Puisi-puisi I Wayan Jatiyasa; Bikul Madasi

Sumber Gagambaran; beritatrans.com
Sangkep

Malinggih masila becik
Ngarepin canang mrik sumirik
Canang pangraos asebit sari
Cihna bhakti ring Ida Hyang Widhi

Ngeninang kayun nunggilang cita
Dasarin tresna manyamabraya
Ngulati tatujon mapetitis pararem
Briuk sapanggul baos sumanggem

Nguningayang atur manis nyunyur
Ngwetuang ulangun suksmaning atur
Pabinayan atur nénten pinaka ukur
Utamaning utama rahayu kapungkur
Ogoh-ogoh Ogah-ogah

Ogoh-ogoh kukuh bakuh
Ngadeg bedeg mawak bedeg
Maulat tiing mabantang waja
Pangadegé ngagaokin manah

Ogoh-ogoh masemu sangar
Bok jaang mamata nyalang
Mabulu samah macaling rénggah
Panyekalan sang bhutakala

Bhutakala mawastu kali ring sandhyakala
Mapincer ngider ring wawidangan désa
Kasuryakang nuju pangrupukan
Ngrupuk mala, nyomia bhutakala

Ogoh-ogoh ogah-ogah...
Nénten obah kaogahang
Pamundute sampunang obah
Matongsok ring sameton

Nyuryakang ogoh-ogoh
Anutang ring panglokika
Susilané kapetitis
Rahayu kapanggihPanes

Suryané nantang matandang girang
masuryak nyakcak ngentak-entak
mencak makpak ngurirak galak
érang ilang gulem galang
semu acum kembangé dudus
i don kayu jati manahé las matinggal
nambung manglayang ngaras pretiwi
kameranan ngajap-ajap ketélan toya
pretiwiné suak makepit-kepit
engkag nunas pangurip-urip.
Bikul Madasi

Bikul madasi liunan munyi
asing majanji tusing misi
solah corah pongah juari
berek di tengah manis di sisi
muktiang sakaya para wargi
pipis telah anggon padidi
tusing ngitung tulah ring Widhi
karmapalané setata ngetut wuri
sekalanné kaejuk baan polisi
kapidanda lan kabui
niskalanné mapikolih di mati
sengsara mahabara kapitui
neraka loka genahé kaungsi.
Purnama Kadasa

ring telenging kayun melut cahya
cahyan hyang embang ring wenginé galang
galang maglandaran kasunarin bulan
bulan magantung di tanggun ambubuné
ambubu tipis ngengkebang bintang
bintang makacakan nodya pretiwi
pretiwi ring Bali genah déwata
déwata nyejer ri kala Purnama Kadasa
Purnama Kadasa pinaka subha déwasa
déwasa hayu ngastiti bhakti
bhakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi
Ida Sang Hyang Widhi asung kretha waranugraha
nganugrahin para bhakta subhakti
subhaktiné éling makadi jatma
jatma luih manggih karahayuan
rahayu ring kayun, rahayu ring jagat, rahayu kawekas.


I Wayan Jatiyasa
ketua jurusan Prodi Bahasa Bali ring STKIP Agama Hindu Amlapura lan dados penyuluh Bahasa Bali kabupaten Karangasem. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti miwah Médiaswari.

No comments