Pabesen

Olih: I Wayan Widiastama
Sumber Potrekan: pixabay.com

Yén tulisang sinah subea lébian tekén telung lempir buku tulis bek misi carita indik keneh sebet ané rasayanga tekén Madé Wiguna dinané jani. Kenehné ngancan maadukan disubané apiné idup. Pakeplug munyin kayun amah api. Madé Wiguna  engsek, bek asan tangkahné apabuin disubané dingehanga munyiné  Mémé Lasih matembang. Pupuh ané katembangang baan Mémé Lasih tuah Pupuh Girisa. Angklung masi milu jani mamunyi. Makejang ané adi ditu bengong, ada masi ané ngarimik makisi-kisi, nyatuaang parilaksana utawi solah Mangku Giri. Nanging ané satuaanga tuah ané lung-lung.
“Mangku Giri mula seken pemangku jemet, dugas tiyang nelubulanin cucun tiyang maujan-ujan Mangku Giri nekain umah tiyangé,” kéto ada anak ngaraos.
“Buina Jro Mangku Giri sing taén nerima pipis,” kéto timpalné nyautin.
“Dumadak apang melah jani pajalan Mangku Giriné nuju guminé suung.” Buin ada anak luh mamunyi. 
Api sayan gedé, watangan Jro Mangku Giri suba sing ngenah. Inget Madé Wiguna abulan ané malu nu Madé Wiguna ajak bapané bareng-bareng matembang di jumah matuan Madé Wiguna. Mapan Madé Wiguna lan bapané Mangku Giri ngelah sekaa santi. Madé Wiguna juru gending ané kasub di wawengkon Banjar Candi, kéto masih bapané Mangku Giri suba uli simalu kasub kaduegané indik matembang. Tusing ja di Banjar Candi duén neked di Bali TV suba bapa lan pianak ento taén matembang. Yén Bapané matembang Madé Giri lakar ngartos, yén bapané ngartos Madé Giri lakar magending. Sakancan pupuh, uli sekar alit kanti wirama nyidaang Madé Giri lan Mangku Giri mesuang. Tuah dikala kéto maka dadua nyidaang adung. Yéning lénan tekén Sekaa Santi maka dua bapa lan pianak ento marebat duén. Tusing ja marebat saling jagur utawi saling batbat, nanging marebat indik papineh, prinsif, pendapat. Dikénkéné suba cara acara DEBAT di tiviné. Maka dua ngaku beneh, kekeh tekéning papineh pedidi. Maka dua ngédéngan sumber marupa buku utawi lontar. 
“Bapa ada kal pabesen tekén Madé.”
“Pabesen apa? Tekén nyén tiang nekedang pabesen bapané?”
“Nah, durina Bapa ngalih galah luung.”
Kéto munyin bapané dugasé ento. Sambilanga nyiup kopi ané ada di aepné. Madé Wiguna angut-angut.
Jro Mangku Giri, pemangku di Pura Dalem ané ada di Banjar Candi. Suba ada limolas tiban Mangku Giri dadi jan bangol Ida Bhatara ané masthana di Pura Dalem. Nadaksara dina Soma ané dikutus dina Mangku Giri katibén sengkala. Sedek Mangku Giri teka uli malukat nuju rahinan Purnama di Pura Béji. Mangku Giri tabrak onda. Ané nabrak Mas Karno, dagang bakso uli Jawa ané suba telung tiban madagang ngelideng di Banjar Candi. 
Mas Karno bengong nepuk Mangku Giri ngaséksék di malun ban ondané ané nu mapincer. Baksoné mabrarakan. 
“Ampura mas Mangku,” kéto munyin Mas Karno sambila ngejer ngetor nolih Mangku Giri nyelémpoh. Mas Karno nyelémpoh nunas urip disubané krama banjaré teka. Limané Mas Karno cakupanga cara anak mabakti disubané Madé Wiguna teka ditongosé ento. Madé Wiguna ngetor ban sebet kenehné nepuk reramané katibén duka buka kéto. Uling dija kadén teka kenehé prajani Madé Wiguna ngarasayang galang. 
“Mas Karno, né mula nasib bapan tiyangé. Inilah caranya bapan tiyang pulang kembali pada Hyang Pencipta. Mas tenang saja,” kéto munyiné Madé Wiguna. Ané ninggehang bengong. Sing medaya kéto lantang papineh Madé Wiguana, sing cara biasané iya anak bangras, basang bawak. Prejani suud kramané najungin lan nyagurin Mas Karno. Dinané ento Mas Karno kasukserahang ka kantor polisi. 
Wau daslemah makruyuk siapé nitir,
Bangun mantra-mantra,
Ka sétra manuduk galih,
Baliné matéja bulan
Kéto serak munyi Mémé Lasih sedek gendingan Maskumambang ané ngaé Madé Wiguna bangun uli ingetané, indik bapané Mangku Giri. Bapa ané demen ajak  majogjag indik sastra agama. Indik tatwa, dikénkéné masi ngomongang politik. Madé Wiguna mejalan nuju tongos ngeseng sawa. Nolih Mangku Giri ané suba dadi abu.
