Sastra pinaka Mémé-Bapa

Olih: Putu Éka Guna Yasa

Sumber Potrekan; pixabay.com

Sastra anggon cai mémé miwah bapa, ditu takonang alih, laksana mĕlah, suba ada makĕjang, néné madan bĕnĕh pĕlih, ditu tatasang, takonang sai
[Gĕguritan Loda, Pupuh Durma: 2].1

I
Punggelan Geguritan Loda sané kaketus ring ajeng jenar pisan maosang yéning sastra punika saksat mémé-bapa utawi rerama. Pinaka rerama, sastra kocap prasida kaanggén genah matakén tur natasang indik parilaksana sané kasengguh iwang wiyadin patut tatkala ngamargiang swagina swadharma ring jagaté. Pangawi geguritané punika percaya pisan, sastra-sastra sané katamiang olih para panglingsiré, madaging tuntunan gumanti iraga prasida gantar nuluh idup. Mangda prasida molihang tuntunan saking sastra, sangunnyané kabaos wantah kalih inggih punika cucud matakén tur mautsaha natasang sane katakénang.
Yadiastun sampun tinglas pisan kabaosang sastra waluya mémé-bapa sakadi ring ajeng, para jana Baliné mangkin akéhan sakadi “mapuikan” ring reramannyané tatkala katibénin sakancan pakéwuh. Nénten akéh para janané nganggén sastra pinaka geguat utawi sepat siku-siku sajroning kauripan, yadiastun sami sampun kasengguh wénten ring sastrané. Napi mawinan kadi asapunika? Pastika akéh polih parindikan sané ngawinang kahanané punika yéning kayun ngruruh. Sakéwanten yéning ringkes, panangkan kawéntanenané punika minab sangkaning sampun sué para jana Baliné narka sastra Baliné sané kasurat ring lontar-lontar wantah madaging parindikan sané tenget, kaplajahin olih anak lingsir, dados katedunang tatkala Saraswati, tur nganggén aksara miwah basa Bali.

II
Yéning wénten sané maosang sastra Baliné pingit, punika nénten ja iwang. Duaning yukti makudang-kudang sastrané punika pingit, tenget, tur rahasia sangkaning dagingnyané sané utama. Sakéwanten maosang sastrané sami tenget taler tan patut, santukan wénten taler sastra-sastra sané dados kalimbakang ring wong kasamén.
Sastra sané pingit silih tunggilnyané Jnyana Siddhanta. Pustaka punika madaging gegambelan Ida Sang Maraga Wiku tatkala nyujur kalepasan. Yéning alon-alonin nuréksain pustakané inucap, sinah katah pisan madaging lengkara sakadi haywa wéra, rahasya temen, lĕkas ing kapatin iki (tatkala maosang Catur Vipala), rahasya dahat, haywa sing mun tan ingupadesakĕn ring sisya de sang guru, yogya kincitĕn (tatkala maosang Prayoga-sandi), haywa wera, parama rahasia sira, haywa cawuh (tatkala maosang Sang Hyang Kaka Hangsa)2. Boya iwang para panglingsiré maosang makudang-kudang sastra aja wera, duaning yukti wénten sastra sané madaging lengkara sapunika. Bacakan sastra sakadi Jnyana Siddhanta kangkat kaplajahin olih sang sané sampun sayaga nyuciang sarira, pikayun, laksana tur kaabih olih ida sang maraga guru. Ida sang maraga guru sané pacang nuntun yéning manawi wénten piwal pamarginé tatkala mlajahin sastra-sastra rahasia punika.
Tios ring pustaka sané pingit, sastra Baliné taler madaging parindikan sané utama kantos satua-satua banyol sané prasida ngawinang ica sang ngwacén tur mirengang dagingnyané. Umpami, ring pustaka Tantri Nandaka Harana3, i rika wénten satua indik i empas tekéning i angsa. Sangkaning i empas kadulu antuk gedeg basang tatkala kawada tain sampi berek olih i cicing, mawastu utsahan i angsa ngeberang ipun antuk kayu nuju telaga anyar tan sida nekéng tuas. Nyuksmayang sastrané puniki, i raga eling ring kecap Niti Sastra sané maosang “norāna śatru manglĕwihana gĕlĕngana ri hati” utawi “tan wénten musuh sané luihan ring brangti”. Sastra-sastra sakadi tantri sané akeh muatang indik kasusilan miwah niti puniki patut kaplajahin tur dagingnyané kalimbakang ring alit-alit, yowana, rauhing para panglingsir sané oneng mlajahing sastra.
Amangkinan, para jana Baliné narka sastra-sastra punika akéhan kaplajahin olih para panglingsir sané sampun marambut uban tur majenggot panjang. Indiké puniki boya ja iwang, sakéwanten para yowanané patut taler saking truna mlajahin sastra, pamekas sané ngranjing ring susastra sakadi satua, geguritan, kidung, kakawin, miwah parwa-parwa. Umpaminé, ring Saracamuccaya4 wénten baos kadi puniki “matangnya déyaning wwang, pĕngpĕngan ikang kayowanan, panĕdĕngning awak, sādhanakĕna ri kārjananing dharma, artha, jñāna, kunang apan tan pada kasaktining atuha lawan rare, drĕstānta nahan yangalalang atuha, tĕlas rumĕpa, marin alaņḍĕp ika artosnyané “punika mawinan ritatkala truna patut ngyasaang raga, duaning angga sarirané mengpeng bajang, anggén masané punika jalaran mangda sida molihang kepatutan, arta, miwah kawruhan, krana nénten pateh kawéntenan sarirané truna yéning saihang ring anak sampun lingsir, waluya sakadi ipun i lalang ri sampuné tua, muncuknyané bah tan sakadi duké nguda”. Yéning kecap sastrané puniki wawu kauningin ri sampune lingsir, sinah pikenohnyané kedik, duaning sang sané uning nénten prasida penuh ngruruh darma, arta, miwah kapatutan.
Tios ring kawéntenané ring ajeng, sastra-sastra Baliné sané kasurat ring lontar katarka wantah dados katedunang, karesikin, tur kaupacarain tatkala Saraswati. Indiké puniki silih tunggilnyané ngawinang pustaka-pustaka lontar pinaka genah nglinggastanayang sastra Baliné arang pisang kaambil tur kawacén. Mawastu raris pustaka-pustaka punika usak sangkaning tadah ngetnget. Warsa 20165 Penyuluh Basa Baliné maosang saking 8.239 lontar sané sampun kaselehin, katah sané kantun becik 5.804 tur sané sampun rusak akehnyané 2.562. Silih tunggil sané ngawinang lontar-lontaré punika rusak sangkaning arang kaambil, kawacén, tur kaplajahin olih pratisantana sané namiang pustaka-pustakané punika. Indiké puniki ngresresin pisan, duaning ri sampun lontar pinaka genah sastrané punika rusak majanten dagingnyané taler tan prasida jenar katureksain. Manut lontar Sri Purana6, tatkala Saraswati upacara ring lontar-lontar punika wantah kamargiang rikala suryané kari medal ring sisi kangin. Ri sampuné magingsir tur sondoh kauh, parikrama ngwacén sastra dados kalanturang duaning Ida Sang Hyang Aji Saraswati sampun ngungsi Brahmalaya. Indiké puniki saksat niasa, utsaha ngwacén sastra Bali sané kasurat ring lontar-lontar prasida nyabran rahina kamargiang.
Panangkan utama sané ngawinang para jana Baliné arang pisan nganggén sastra Bali pinaka rerama sakadi sané kabaos ring ajeng, wantah sangkaning krama Baliné mangkin akéh sané nénten uning ngwacén aksara Bali miwah ngresepang basa Bali. Sastra Bali sané kantun kasurat ring lontar-lontar pastika nénten prasida karuruh dagingnyané, yéning nénten uning ring wangun-wangun aksara miwah pasang aksara Bali. Aksara Bali sané kasurat ring lontar maderbé pabinayan wangun samatra ring aksara Bali sané lumbrah ngalimbak mangkin ring kertas-kertas. Tios punika, pasang aksara Bali sané kaanggen ring lontar-lontar akéhan ngamanggehang pasang Purwa Dresta. Pasang aksarané puniki kantun ngamanggehang pasang tumpuk sakadi nyurat kruna [kĕbo] kasurat [kbo] ring Pasang Purwa Dresta. Lianan ring punika, katah pisan wangun-wangun tengenan majalan sakadi nyurat [anakagung] wantah nganggén aksara [ka] nénten kagantungin, nyurat [olasasih] taler nénten kagantungin antuk aksara a.
Pinaka silih tunggil wimba, titiang naénin ngaturang ayah ngwacén lontar ring Désa Pejatén. I rika kocap wénten lontar let, sané sampun mautsaha kawacén olih makudang-kudang sujana. Diastun sané ngwacén punika nelebin lontar, sakéwanten tetep dagingnyané durung kauningin. Para sujana sané sampun matategar ngwacén punika maosang aksara sané kanggén ring lontaré punika majalan. Ngawit saking babaosané punika, nyansan tan purun pratisantanané ngwacén lontar punika. Kantos wénten sané nunas ring Pusat Kajian Lontar Unud mangda sareng ngwacén. Ri sampuné kaselehin, lontaré punika sujati let. Sakéwanten sangkaning aksarannyané akéh nganggén tengenan majalan, sané ngawinang para sujana sané sampun ngwacén sadurungnyané sukil nuréksain lontaré puniki. Para pratisentana sané mireng bebaosané duk punika taler iwang panampén, sangkaning aksara majalan punika kasuksmayang aksarané “malaib-laib utawi idup” mawinan tan mrasidayang kawacén.
Lianan ring Pasang Purwa Dresta sané kanggén, krama Baliné taler arang nganggén sastra pinaka rarama sangkaning akidik sané ngresep ring basa Bali sanésampun katah macampuh ring basa Kawi miwah Sanskerta. Tios punika, sastra Baliné punika akéhan makulit mawinan sang sané mapikayunin nelebin patut ngupas daging sastrané punika. Umpaminé ring usada kabaos dewandaru, kayu sedih, raja pala, raja trena, puspa raja, arjuna, dukut sewu, miwah sané lianan. Sané kabaos taru-taru punika nénten wénten sios wantahcandana, soka, padi, ental, tunjung, sembung, tain kambing.Napi mawinan kasurat antuk basa makulit utawi basa sasimbing? Yéning ring kria sastra, utsaha nganggén kruna-kruna makulit punika wantah jalaran mangdané sastra Bali sané karipta prasida lenggut, nglangenin, tur nudut kayun. Yéning ring usada, kruna-kruna makulit punika wantah sasepelan sang sané yukti-yukti nelebin pangusadan. Wantah sesamén balian sane prasida uning ring suksman kruna-kruna makulit punika.


