Kekunang Keranjang Padang

Olih: Agus Sutrarama
Sumber Gagambaran; pixabay.com
..kaliwat cerik yén tuah tatujonné madaain bintang gemintang. Kaliwat liu tanding turin joh, joh san pada. Kenyem Bli, suba cukup. Ngentenin peteng tyangé, nylimurang tanpa ngarepang tyangé.
Liz, if you here, what kind of word you will say to me. As a reason why I have to write?
Liz, tyang nulis, tetep nulis, kéwala setata tuara pragat! Buka ngambar buron, uli tenggek kéwala tondén ngenepin ikut, kéto masih cara ngaé skétsa entikanné, uli muncuk pragat bunga, don, carang gadang kéwala tondén suud ngurek bongkol akah-akahné, nungkak Liz, makejang nungkak, rasa-rasa musti nginem bungkak!!
Busan tuni iwasin tyang masi lampu gadang bucu duur tengawan di HP ‘dueg’ tyangé kelap-kelip. HP tyang ané prajani mamelog krana tuara nyidang nyambatin tyang kenapa ajanian tyang ngekoh hati nyuratang aksara, hah! Kelap-kelipné buka atenga ati, leklekan ngulgul tyang ané enu iteh ngalihin bongkol akah punya-punyanan gagambaran tyang, pedalem tyang, baat liman tyang malihin sapasira né ngirim pesen. Hmm, suba katarka, Luh Tu,
..sedek ngudyang ento Dé..?
Tu, boya ja kénkén, tyang ngarasa suba abedik kagulgul, ampurang san tyang, tondén nyidang ngawales WA-né, mogi Luh seger-seger dogénan ditu. Itunian gén, disuba ping telu mémén tyangé ngentenin apang énggal manjus lan madaar mara tyang bakat masaut, duh. Tyang ngenehang idup tyangé tuah mabekel keranjang padang, kumuh penpenin baan ané tuara ngaé liang, payu mideh ileh ngandong nyuun babaat keneh. Jejeh tyang, yan Luh Tu payu milu nyelag nyegseg tengahing keranjang idup tyang, ané jani suba ngansan baat, pedalem ja tyang, ampurang tyang..
Iteh ngamigmig ulian tyang marasa musti nandingin semangat juang 45 né Luh Putu ané uling ipidan ngepungin tyang aji SMS-WA ‘perhatian’ né kapining déwék tyang. Buka juru boros duké malu, ipun taén ngamalunin aji panah SMS, bakat iseng bales tyang aji panah enduk lan puntul, jeg tuara ada akijapan, mirib buka tawanga tyang ngampakang kori, uli dija kadén tekané, SMS-WA-Massanger-né néldél marupa peluru timah, peluru karét, geranat, kanti rudal sekuud, duh, yén buka kéto carané tyang dadi trauma, hah, baang tyang mangkihan dumun. Boya ja tyang mapi-mapi Rejuna, krana ipun masih luh ané tuara tusing jegég, ah, kéweh baan nyambatang, Luh tondén rasaang tyang seken-seken ngapgapin tyang ‘kunci umah’, sreg, mirib tondén gantinné Luh lakar ngampakang jelanan atin tyangé ané makelo makunci, tur engsapin tyang dija bakat nyelékakang kunciné, hh. Nak tuara pelih Luh Tu nguberin tyang, tyang enu padidi, jomblo, mirib yén tyang jani suba masomahan, ditu mara madan pelih lan pastika ngaé prakara, hmm. Mirib sajan ané pelih ento tuah déwék tyang, ané kanti wayah kéné bulun jangguté, tondén ngenah nguberin lua, kanti ibi sanja I Mémé lan I Bapa bakat ketarang tyang tenguda pada makamben turin siep liep gagéson. I Bapa klingas-klingus, kéwala I Mémé ané biasa munyiné ceplas-ceplos buka montor engsap kagaénang rém baan mékanikné, mamolos masaut, “Lakar ka Jro Dasaran, nakonang Dé nguda kayang jani tondén ngelah tunangan!!”
Sirah Jaran!! Alusang tyang bin bedik makecuh, diapi ja kentel kaliwat. Ratu, kanti paluasanga déwéké. Inget unduké ibi ento, buin jani makebutan bucu duur tengedél péléngan tyangé.
“Dé... suba jam solasné, jam kuda lakar magaé..?” Munyinné Sahrini, Mémén tyang sayang ané ngentenin.
