Novél lan Skizofrénia

Ida Kade Saka Rosanta

           
Ida Kadé Saka Rosanta utawi Gus Moyo, wantah sinalih tunggil penandang skizofrénia lan mangkin sampun sayan kénak. Sarahina-rahina ring Rumah Berdaya Kota Dénpasar, irika ragana ngamiletin prosés penyembuhan antuk nglaksanayang pakaryan sané mersidayang kaanggén terapi penyembuhan. Embas ring Singaraja, 27 Oktober 1941, yadiastun ragana nandang skizofrénia, nanging sampun makarya limang novél. Ngawit warsa 2015 ragana nandang skizofrénia, lan rikala punika ngawit makarya novél. Suara Saking Bali polih wawancara sareng ragana.

Napi sané ngawinang bli mamilih makarya novél?
Dugasé nika tiang sakit skizofrénia berat. Atiban tiang ngancingin déwék di kamaré. Ping pat tiang nagih ngamatiang iban, naar racun acepok, lan gantung diri ping tiga. Daweg punika tiang taler ten bani nepukin anak luh lénan tekén kurenan tiangé. Rikala ningalin anak luh, tiang malaib, kuuk-kuuk. Wénten sané sénglad rasaang tiang di awak tiangé.
Krana uning tiang sakit sakadi punika, kurenan tiangé maang tiang pilihan dadua. Tiang tetep magaé, krana tiang dumun polih makarya ring kapal pesiar, lan pilihan kaping kalih, tiang teleb tekén dunia tiangé. Makelo tiang makeneh, napi ané madan dunia tiang sendiri, lan yén magaé jelas pun tiang ten nyidaang.
Lan rikala tiang ngancingin déwék ring kamaré, tiang malajah trauma héaling. Tiang marasa makeber sareng kedis, ngigel sareng ombak, lan tiang seneng pisan. Saking irika tiang ngawit nyumunin nulis, lan tiang seneng.

Rikala nulis nika, wénten masalah, napiké indik bantang satua utawi indik pamargin satua sané katulis nika bli?
Rikala tiang keni skizofrenia kantos mangkin, tiang sampun nulis limang buku novél. Tiang marasa idé sané tulis tiang nika membah lan tiang marasa milu masuk ka tulisan sané gaé tiang. Nulis niki rasaang tiang paling aluh ketimbang tiang ngambar utawi nulis lagu.

Nulis nika pinaka terapi bli?
Nggih, nulis manut tiang wantah terapi sané ampuh. Sangkaning nulis punika tiang mangkin marasa sampun seger 99 persén, nika ulian tiang nulis. Nulis niki terapi sané pinih becik, lan ulian nulis nika tiang seger lan obsesif tiangé ilang.


Dados tiang uning, nyaritayang indik napi novél punika?
Novél tiangé sané kapertama mamurda The Soul. Nyaritayang indik pola asuh reraman tiangé rikala tiang cerik, idup tiangé rikala truna kantos tiang makarya ring kapal pesiar. Buku niki tulis tiang rikala tiang sedek skizofrénia berat lan tiang ngancingin déwék di kamaré.
Buku sané nomor dua mamurda The Blue Ice lan kantun nyaritayang indik pajalan idup tiangé. Nanging niki ngenénin indik tiang takut sareng anak luh lénan tekén kurenan tiangé. Nika paling kritis asanin tiang. Yéning ningalin anak luh tiang kraik-kraik, kuuk-kuuk, tiang melaib, nika parah sajan.
Sané nomer telu mamurda Buku di Atas Kertas. Novél tiangé niki nyaritayang dugasé tiang kari SMA. Taler wénten indik percobaan bunuh diri ping pat nika.
Sané kaping pat, ceritané indik kaluwihan Gunung Batur saking Panelokan. Kemilau dan Delima nika judulné. Novél niki manut tiang unik, krana nyaritayang kaluwihan pemandangan punika saking anak cerik sané ngadep manik-manik ring Bukit Panelokan.
The Blue Lagoon, buku tiangé sané nomer lima nyaritayang indik anak sané obsesif. Tokohné nika anak muani sanget demen tekén anak luh. Nanging anaké luh nika ten demen tekén ané muani. Ané muani puniki nganggep yéning anaké luh nika wantah makejang-kejangné, pokokné ia gen abesik bakat kenehang.  

Novél punika sampun terbit samian?
Durung. Sami kantun tiang simpen. Daweg niki wénten tawaran saking psikolog jagi nerbitang bukun tiangé punika ring Udayana Press. Nanging tiang merasa durung siap lan durung wénten persiapan. Jagi édit tiang dumun nika sadurungé katerbitang. Maka lelima novél tiangé niki taler sampun gaénang tiang sound track.

Lianan ring nulis novél, napi taler sané karyanin bli mangkin?
Tiang ngelukis lan makarya lagu. Daweg niki, warsa 2018 tiang sareng paméran Bébas Batas di Galéri Nasional Jakarta. Lianan ring  Galéri Nasional Jakarta, tiang taén paméran ring Cata Odata Gianyar, Dénpasar Féstival miwah sané lianan.

Wénten rencana makarya novél baru malih?
Tiang jagi terus berkarya. Tiang pacang tetep nulis lan ngaruruh idé salanturnyané.
Pak Abu Bakar (dramawan) taler polih ngawacén novél tiangé nika. Wau bacana duang lembar, ragana sampun demen. Psikologé nika taler nganikaang pateh sakadi punika. Ragana nganikaang samian isin keneh tiangé sampun katulis ring novél punika, nika ngawiang ragana ngwantu tiang ngarerehang penerbit. (sup)

No comments