok. Jani, gerungan Mr. Crow, sang mogé, alep banban ngetisin koping dingeh tiang. Pepes gati tiang negak di ambén umahé tuah ngantosang sapetekan Mr. Crow, I Mogé, pamekas ngantosang mekelnyané, trunané aukud ené, aa, I Pekél, gélan tiangé. 

Bhadrika Ashram 10 Novémber 2008

NB: Kaambil saking cakepan Da Nakonang Adan Tiangé


Agung Wiyat S. Ardhi
embas ring Puri Anyar Keramas Gianyar, 3 Fébruari 1946. Dané namatang sarjana muda ASTI lan sarjana Agama Hindu lan naanin dados guru ring PR Saraswati Gianyar. Dané ngamolihang hadiah sastra Rancagé warsa 2001 antuk cakepan sané mamurda Gending Girang Sisi Pakerisan lan antuk jasa ring widang sastra Bali modéren warsa 2010. Ring warsa 2015 dané polih penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali antuk cakepan sandiwara mabasa Bali sané mamurda Bogolan.

No comments