Ngatepak tyang ningalin matan jamé, e-mail tyang bawak, kirim tyang ka Liza, sahabat péna tyang né nengil di Amérika. Tyang katemu ngajak Liza ipidan dugas ipun ngajak timpal-timpalné study banding ka kampus tyangé, hah, ditu tyang tau déwék tyang normal-normal gén, ulian tyang demen ningalin kenyem manisné Liza, patuh buka timpal-timpal muani lénan. Diapi ngelek ati di lapangan, tuah di dunia maya tyang enu wanén, email tyang kebales, saling bales ulian tyang ngansan kedaut baan patuh dademenané, ‘nulis’. Liza demen nga-blog, tyang ngurek nanjaang satwa-satwa bawak tyangé di koran-koran. Sabilang satwan tyang kamuat, ento buka hadiah, ngendelang dasar ati. Tuah Liza ané ajak tyang maduman, landuh, duh tegarang ja yén Liza ento anak Bali. Suudang tyang amonto nuturang unduk Liza, lan tuara masih lakar ngantiang balesan e-mailné, ulian biasanné mula makelo, blog-né masih janian kapah maimbuh, mirib sedek sibuk Ia ditu. Sledét tyang kasisi I Mémé suba buin ngarimik, sagétan maklenting HP-né, WA timpal tyangé I Kobyah, file-né baat ngaé ngrégés mukak.
Wé, Dé! I Kalér ngantén, waké titipina undangan, sing maan ngabaang. Wake Honeymoon-an né ngajak kurenné!
File undanganné mabukak, banat timpal SMP tyangé I Kaler mapalu arep ngajak lakar kurenné jegég, bibih ipunné makadadua pada bujuh, aruh!
Éé.. Dé, mun Cai bindan né??
Kobyah...!
Mara lakar kel ilut gas montoré, sagétan I Putu Pipit, ponakan tyang jegég ngoncréng sayang majujuk di malun montoré, maekin tyang, misi kisi-kisi.
“Pak Dé, mani ateh lés nari nah?”
“Bapak Ibuk Putu-é, kerja?”
“Yoa, magaé.. Basa Bali naé anggon!! Pak Dé.. Pak Dé..”
Araahhh... baat-baat keranjang padangé Ratu. Apané teka buin ukud. I Kadék Ajus, adinné Putu Pipit sing macelana kutalkatil nagih menék ka montor tyangé.
“Mé... jemak I Kadékkk.”
Sajan buka ngadukang lawar di émblongé cerik, bas liunan drama semeng wain tyangé ené. Kangoang nem dasa pelaibang tyang montoré nyujur bypass-é, nga-réting kanan tyang nyinggahang montoré meliang bénsin.
“Swastyastu, pertalité ngih Bli? Aji kuda niki isinin tyang?”
“Dagingin lima belas ribu manten ngih, Gus!”
“Ngih, sampun, suksma Bli, alon-alon ngih.” Sagét tyang marasa cenutan péléngan tyangé ilang, apaké ento ulian panyapén alus, turin layanan prima truna nguda pegawai pom bénsin né mara, tyang nu ngarasa-rasa, diapi kéto, tis-é rasaang tyang tusing enu ejoh.
Peteng sagétan, di pejalan mulih tyang ngarérénang i montor di malun toko mini marketé, lakaran meli kilin kuping, tyang jejeh yén tuah ulian tetilun kuping-kuping tyangé tebel matumpuk, ituni tyang dadi prereng, timpal di pagaénan, negak di sampingé kanti pang telu ngelunin adan tyang, uli adan bawak, kanti adan lantang, das-dasan kanti alamat ngajak nomor HP tyang kasambat, mara tyang ningeh laut masaut, sajan saru, kadén tyang ulian idup tyang jani bas lebian beban, ulian liu patakénné tondén nemu jawaban, né ngaénang tyang dadi siapé kainjinin, kileng-kileng, badah, né cetet ulian dakin kupingé tebel! Timpal tyang ento masi ané ngorin tyang meli tilun kuping, koné ulian ipun kaliwat sayang lan madalem tyang.
“Selamat malam Pak, selamat datang di minimarket, selamat berbelanja.” Duh, suaran Mbak kasir minimarketé alus pesan, sledét tyang bedik, ipun makenyem, hah, tyang nyrengseng ngalihin kapas tilun kupingé.
“Semua sepuluh ribu rupiah Pak. Terima kasih, selamat berbelanja kembali.”
Becat jrijiné ngigel di keyboard komputeré, nyakupang limanné di tangkah, bungah baan kenyemné, bakat tingalin tyang di tangkahné I Mbak ayu, neket adan né: Komang Ayu.
