Mabibih Jit

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra


Sumber gagambaran; apasihni.blogspot.com

Semengan, merasa soléh déwéké. Apané malénan? Sing tepuk bén! Grépé muané, enu biasa. Tolih awaké, batisé, masé biasa. Sakéwala ber soléh, likad, malénan rasa di awaké. Apa ye ento? 
Buka biasané, mara makiud di pasaréan ping telu makelies sakit basangé. Mara madekesan mabudi ngentut, sagét tiang mataag. Aiiiikkk... Mbééé... Boné pait makilit. Boya mebo engkah cara biasané, sakéwala entut! Saja, cara entut masekeb pitung dina, tasak sada labek boné. Ngadébas tiang bangun, macelup ka kamar mandi. Ngelés celana magutet-gutetan, lantas nyongkok di song WC-né.  
Tiang madekesan.... 
Sing nyak pesu.  
Buin dekesang... 
Masé katos. 
Béh, pendil mirib.  
Sangetang tiang nekesang, kanti makiret rasa maamudan bolé... 
Sagét tiang mablekuk, mangsul! Déwa ratu agung! Ané pesu boya utahan biasa, sakéwala tai makelengan. Kuning masawang cokelat, misi batu tabya tekén kedelé mabulihan. Mimiih... Timpal tuak tiangé ibi sanja ento! Mara kecapang, rasa mangkug pait-pait pakeh. Mbééé tai sekala pesu uli bibihé. Saja tai, benar-benar tai! Prajani tiang mablekuk nagih ngutah.  
Uéék.... Uééék.... 
Buin soléh rasané. Dugasé tiang mablekuk, saget utahané pesu uli jit! Byuuurrrr.... Muncrat sembur utahané uli jit, mebo lau pasil.  
Tendas bebedag! Kenapa tiang né? Dadi bisa masilur jit tekén bibihé? Apa ngeranayang? Paling tiang buka cicingé pantig. Nguas-nguis buka konyongé ubetin jelanan! Kujang jani déwéké... Piiiih... Pesu peluhé matah-matah ban paling kenehé.  
Pesu uli WC tiang mameka. Sekenang tiang nolih bibihé. Enu buka biasané. Kumisé tumbuh langah-langah, giginé putih (tiang nak rajin sikat gigi). Jani tunggingin tiang mekané. Béngbéng song jité, tolih lawatné di mekané. Enu buka jit biasané. Badeng buka jit kété-kété (lamun sing nawang kété-kété, pangoréngan adané), songné kisut maperiretan mara kijemang. To... Bibih buka biasané, jit buka biasané, dadi bisa masilur gunané? Piiiih... Mapludutan lengar tiangé nganehang! Mabudi ngorta jak timpal, lek atiné lakar waléka, bisa i déwék orahanga buduh! Dija ada unduk, jit masilur tekén bibih?  
“Ah... endepang dogénan suba. Masi bibihé enu buka biasa. Unduk meju, nyén ya nawang? Nak maubet jelanan di mejuné!” kéto tiang nuturin déwék.  
Dinané ento, jalanin tiang idupé buka biasa. Ganti magaé, tiang majalan magaé. Ganti mulih, tiang mulih. Sakéwala sabilang capatin anaké makejang ngalingus, ada masi ané misuhin tiang.  
Bli Putu capatin tiang di rurungé, “Swastiastu Bli, lakar kija?”
Sagét ia masaut pesak dangklak.  
“Cai, pabahané enu mabo masui suba bani campah tekén anak kelihan!” kéto ia matbat. Biiih... Ber sepet pasautné. Kéto masi ané lénan, pragat ber jelek pasautné, diastu tiang suba mapelapan pesaja ngaraos.  Béh... apa ya makada?  
Dugasé menék bis mulih uli magaé, bisé kelet pesaja. Maselsel matuuk, tiang lengeh mamontoran. Ditu tiang mawahem, sakéwala bedahné ka jit.  Biiih... éwa tiang nekep jit, takut tiang lakar ketara ngentut. Anaké ané di samping tiangé sagét masaut (tiang sing marasa maan nakonin), “Tiang jagi ka Karangasem Gus.”
Piiih... Niki wau anak truni Bali asli. Alus sada pranamia pisan nakénin anak lingsir,” kéto bapaké ento ngaraos. Badah.. mirib munyin wahemané ané bedah ka jit pirenga patakon alus.... Mbééé.... celekotokané! 
Tiang makenying manis, lantas masaut.  
“Inggih, inggih Pak. Sinampura wantah titiang wenten iwang matur.”
Sagét Bapaké ento brangti, sada matané nengéng nagih makeplos.
“Apa?  Nyén orahang Cai kéto?” sautné bangras, sing maunduk.  Badah... Buin tiang pelih, bakat ngaraos uli bibih. Patuté jité anggo ngaraos! Piiiihhhhh... Seterés berat tiang jro! 
Neked jumah, I Luh tunangané ngantiang. Lega kenehé, jani ada anak lakar ajak nutur. Ditu lantas ceritaang tiang makejang.  
Saja, I Luh mula belahan jiwa, ngerti sada nerima sebala ané tampi tiang buka jani. Ditu ia ngelut dewék tiangé, tekes buka sing dadi palasang. Buka ketisin tirta rasa kenehé, ngelah tunangan buka I Luh. Krisik-krisik tiang ngusud jagut, I Luh ngelier ngidem. Ah... Bibihné barak buka delimané engkag. Belus...nundunin kita.  
Kecup tiang bibihné, alus pesaja.... 
Tondén pragat tiang niman... I Luh mablekuk ngutah bayar... 
“Mebo jit!”

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendéla)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

No comments