Jagaté Magingsir ka Médsos

Olih: I Putu Supartika
Sumber Gagambaran: pixabay.com

Di désan tiangé, ring bongkol bukité, wénten anak muani mawasta I Nyoman Sudiarta. Yusané minab sampun 35 tiban langkung, lan ipun maduwé pianak tetiga. Ipun nénten madué HP yadiastun pianakné samian madué HP, nénten midep mecil HP, nénten uning internét, lan nénten uning média sosial sakadi facebook, instagram, napimalih youtube lan WhatsApp. Sané uningin ipun wantah menék nyuh, maburuh ngajang kayu, ngayah ring désa, miwah manyamabraya. Ring dija wénten anak ngupahin menék nyuh, ipun pacang merika.
Krana nénten uning internét, ipun nénten naanin makarya status rikala wau matangi. Tan naanin makarya status “otw menék nyuh” utawi “otw maburuh.” Yén jagi maburuh ipun mamargi maburuh, kénten taler yén wénten ngupah menék nyuh. Dadosn, krana ten uning internét miwah média sosial (médsos), ipun nénten naanin panggihin tiang ngaprak makarya status ring médsos, nénten naanin gedeg sangkaning isin facebook-é sané nénten waras. Nénten kantos mecuk alis, mantigang HP ulian gedeg nepukin anak magarang pilihan politik ring médsos, lan nénten taler keni uluk-uluk utawi percaya ring hoax sané wénten ring médsos.
Mabinayan sareng tiang sané uning internét lan médsos, sakadi anaké nyambat, “selangkah lebih maju.” Nanging akéhan galahé telas anggén ma-médsos-an. Dikénkéné tiang gedeg ulian facebook, inguh manggihin anak majugjag, inguh manggihin anak marebat ring facebook, dikénkéné tiang gedeg ring twitter, gedeg ring vidéo youtube. Saling jelékang, saling cegikin, percaya hoax. Wénten taler saling tantang ring facebook, instagram, twitter. Cutetné, sangkaning nepukin unduké punika ngawinang tiang gedeg. Gedeg tiangé mangkin sangkaning ngwacén tulisan ring médsos (jagat maya/ dunia maya), boya ja sangkaning wénten ngéndahang ring jagaté sané sujati. Yén dumun tiang gedeg ulian candénina tekén timpalé sané jail, mangkin tiang gedeg sangkaning vidéo ring youtubé. Baud, yén keneh-kenehang.
Yén rereh kasujatianné, médsos punika becik. Becik anggén manyambraya. Uning timpal saking doh. Punika taler uning gatra sané pinih anyar utawi update. Iraga aluh, sambil glayah-glayah polih gatra anyar, punika taler wénten hiburan sané ngawinang liang tur kedék.
Nanging rikala masan politik, jeg kadi cetik. Médsos dados racun. Akéh hoax mabrarakan, lan akéh taler sané percaya hoax punika. Punika sané ngawinang tiang inguh, gedeg. Napimalih rikala ngawacén koméntar wargané sané saling sikut. Jagaté sakadi kabagi dados kalih, lan makakalih ngaku beneh.
Wénten taler warga média sosial-é sané sénglad panggihin tiang, wau nyingak judul berita sané kasebarang ring médsos kémanten sampun ngeredek uyut, akéh nemah, misuh. Padahal yén selehin, lan wacén, berita punika nénten ja sakadi judulné. Tiang kedék macampur grimutan. Lan akéh taler panggihin ring médsos, sampun pelih nénten nyak ngaku pelih, sawaliknyané ipun melihang lan ngaruruh kapelihan anak lianan.
Médsos sakadi panggung drama, lan sang sané teleb lan kecanduan médsos marasa jagaté puniki sakadi magingsir ka médsos. Samian wantah médsos sané nyelem putihang. Idupé sakadi magingsir ka médsos. Kantos wénten sané nganikaang: ia liu ngelah timpal, sakéwala timpal di médsos.
Rikala akéh sané nganggep jagaté sampun magingsir ka médsos, sané nganggep médsos wantah idupné sané sujati, nanging kantun wénten krama sané percaya majeng ring jagat sakala. Sakadi I Nyoman Sudiarta puniki.
Rikala Nyepi, internét mati, tiang nénten malih gedeg sangkaning nyingakin facebook. Tiang makeneh, luung asané yén sebilang wai tiang ten nyingakin médsos sakadi I Nyoman Sudiarta. Sakadi idup tiangé dugasé kantun cerik maplalian ring désa, ningehang munyin kedis, nyingakin matan ai saking badangin ngauhang, krakak-krikik sareng timpal. Nanging tiang kantun perlu médsos, lan indik ‘sabilang wai nénten nyingakin médsos punika becik’, wantah isin keneh tiangé kémanten.


avatarI Putu Supartika
Embas ring Désa Selumbung, 16 Juni 1994. Reriptannyané sané mabasa Bali naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Majalah Éksprési, Majalah Buratwangi, Majalah Suara Saking Bali, lan Majalah Satua.

No comments