Nyontréng Baju Seragam Rikala Kelulusan Ada Untungné? Ada

Olih: Manik Sudra
Potrekan Supartika
Yadiastun guminé koné suba masuk jaman industri 4.0, nanging enu masih ada murid ané ngerayaang kelulusan baan nyontreng utawi corat-corét baju seragam. Nanging nyén ané lakar peduli ajak jaman? Ento kan tradisi tahunan. Yén sing jalanang, sing kelaksanaang, sinah kadi jukut ta pauyah, nyem. 
Patuh cara tradisi lenan sakadi tradisi ogoh-ogoh, malayangan, pasti lakar kalaksanaang ngetiban cepok. Yén sing laksanaang pasti ada ané kuang. Buina corat-corét baju ené ada untungné. Sing percaya?
Yadistun liu ané ngorahang corat-corét baju seragam ento jelék, nanging ada masih untungné. Dagang cét lan spidolé untung liu ulian liu ané melinin. Kéto masih dagang yéhé di tongos muridé corat-corét masih liu maan untung.
Rikala madaar di parkir Gor Ngurah Rai, Dénpasar iseng tiang matakon tekén dagangé ditu. Dugasé totonan ondén ada murid corat-coret di GOR. Kéné tiang matakon: ten wénten murid SMA corat-coret baju driki Bu?
Dagangé totonan masaut: oh mangkin kelulusan nggih? Ten rungu tiang.
Dagangé totonan lantas ngorahang yéning ada kelulusan murid-murid ia maan medagang lebihan. "Yén ada murid corat-corét lumayan liu tiang maan madagang."
Nyén lakar madaya, liu anaké ané tusing demen tekén muridé ané ngerayaang kelulusan baan corat-coret. Ada ané ngorahang mlegajum, ada ané ngorahang tukang ngaé rusuh apa buin gebrang-gebréng ngaba motor brong. Nanging dagangé ené ngaku maan asil madagang lebih. Ternyata apa ané kaorahang jelék ada masih melahné.
Maan masih tiang matakon tekén murié ané milu corat-corét: ngujang kétoang bajuné? Sing luungan sumbangang.


Potrekan Supartika
Muridé totonan masaut: sing nyak tiang nyumbangang. Né anggon kenang-kenangan.
Beneh masih ané orahanga tekén muridé totonan. Disubané bajuné totonan misi corétan laut gantung di kamaré. Anggon kenang-kenangan. Yén umpamané sumbangang suba pasti sing ada kenang-kenangan. Sinah sing ada percaya yén taén lulus SMA. Krana cihna taén lulus SMA tuah ngelah baju ané macorat-corét.
Buina yén gantung tur mani puan tingalin bajuné totonan pasti lakar inget masa-masa SMA. Yén sumbangang sinah tusing ada ané dadi tingalin, otomatis kenangan dugasé SMA lakar ilang. Mirib kéto.
Corat-coret masi dadi kenangan ané paling manis anggon ngerayaang kelulusan. Kén krana kéto, iraga nyidaang pakedék pakenyung, maan nyontréng bajun timpal. Pidan buin nyidaang nyontréng bajun timpal yén sing pas kelulusan. Tegarangin pas nu masekolah contréng bajun timpalé, pasti ia gedeg. Bisa-bisa tagihina ganti rugi, lan dilepeté bisa masih jagurina. Sakéwala yén kelulusan, corét makejang bajuné ia tusing lakar uyut. Buina nyelap tundena nyorét.
Corat-corét baju ené masih tuah acepok aidupan iraga. Yén sing milu sinah rugi. Menyia-nyiakan kesempatan emas. Idup ento harus dinikmati, masak sing milu corat-corét, kénkénang lakar menikmati hidup. Yén jani sing milu, pragat suba sing nyidaang ngasanin unduké totonan buin mani puan. Krana kelulusan SMA tuah acepok. Sing mungkin pindo.
Buina buin pidan di kedituan yén takonina tekén Sang Suratma: dugasé kelulusan SMA milu corat-corét baju seragam? Suba pasti lakar nyidaang masaut: taén. Yén ngorahang sing taén kan lek ajak Sang Suratma. Jaga gengsi naké bedik.
Ento tuah untungné corat-coret baju rikala kelulusan. Sebenehné enu ada, nanging tiang kenyel nulis. 1 comment: