Krama Bali: Ngaruruh Manggala Sujati

Olih: Ida Bagus Gdé Parwita
Potrekan I Putu Supartika

Ring carita Mahabharata, Yudistira sang ksatria Pandawa tat kala kaadegang prabhu ring  Indraprasta, maka pahan jagat Astina mawosang, mangkin wénten tatiga “Ibu” sané patut  kasungkemin tur kabaktinin. Kaping ajeng Déwi Kunti maka ibu sané ngawinang embas ring jagaté, kaping kalih  Ibu Gandari sané setata ngicén welas asih, tur sané kaping tiga jagat Astina maka ibu pretiwi genah kaembasang lan ngamargiang swadarma ngantos pamuput riwekas. Kaparidabdab ibu pertiwi patut kajunjung pateh ring sang ibu sané ngawinang embas lan ngicén welas asih.
Kahanan pretiwi patut masanding ring Akasa. Pretiwi maka imba sang ibu sané dahat welas asih, lan Akasa maka “Aji” sané ngayomin sepatutnyané. Pasanding pretiwi lan akasané ngawinang jagaté tis, gemah ripah loh jinawi. Patedun sabehé manut sasih, sunaran surya ngawinang galang, ngawinang sarwa tumuwuh, sarwa mauripé landuh.
Mangkin jagaté sampun kalintang tua, i manusa sayan akéh, pada macentok ngaruruh tatujon, lan nagingin penagihnyané. Ring samanusa, sang pada maurip, palemahan, sampun tan banget kapiara malih, cutet  sami ngutsahayang taujoné néwék.
Yan rikala jagaté kantun kajajah olih I Welanda, Jepang, rasa pasikiané saguluk pacang nangkepin i musuh, mélanin tanah palekadan, yén pradé mangkin sesami krama Bali wénten biota, tan sida pacang uningin neken sane patut belanin.
Wangsa utawi krama  yan  karusak wangsa séos pacang sayan teguh tur purusa, kéwala yan wangsa punika karusak antuk parikramannyané néwék nénten asuwé katibénin baya tur uwug maglaturan, sapunika Bung Karno riin mawosang kala ngawitin kerti kamerdékaan jagaté. Mangkin minab kasujatian rasa bakti ring pretiwi, tanah palekadan ngaruruh bukti. Sang sapasira sané sujati bakti ring pretiwi sané sedek nandang sakit, sangkaning pakaryan i manusa. Alas nyané sampun sayan medikang, daging pretiwiné kaaad sami, mawinan tan pariwangdé ngawinang baya agung. Ketug linuh, yéh pasih menék, luluh kebus isin gumi bedah, sami maka bancana nibénin i manusa.
Panes tis sané karasayang oléh para lingsir, para kawitan sané ngupadiang jagaté setata mangguh rahayu, sandang anggen patinget kayun. Makudang yadnya antuk arta brana lan parilaksana sampun kamargiang. Ida Mpu Kuturan lédang matemuang sahananing sekta pamuja kaagungan Hyang Wdhi sané mabinayan margi lan pikenohnyané, mawinan pamuput sida masikian tatujoné ngeninin bhaktiné ring Ida Hyang Widhi, Kahyangan Tiga lan Méru maka cihna sarana bhakti, kaagungan puniki kawuwuhin olih Ida Dang Hyang Dwijéndra sané ngaraketang srada lan bhaktiné mawuwuh palinggih Padmasana maka stanan Ida Hyang Widhi. Pasikian umat Hinduné ring Bali sayan mawuwuh. Janten akéh iwangné pradé   utsaha sané sampun kamargiang punika sayan rered antuk patungkas sané tan tetes tatujonnyané.
Jagaté ngaruruh manggala sané sujati, sané teguh kadi gunung sané sida nyikiang pikayun, ngenduhang  patungkasé sané tanpaguna. Sang kamanggalayang sané sujati purun, lédang tur degdeg kala kaogar antuk babawos utawi parilaksana nungkalik ring tatujon. Punika sané gumanti kabawos ksatria sané sujati, sané setata ngutsahayang kalédangan ring sapa sira ugi.
Kayuktiannyané mauripé ring jagaté tan surut  mapadu sareng anak tiosan, mapadu nagingin meled keneh antuk panagih uripé. Sayan kasidan, sayan meled nagingin antuk panagih séos, mawinan tan surut pradé kamomoan i keneh kaduk dagingin. Puniki kocap kabawos  pangawit sangsaran i manusa, sané setata katuyuhang i panca wisaya.
Krama Bali sané saking riin kakasubang antuk wong dura negarané kabawos welas asih ring sapa sira ugi, antuk bedaké nagingin i panca wisaya midep tan sayang malih ring sasaménnyané, sameton dados meseh, i meseh sané setata ngarongrong jagat lan parikramané kaajum tur kakasubang maka roang sané mitulung.
Yan anaké sané jenek mainum-inuman sampun seken antuk narka kawéntenan ipun punyah, kéwala yan i manusa sané kehanan kenehnyané punyah antuk kaweruhan puniki  janten ngawetuang wisa, sané pacang ngaruruh tumbal seka siki pinaka buahnyané. Sira sané pacang sida ngawaliang kaajegan adi luhung jagat lan karma Baliné, janten boya ja anak séos, wantah karma Baliné néwék.
Sang kantun ngangken krama Bali, manut swadharmannyané sowang-sowang patut ngutsahayang sepatutnyané. Rabindranath Tagoré mawosang, kaagungan i manusa wantah manut genah lan swadharmannyané. Yan i petani sida ngawé tetanduran sarwa ayu punika kabawos agung, yan i tukang  kayu sida mapakardi umah sané becik punika kabawos suarga, guru wisésa, bupati, nayaka praja, sami agung sangkaning genah lan swadharmannyané soang-soang, ngawinang sida ngardi para sameton lan parikramané karahajengan. Puniki kocap kautsahayang antuk sapa sira ugi sané maduwé tanggungjawab ring jagat Bali sané ngicén kahuripan tur  genah muputang kahuripane riwekas.


Ida Bagus Gdé Parwita
pangawi magenah ring Klungkung.

No comments