______________________
1Sajangkepnyané durusang wacén ring buku “Cokorda Denpasar: Pemimpin yang Nyastra” karya IBG Agastia (tahun 2006).
2Salanturnyané durusang wacen malih Jnyānasiddhānta sané sampun kaselehin olih Haryati Soebadio (tahun 1985).
3Salanturnyané wacén, buku sané mamurda “Tantri Carita: Nandaka Harana Teks dan Terjemahan dalam Bahasa Bali” olih I Wayan Warna, dkk. (tahun 1986).
4Salanturnyané wacén buku sané mamurda “Sarasamuccaya dengan Teks Bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno” karya I Nyoman Kajeng, dkk. (tahun 2010)
5Berita online Kondisi Lontar Bali, gatra saking Kompas.com pada tanggal 14 September 2016

6Lontar Sri Purana koleksi Gria Anyar Sibang Kaler, Badung.


Putu Éka Guna Yasa
embas ring Banjar Selat Tengah, Bangli, 6 Januari 1990. Mangkin dados dosén ring Jurusan Bahasa Bali Unud. Nerjemahang makudang-kudang lontar, pemenang Pemuda Pegiat Literasi widang jasa saking Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali 2018. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média masa, wiadin ring cakepan luiré Bali Post, Pos Bali, Prabhajnana (I, II, III), Angripta Rum.

No comments