Puisi-puisi I Putu Éka Mudiartika Yasa; Tutur Anak Punyah

Sumber Gagambaran; www.karlssonandwickman.com

Tutur Anak Punyah

tutur anak punyah
ngéndah pélah
uling di politik kanti teked ka titik
uling di mistik kanti teked ka cetik
uling di raja kanti teked ka wong cilik
aduhhhhhh...............
anak punyah
yadiastun tusing mabayah
apbuin kanti basangné layah
népenting bokah
tusing mikir pianak somah
di jumahné naenang basang layah

Anggara Kliwon Tambir, 19 bruari 2019Kali Yuga

Mungguh ring katatwan kali yuga
Aab jagaté abra gamang
Makejang sarwa tawah
Makejang sarwa élah
Élah aluh tawah solah i manusa
I maling jani kamalingan
Sang sané ngamong keadilan keadilin
Sang sané ngamong ukum kaukum
Ring kali yuga
Sang Hyang Darma tusing ngidang idup
Sang Hyang Darma kajekjek kaingsak
Katektek karemes antuk I Sad Ripu
Ring kali yuga
Sang Hyang Semara mamurti
Makejang manusané nguberin kama arta miwah tahta
Kadung suba semarané kapuji
Ring kali yuga
Ngiring urip Sang Sutasoma
Tunggalang Bayu Sabda Idep
Temuang Genta Hredayané ring Padma Hredaya
Apang metu Maha Hredaya Darana
Pinaka pusaka tresna asih mamurti
Ngametuang Prabawaning Urip.Lelakut

Padi pantun kantun gading
Bilih-bilih mabuah abulih
Punyané nguntul mapi-mapi belog
Padi pantu kantun gading
Cerik-ceriké macanda girang liang
Pakecos-cos ngalih amah
Ngilangin layah
Madasar pongah
Padi pantun kantun gading
Tonyan cariké mabaris
Ngigel énggot-énggot
Anggut-anggut lelakut
Ngaé anak takut

Redité Pon Julungwangi,Cicing Gudig

to tolih I Cicing gudig
buluné telah lig-lig
kemu mai ia setata kagedig
tusing adanak ngarunguang

to tolih I Cicing gudig
awakné benyah latig
ulian sai katig-tig
tusing adanak rungu

ttolih I Cicing gudig
kemu mai setatkatundung
jelémpah-jelémpoh pajalané
tusing adanak nguguNgeréh

Langité peteng rem-rem gulem
Bulan bintangé mangkeb di betén kekeb
Sarwa gumatat-gumitit siep cara jangkrik ketebin
Petengé tan pasundih sing adané ngendih
Guminé sepi tusing adanak melali
Cicingé ngongkong ngulun-ulun
Malaib nguberin sahasa nagih ngamah
Ring catus pata tanah pamuun
Sétra gandmaygenah ayu
Nyolahang sakancan aksara ring angga sarira
Dasa Bayu, Dasa Aksara, Panca Aksara,Tri Aksara
Karingkes dados siki nunggalanidep ring Hyang Bhairawi
Masrana sanggah cucuk miwah kasa marajah
Ngeréh ngrégéh dangklang-déngkléng
Layah nyelép mata nelik
Nyutirupa dadi raksasa panugrahan Hyang Bhairawi

Redité Paing Gumbreg


I Putu Éka Mudiartika Yasa
embas 26 Désémber 1989. Magenah ring Br. Keranjangan, Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar.

No comments