Raka Kusuma lan Adnyana Olé Polih Anugerah Sastra Tantular 2019

Potrekan Balai Bahasa Bali

Kalih pangawi Bali, IDK Raka Kusuma miwah Madé Adnyana Olé polih Anugerah Sastra Tantular 2019. Penghargaan puniki kasukserahang rikala acara Pekan Sastra 2019 ring Balai Bahasa Bali, Jalan Trengguli I, Dénpasar. IDK Raka Kusuma polih penghargaan puniki pinaka sastrawan Bali modérn, lan Madé Adnyana Olé pinaka sastrawan Indonésia modérn.
IDK Raka Kusuma rikala punika nganikaang yéning sastra Bali modérn mangkin 'pasang naik.' Indiké punika sangkaning sastra Bali modérn punika sampun sayan akéh sané nguratiang. ”Napi mawinan pasang naik, duwaning sampun sayan kauratiang. Sané kapertama sajabaning média cetak, sampun wénten taler média onliné sané ngawedar sastra Bali modérn. Wénten majalah onliné Suara Saking Bali, taler wénten Bangli Sastra Komala ring facebook,” baos Raka Kusuma.
Sajabaning punika, ngawarsa taler embas cakepan-cakepan mabasa Bali sané ngawinang sastra Bali modérn puniki sayan nglimbak. Napimalih mangkin kawewehin antuk sastra terjemahan ka basa Bali. Lan sané pinih anyar wantah embasnyané cakepan Mémé Mokoh kakawian Putu Oka Sukanta sané kabasabaliang antuk IDK Raka Kusuma sareng I Putu Supartika.
Raka Kusuma taler maduwé data, yéning sastrawan Bali modérn sampun lintangan ring 40 diri. ”Ring Karangasem, Klungkung, Dénpasar, Buléléng, Bangli, Gianyar sampun akéh. Among sané durung panggihin titiang mangkin wantah ring Badung lan Jembrana,” dané ngawewehin.
Madé Adnyana Olé nganikaang, penghargaan puniki mabuat pisan majeng ring kawéntenan sastrané mangkin. Napimalih ring panglimbak média sosial mangkin ngawinang sakadi nénten wénten wates sastrawan wiadin nénten. ”Média sosial niki ngawinang sami berubah, ngawinang tiang sayan nénten resep sastra punika napi,” baos Olé.
Dané nguningayang, dumun kakawian sané katulis ring lontar, kakawi sané katulis nganggén péna kabaos sastra. ”Mangkin sampun nénten katulis nganggén pulpén, nénten katulis ring batuné. Nika maartos wénten perubahan définisi, sastra nika napi? Sané rereh tiang mangkin, indik teges sastra punika,” dané ngawewehin.
Lianan ring punika, penghargaan puniki mabuat duwaning Balai Bahasa maduwé genah sané istiméwa anggén ngalimbakan basa lan rasa. ”Basa lan sastra puniki arang polih uratian. Béjang pungkur minabang Balai Bahasa manten sané maduwé catetan pangawi ring Bali. Pémda nénten maduwé séksi kesenian modérn, sané wénten wantah séksi widang kesenian tradisional manten, nika ngawinang uratiannyané kirang,” baos Olé.
Kepala Badan Pengembangan lan Pembinaan Bahasa, (Badan Bahasa), Prof. Dr. Dadang Sunéndar nguningayang yéning Pemerintah Daérah sapatutnyané nguratiang kawéntenan sastrané mangkin. ”Nénten wénten Pemda sané nénten ngamargiang indiké niki. Kewajiban ring widang sastra daérah wénten ring Pemerintah Daérah. Pemerintah pusat ngamongin Sastra Indonésia, Pémda ngamongin sastra daérah,” baos Dadang. (sup)

No comments