***
Sanja teka, angin sasih kolu ngasirsir misi ujané tuun. Madé Wiguna negak di sekepat umahné. Di sekepaté ento biasané iya majugjag ajak bapané, nyatua cara mahasiswa ajak dosén. Cara hakim ajak tersangka. Biasané sanja nuju sandikala cara jani Madé Wiguna suba mirengang suara Japa Gayatri Mantram. Ané majapa sing lén Mangku Giri.
Mangku Giri kalah siat peteng. ento ané ngranayang Mangku Giri mati nadak cara jani. Ortané ento masi ngoraang Madé Wiguna ané ngalahang bapané siat peteng. Kéto té makerana Madé Wiguna dadi sing pedih tekén Mas Karno ané suba nabrak bapané. Kéto Nyoman Galang nyama tugelané nyeroscos memunyi. Munyin ujan kalah tekén munyiné Nyoman Galang.
“Men cai ngugu raosé ento?” 
“Sing Bli Madé, tiyang nawang ento raos dot ngocék iraga ajak dadua, apang tiyang merebat ajak bli. disubané marebat engkel jelemané ento.”
“Né ada pebesen I Bapa tekén Bli Madé,” Nyoman Galang mesuang peti cenik.
“Dugas bli luas ka Solo maketelun, I Bapa nitipang ené tekén tiyang. Lén tekén Bli Madé sing dadi koné mukak petiné ené.”
Madé Wiguna ngisi peti cenik ento, adé ukiran bunga di petiné. Inget jani suud yadnya di umah matuané iya luas ka Solo. Iya kirima tekén perusaané tongos magaé. Sing maan bin iya kacunduk tekén bapané. Né mirip pabesen ané lakar sambata tekén I Bapa.
***
Di malun stadion sépak bolané, pasuriak munyi suporter Bali United. Ada ané sambilangé kéjok-kéjok. Ada ngisi bendéra, ada ngisi syal, ada ngelus baju laut ngisi bajuné ento. Gendingané nyansan ngerasang. Yén rasayang suba cara prajurit lakar perang. Nyarik gending suporter Baliné sautina ben suporter Persebayané ané suba ketah maadan Bonék. Galah jani Bali United lakar matemu ngajak tuan rumah Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo.
Madé Wiguna negak di dagang kopi di bucu kangin Stadion Gelora Bung Tomoné. Dagang kopiné bingung sawiréh liu anaké mablanja. Dagangé ento anak luh mara menék bajang , kenyem manis, yén nepuk kenyemné sinah trunané lakar sing med-med negak di warung kopiné. Mirib ada 15 tiban tuuhné. Bokné makuncir, ada syal Persebaya di baongné. Né suba ané alih-alihin uling nem bulan. Né sube Nur Insani, cucuné Nuraini. Nuraiani, adan lan fotoné ada di peti pebesen bapa Mangku Giri. 
Madé tegarang Madé alih anak luh né. NURAINI, kéto adanyané. Ditu di Malang Nuraini madagang kopi di Stadion Gajayana.. Bapa ngidih pelih tekén Nuraini. Pelih pejalan Bapané ipidan. Takonang masi dija nyaman cainé. Ané tawang bapa nyaman cainé ento nak muani. Buka kakéto pabesen Mangku Giri ada di suraté. Foto Nuraini luh jegég mabok lantang kenyemné manis.
Suba ngawit pertandingan Persebaya lawan Bali United. Madé Wiguna nu negak di dagané. Tosing milu iya macelep ka stadion nutug timpal-timpalné. Suba lebih atiban disubané iya maca pebesen bapané. Maileh iya ngaliin Nuraini. Nembualan mara tepuk Nuraini. Sakéwala Nuraini sing nyaak ngoraang indik. 
Nuraini lakar nyeritaang tur nerima pangidihan Mangku Giriné yéning cucuné ané madan Nur Insani suba tepukina. Sesukat ento Madé Wiguna ngalih Nur Insani. Dinani jani mara sida kacunduk dini di Stadion Gelora Bung Tomo. Nuju Madé Wiguna milu rombongan Semeton Dewata Awayday ka Surabaya.
Engsek keneh Madé Wiguna nolih foto di HP-né Nur Insani. “Niki bapan tiyang, pianakné Nuraini.” Fotoné ento, anak muaniné ento jatma ané neket di keneh Madé Wiguna; Mas Karno.
“Telung minggu bapan cainé sai-sai nganggur dini sebilang sanja neked peteng. Disubané daganané matutup jam 11 peteng, bapan cainé ngindengin Kota Malangé. Di kénkéné ujan-ujanan ajak dadua, dikénkéné ajak dadua mabalih Aréma main di Gajayana. Dugas ento guminé rasayang luung gati, bagia tan kodag. Nanging ento tuah telung minggu. Bapan cainé mulih ke Bali. Sing taén nengok buin mai ka Gajayana. Sing nepukin icang ngalekadang nyaman cainé. Nglekadang raré sing ada nanangné. Sing taén nengokin nyaman cainé. Sing taén nepukin dugas nyaman cainé gelem, sing nepuk sedih nyaman cainé sing nyidaang masekolah. Sing nepukin nyaman cainé ngantén, Sing nepuk nyaman cainé palas masomah.”

Banglé, Fébruari 2019


I Wayan Widiastana
Magenah ring karangasem, ngamedalang cakepan satua cutet basa Indonesia Hutang Tingkat Dewa.”

No comments