Puisi-puisi Mahasiswa STKIP Agama Hindu Amlapura; Urip

Sumber Gagambaran; gratisography.com

Ngomong Bali
Olih: Ni Komang Waming Sali

Bapa-mémé biasa ngomong Bali
Tiang inget omong Bali
Nyambatang tuna
Jejeh dadi jelema kuna
Mara tuni
Kaki-cucu-dadong
Bengong
Pada ngaba omong
Cucu kedék
Kaki-dadong
Milu nyengir
Cucu ngomong turis
Kaki-dadong kileng-kileng
Saling seréré
Keneh-kenehang
Manian kija magedi
Munyi Baliné
Méhméhan ilang
Caplok kala
Ngidih uli jani
Ané di Bali
Demen ja ngomong Bali
Apang Bali setata ada.Mamocol
Olih: Ni Komang Waming Sali

Ngedot ka tukad Bangka
Takut...
Enu demen idup
Yén ka tukad Daya
Jejeh uyak daya
Malali ka tukad Ayung
Buung
Nyanan uyang
Luungné ka tukad Unda
Ebek kone dedari masiram.
Bééh... suung
Langit selem
Nadak
Nyeh
Uber bias, batu, abu, yéh...
Ramé
Ngulah
Ngaranaang malaib labuh
Ngalih élah
Mabekel keneh tusing neh
Mirib linglung
Dina tuara luung
Dasdas ulung
Katanjung
Mara inget
Bengong néé...Aksara: “Ngawit, Urip, Puput”
Olih : I Wayan Mardana Putra

1. Ngawit
Cihna jatma kalintang tambet
Tusing pesan ngrasayang sebet
Ri kala cihna “ca uli n ta” mamurti
Kasurat ring pertima
Ida Hyang mantuk mawali
Macingak malali ka gumi Pertiwi
“Om Ang Brahma ya Namah”
“Om Swastyastu” Ida Hyang, pianak tiang.
Selegang malajahin Mémé apang tusing pesan kolok

2. Urip
Manusa genah para ripu
Manusa cihna Dharma, Adharma
Kara kalih tangan makayika
Citta, Budhi manacika
Sarwa Sabda mawacika yukti
Embas landuh mamargi labda
Tat Twam Asi, Tri Hita Karana
Maurip jatmané satmaka luih
Utama parilaksana
“Om Ung Wisnu ya namah”
Tutur anak lingsir,
Élingang I Mémé, apang tusing kolok

3. Puput
Layon sirep tan pa sakit
Layon sirep tan pa kenyem
Makaput panganggé putih
Kairing yéh anyar, kairing yéh mata
:Sang, Bang, Tang, Ang, Ing, Nang, Mang, Sing, Wang, Yang”
Kasaputin, kakupup Déwata Nawa Sanga
“Om Mang Siwa ya Namah”
Mawali, mulih ka gumi wayah

Mabekel tutur alus I Mémé
Ngranyang tusing kolok
Ngranayang landuh pajalané mulih.
Mémé ngawitin, Mémé nguripin, Mémé muputin.
Suba “mawayang gadang” kenehé.
Mémé sujati Mémé.No comments