Wiji Thukul

Olih: IDK Raka Kusuma


Titiang kacunduk sareng Wiji Thukul warsa 1987. Kacunduk ring warung nampek Taman Ismail Marzukiné, duk dané ngamén puisi. Kala punika, ring Taman Ismail Marzuki wénten patemon pangawi puisi Indonésia.
Wiji Thukul, anggané kiris. Rambutné inggel. Yadin kiris, suarané napkala maos puisi getar tur becik pesan. Puisi sané paosina, puisi sang anggawarat jagat. Turah mangkin, puisi sané sapunika ketah kawastanin puisi protés sosial. Puisi, yéning ten iwang, dagingné maricéda laksana sang ngamel jagat sané nyapa kadi aku miwah adigang adigung adiguna, sané tan mari nguyak kaulané sané sampun sangsara. Nguyak antuk parilaksana sakita-kita lan nganggoang kita. Puisi, taler, yén nénten iwang madaging prabéla ring kaula sané engkak-engkak, kaék-kaék, kaingsak antuk sang nguasaang jagat. Puisi, sané madaging warah-warah, mangda nénten nyerah kauyak lan kaingsek. Mangda nglawan. Nglawan, yéning perlu ngetohang urip sonder makirig yadin atapak.
Akidik titiang tan maa, Wiji Thukul sané kiris. Sané kuacané (ampura) lecek, sané jalérné (ampura malih) kanten ten naen materik nénten kasenengin antuk sang ngamel jagat duk Orde Baruné. Siosan ring nénten kasenengin, taler kauber antuk aparat. Tatujoné nguber, makta Wiji Thukul ka genah sané mawasta bui. Utawi ka genah sané nénten wénten uning. Genah sané pinih ungkur sané aturang titiang wawu, tan péndah neraka. Riantukan derika kasiksa, kasetrum miwah kapelagéndahang.
Akidik titiang tan maa, Wiji Thukul sareng dados krama partai Rakyat Demokratik. Partai duk pamréntahan Orde Baruné, kasengguh pateh ring PKI. Partai sané ngawinang dané kasengguh dados agitator miwah provokator.
Akidik titiang tan maa, Wiji Thukul ngetohang raga tur ngetohang atma, ngangsokang mahasiswa miwah kaulané mangda purun nglawan. Nglawan pamréntahan Orde Baruné, manut tetampén dané, adigang adigung adiguna, sakita-kita miwang nganggoang kita lan nyapa kadi aku. Pamrentahan, manut tetampén dané, nénten ngamargiang darma pinaka sang angawarat.
Pungkuran piragi titiang, Wiji Thukul paling ngrereh genah paengkeban. Dané paling mengkeb, boya sangkaning jejeh.
Dané mapalawanan antuk ngawedarang plakat miwah selebaran. Taler sakéng silib tur ring genahé silib mupulang buruh tur nganikain mangda nglawan pamréntahan Orde Baruné.
Sané ngangobin, ring paengkeban dané tan mari ngawi. Ngawi puisi miwah carita cutet. Siosan ngawi puisi sané nutdut tur nundunin manah kaula alité sumangdéna nglawan pamréntah Orde Baruné, taler ngawi puisi sané katiba ring okané. Okané sané istri, sané mawasta Fitri Nganti Wani. Yén basa Baliang sinalih tunggil puisi kakawiané Wiji Thukul sané katiba ring okané istri, kirang langkung sapuniki: yén timpal-timpal ceningé nakonin/ ngudiang bapané nagih juk polisi/ sautin baan: bapan tiangé wanén tan kadi.
Indiké inucap ngantenang. Ring dija ja Wiji Thukul magenah, dané ngawi lan ngawi. Utamané ngawi puisi. Punika awanan, patut Wiji Thukul kawastanin pangawi sujati. Pangawi sané satia ngamargiang swadarmaning sang ngawi. Yadiastun tan urungan keni juk. Yadiastun tan urungan pejah.
Pangawi sujati kadi Wiji Thukul patut pisan jungjungang. Napinné sané patut jungjungang. Kapertama, ngawi puisi sané madaging prabéla ring kaula alit. Kaula alit sané tan usan-usan katrejak lan kauyak antuk pamréntahan Orde Baruné. Kaping kalih, ngawi puisi sané madaging laksana ten patut pamréntahan Orde Baruné. Kaping tiga, ngawi puisi ngélingang kaula alité, sané nrejak lan nguyak punika boya betara. Nanging jatma. Jatma madué tulang, isi miwah rah. Jatma sané urip apisan. Punika awanan sampunang jejeh nglawan.
Kaping pat, yadin paragaan, Wiji Thukul tan pararian maplawanan ring pamréntah Orde Baruné. Nglawan antuk puisi. Kaselagin antuk ngawedarang plakat miwah selebaran. Taler kaselagin antuk mupulang buruh mangda purun nglawan pamréntah Orde Baruné!.
Wénten malih sané jungjungang. Puisi kakawiané puisi saderana. Sakéwanten teleb pisan. Puisi kakawian danéné masiosan sareng puisi kakawian Réndra utawi Taufik Ismail. Yén basa Indonesiaang titiang matur: puisi Wiji Thukul puisi originalitas khas Wiji Thukul. Sang sapasira ugi maos utawi ngwacén puisi Wiji Thukul pramangkin nganika: puniki puisi kakawian Wiji Thukul.
Sané telatarang titiang wawu, ngawinang titiang purun matur. Puisi kakawian Wiji Thukul ngranayang puisi Indonesiané kawewehin antuk puisi sané becik. Ngawinang sejarah puisi Indonésiané sayan akéh kadagingin puisi sané yukti-yukti puisi. Sané kakawi antuk pangawi sané yukti-yukti pangawi. Yéning nirgamaang taman, tamané sayan becik pakantenané, riantukan kaentikin malih antuk tetaruan sané sekarné bungah lan makenyah.
Kawéntenane Wiji Thukul puniki, ngawinang titiang purun malih matur. Jatmané pinaka sang ngawi dados pademang. Sakéwanten, kakawiané sakayang-kayang wénten. Nénten jaga ical. Ten jaga mrasidayang kaicalang, yadiastun wénten anak jaga sasidan-sidan ngicalang.

Amlapura, 2018


IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

No comments