Gitanjali (3)

Olih: Rabindranath Tagore

Sumber Gagambaran; pixabay.com

/9/

Imih, Déwa Ratu, megimeh bapa nagih nikul ragan bapané aji palan gelah bapané! 

Bapa gegéndong, bapa teka midih-idihan sig kubun gelah bapané! Jeg aturang bebayan idup bapané mekejang sig Idané. Ida sida tur arsa nampa nyuun napi ugi. Ampunang jejeh lakar kejempulungan. 

Méndran bapané nika énggal lakara nampeh sundihé ané kemban aji taksun Idané. Imih, déwa ratu ampunang nampi penjuh ané teka uli sig limané ané letuh. Tampi napi ané kenjuhang metaled baan olas asih ané hirmala dogén. 
  

/10/

Puniki sampun dampar penjekan cokor I Ratuné, tur i riki sampun cokor I Ratuné melingga, ring genah ipuné sané awas, ring genah ipuné sané kenista, miwah ring genah ipuné sané kesengsaran.  

Pét titiang nguntuk tangkil ring I Ratu, untuk-untukan titiangé nénten jagi sida andap sekadi cokor I Ratuné sané melingga ring genah ipuné sané tiwas, ring genah ipuné sané kenista, miwah ring genah ipuné sané kesengsaran. 

Bonggané nénten jagi sida rauh ring genah I Ratuné melelungan mepenganggé bengil ring genah ipuné sané tiwas ring genah ipuné sané kenista, miwah ring genah ipuné sané kesengsaran. 

Manah titiangé nénten jagi naan sida manggihin marginé sané ka genah I Ratuné nunggilang kayun ring genah ipuné sané tiwas, ring genah ipuné sané kenista, miwah ring genah ipuné sané kesengsaran. 

  
/11/

Merarian dumun mepuja, ngaturang sarin kidung, miwah ngewilang-wilangin japa mala! Sapa sira sané acep tur baktinin, bapa ring purané sané suung, sintru, tur kuneban lawangan? Kedatang dumun penyingakan Bapané raris cingakin, Ida Sesuhunan bapané nénten wénten ring ajeng bapané. 

Ring genah ida danéné makal tanah geritak, ring genah ida danéné méncah batu anggéna margi, irika sampun Ida. Kiring antuk ida danéné punika, Ida mejemuh miwah mesabehsabeh, penganggén ida danéné penganggén Idané dempul buk dempul endut. Lugas penganggé-nirmalan bapané, tedun dumun ring tanahé sané ngebuk, sekadi Ida. 

Moksah? Ring dija jagi keni antuk moksahé? Ida Sesuhunan titiangé Ida Sesuhunan bapané lédang arsa nampa nyuun samsarané sané karyanin Ida. Kantos ka wekas Ida melingga ring sikian titiangé ring anggan bapané. 

Puputang dumun samadi bapané, genahang dumun sekar miwah dupané sané alub-élub. Yadin penganggén bapané lungsuh tur daki bengil antuka, punapi sané mejejepang? Tangkilin dumun Ida, raris iring Ida ngambil karya mangda medal antuka peringet bapané. 


/12/

Sué semaliha doh pemargin titiangé. Duk suryané wau endag memargi titiang negakin keréta, getak titiang mirig mercapadané mekecagan tampak ring surya miwah bintangé. 

Genahé sané pinih doh, genah titiangé sané pinih nampeka ring linggih I Ratuné; karyané sané kelintang kobet sané dados bantang sarin kidung. 

I gegéndong ugi ngedih-ngedih ring kubuné sané durung uning-uningin ipun, pungkuran mangda sida antuka rauh ipun ring kubun ipuné; mekaileh ugi seluksuk titiang jagaté, pungkuran mangda sida antuk rauh titiang ring genahé sané nirmala ring manah titiangé. 

Doh sawat peliat matan titiangé, mekiré kidemang titiang, titiang matur, “I riki I Ratu melingga.” 

Petakén kalih peboya “Ring dija minab?" éncéh ring gemulak gelohan waspané sané penyiuan akéh ipuné raris ngancabin jagaté, “Manira dini.” (masambung....)

Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002No comments