“Makasi.. Gek,” Mih, anak Bali. Kénkén kadén, alus suaran lan kenyemné kasir ayu Komang Ayu kéweh kelés. Ituni semeng di pom bénsin, pelayanan trunané ento suba ngaénang cenut duur tyang ilang, né jani profesional Gék Komang suba ngaénang tyang engsap yén ituni tyang nyambatang liu ngelah beban masalah, hah. Tusing buungan tyang kenyam-kenyem pedidi, lingah gis kenyem tyang, rikala.. Anak bajang ento menékang kaca hélmné, ngawales kenyem tyang, bibihné maénci, rias mukané rias penari, tarka tyang ipun mara suud masolah, tan pakijapan, nyaksiang ipun lincah macelep ka tengah mini market, uwat bibih tyangé caket, yan kéné, kenyem tyangé lakar dadi gapgapan tyang mulih jani, haha, mirib kadéna tyang ngenyemin ragané mara, kéwala, ah kéwala depang subaaaa. Sujatiné ditu ada keliab tyang mangantiang pesuné ipun uli mini market, kéwala tingalin tyang ipun di tengah kecapatin lan ngorta makedékan ngajak timpal-timpalné, kangoang tyang ngarekam déwék ipunné, uli muncuk ka muncuk, Ratu.. biasanné kéné-kéné tyang aluh lakar ngingetang.
Tumbén tis rasaang tyang kasuré, hah, sajan plus minus dinané ené, kéwala lebian asané plusné, né buin besik ulian e-mail tyang ituni semeng, mara sajan suba kabales baan Liza, curhat tyang tumbén gencang maan balasan.
De, why you have to write? Since only write will make you a human. And I know you, i know why you always write with your heart, now you understand only heart can touch other heart.
Sajan Hyang Widhi mapaica sundih ring peteng-peteng déwék tyang, tuah kamu sundih ento Liz. Buina ipun ngimbuhin, yén koné tyang tuara perlu baat makeneh kénkén carané dadi bintang paling galang, matandang saing di langité paling linggah. Ipun mabesen, tuah suba cukup yén dadi kekunang, suba nyidaang nguripang cahya di dedetné kaluputang bintang, diapi tuah sida ngalangang abesik jiwatman, kekunang maguna. Tiang sirep masaput baan balesan suratné Liza.
Tuara ja ada firasat apa kala tyang ngandéng Putu Pipit nuju sanggar tongos lés menariné, sajaba ya matan tyang dengang ulian jalanné tumbén kaentasin, lima tengawan buin tangedelné I Pipit ngatépak, nujuhang jalan-jalanné musti kaentasin, tumbén jani tyang ngatehin ia lés nari.
Neked ditu, suba ramé cerik-ceriké teka, makejang suba nganggon kamben lan ngisi bokor, aget I Pipit suba uli jumah busan kekambenin. Jedaran tangkah tyang tusing nyidang ketanggehang biin. Peliat anaké ento, mula tuara ngenjuhang kenyem, kéwala ento tawang tyang tusing ja i tuan rumah tuara ramah, ipun kelawan tyang sedeng pada-pada mamaca guat mua, buka narka. Ipun, sajan tusing nganggo maké-up kadi di petengé ibi, ento masih tusing nyidaang ngaé tyang engsap tekén ragan ipunné, ané suba muaka karekam tyang di khayalan tyangé paling dalem. Ngelekang paes tyang makijapan, kaliwat bani peningalan tyang labuh di rengkyang bangkiangné i tuni busan.
“Tante Ratih!”
Sajan nak cerik similikiti, sagét kedenga liman tyang tekén Putu Pipit, kedenga maekin anak luh ento, ané lantas tawang tyang ngelah adan Ratih, tuan rumahé, ané ngelahang sanggar tariné, panguruk tariné ponakan tyangé.
“Ini Pak Dé-nya Pipit, kenalin ya Tante.” Ditu mara tawang tyang I Pipit, pianak Blin tyangé ené ngelah bakat dadi juru kenal ané tuara mabayah, lah.
“Ratih, Bli.” Ipun ngenjuhang limanné, alus salamin tyang.
Sajan tyang ngelah kabiasaanné sing perlu kaconto, yén liangé suba kaisinin, kenyemé jek kéweh ngelésin. Aget masi Mémé-mémén cerik-ceriké ané ditu ngatehang pianak-pianakné tusing lantas ngadén tyang mereng. Saruang tyang paliaté ané ngansan baat ngejoh uli Ratih, ka témboké, makudang piagam penghargaan lomba tari ané katrima baan Ratih, ada masih piala-piala, foto-foto ipunné ngajak sisya-sisya sanggarné, duh sang wimuda, sujatiné ditu tyang ngarasa lek tekéning Ratih, nguda yusané suba bisa maarti, nyaihang tekén déwék padidi ané tondén karwan ngelah arti. Selamat Tih, kisi-kisi atin tyang kadi masuara.
Bedag! Néh san, sajan I Kobyah, ulian foto alamat lokasi resépsi né tuara jelas ngenah di HP-né, tyang nyekenang buin tekén I Kobyah, tauné nyangetang dadi sing jelas. Ping telu baané timpalé pelih nyelempungang amplop, kuda pis cangé suba melayang Byah!! Pis dadi alih, kéwala timpal cainé ené tuah ngelah mua abesik dogénan, Yan. Nah, mudah-mudahan ja ulian peteng, tuara ada ané lakar ngingetin muan lek tyang ibusan. Sajan sasih Smara jani, selat rurung anak ngantén di désanné I Kalér ené.
Tembang tresna Bli Widi Widiana pas sajan dingehang né jani, adung ngajak payasan angkul-angkul pamesuan umahné I Kalér, né jani tyang sing biin pelih nyelepin umah, fotoné I Kalér ngajak somahné nyededeh gedé. Sépananan tyang menahin kambenné lan nyetél posisi udengé, basangé makriok anginan ulian ka-PHP uling tunian.
Mara ja lakaran bais niki matindakan, paningalan tyang tuara ja nyidaang ngengkebang kendel ningalan sang ayu ané jani ada di malun tyang, bibihé katembahang masuara.
“Bli Dé..” Kenyem ipunné payu ngaé lélor aukud awak tyangné mara buka mati ngadeg.
“Tih.”
“Ngajak nyén?” Adi bisa kéto patakonné Ratih.
“Didian gén, mén Ratih ngajak nyén?” Nguda bisa masih kéto patakon tyangé kapining Ratih.
“Tyang masih didian.”
Lantas ditu I Kalér, I Kobyah lan makejang timpal-timpal tyang ngadén Ratih ento tunangan tyangé, patuh mirib ngajak kurenné I Kalér né tuah timpalné Ratih, masi ngrikkik nekepin bibihné, ngaé Ratih ané negak di samping tyang dadi salah tingkah, papasin tyang kadadua paningalan panguruk tari ponakan tyangé niki, ada tresna macampur lek gigis, hmm, dua banding satu yén sing pelih, haha.
Kekunang, yén seken jani ada, mirib enu elek ngédéngang sundihné, ulian galang atin tyangé né kaliwat, pasliwer timpal lan tamiu undangan lénan suba malunan ijin pulang, tyang ngajak Ratih tileh ditu negak ngantiang kaulah baan i tuan rumah. Kenyungé kabales kenyung, buka ceriké engsap galah, satwané masambung-sambung. Saihang pemain badmintonné, buin tyangné nyerpén, buin Ratih, ada pang lima liman tyang kasigit, ulian ipun pelih narka tebak-tebakan tyangé, haha.
**
Tyang suba engsap yén pidan taén ideh-ideh ngaba keranjang padangné liu misi baat tanpeguna, né jani tuah iing pajalan. Sajan tuturné Liza, yén iraga sing perlu maksaang raga apanga dadi gemintang di idupné mula acepok ené, suba cukup dadi kekunang. Liz, tyang masih tuara ngarep dadi kekunang, tyang tuah tyang, juru tulis carita, lakar magaé seken-seken, seken-seken magaé, nganggon ati, buka tingalin tyang di tel peluh pagawé pom bénsiné, kenyem bungah Gék kasir mini marketé, lan tekek gagisian limanné Ratih, cahyan atin tyang, tunangan tyang, lan astungkara lakaran dadi somah tyang, ento tuah cukup Liz. Ningalin ipun bagia, nyekalaang sakancan ipian-ipianné saka besik, milu nyaputin bagia tyangé. Diapi ipidan masih taén Ratih nyambatang, “Tuah Bli Dé sayang kakunang tyangé, né nuntun peteng-peteng tyangé nemu jalan..”
“Mih .. romantis sajan, seken té..? Tegarang enjuhang lima tengawan né!”
“Kenapa Bli Dé?”      
Lantas tyang ngisi tekek limanné Ratih laut nyepit baan sipah tyangé né belus licitan baan ulian makékéh nyléngger montor matic né ané ngentah sing nyak idup di betén ai panesé buka jani.
“Aduuuuhh, jorooook!!”
Haha, laut tyang maan sigitan biin. Mm, sigitan tresna pastiné.

021118


Agus Sutrarama
magenah ring Tabanan. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti Sampun ngamedalang cakepan pupulan satua cutet “Bulan Satwak”.

No comments