Lontar Kala Ireng (11)

Olih: I Madé Sugianto
Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
Suaran kedisé manguci. Punyan kayuné ayag oyog sekadi ngigel. Bunga-bungané kembang, warna-warniné ngangobin. Kekupuné makeber, mauber-uberan. Yéh telabahé hening maombakan. Anginné ngasirsir ngetisin manah. Pasraman Gunung Bayur asri pisan. Kalah tetamanan Puri Pandan Wanginé. Bengong Pandan Arum ngatonang kaasrian pasramané.
Kaki Séngkok matetimbang satondén ngisinin pangidih Pandan Arum nunas ajah di pasraman. Muridné makejang muani. Tusing ada anak luh di pasraman. Kaki Séngkok tusing ngelah timpal kerana somahné suba ngalahin ka tanah wayah. Yén terima, jejeh murid-muridné dadi lédap. Tusing ikun mlajah kerana dampingin bajang jegég. Yén tusing terima, sinah piwal tekéning guru. Ada pebesen guruné ipidan, apang tusing demit tekéning anak. Ngajahin kaweruhan lan kawisésan tekéning krama, lanang wiadin istri.
Katelun Kaki Séngkok mineh-minehang lakar nerima Pandan Arum dadi muridné. Kaki Séngkok suba nawang kasujatian lakar muridné. Tlektek-tletekanga Pandan Arum boya wong tani. Ngenah cara gusti ajak panyeroan. Yadiastun kabogbogin, tetep kaolasin. Sawiréh precaya tatujonné mlajahin kawisésan boya anggon ngaé usak jagad. Pandan Arum pacang katerima dadi murid, nanging salami mlajahin kawisésan, Gedé Merta tusing dadi nampingin di pasraman. I Kaki nawang ada bunga-bunga tresna mentik di atin muridné ento. Yén sing palasang, bisa matemu smara di pasraman ané ngranaang paplajahanné usak. Apabuin pedas guruné pidan mituturin. Yén masan brahmacari, masan nunas ajah, apang tusing ngitungang smara. Ulian smara nemu jaya, ulian smara nemu ala.
Gedé Merta, Pandan Arum, lan Luh Cablek kategakang di ambén baléné. I Kaki negak masila, nyambatang cumpu tur nerima Pandan Arum nunas ajah di pasraman. Luh Cablek masih tundéna milu mlajah. Yén kanti matunangan rikala nunas ajah, paplajahanné karérénang. Patut ninggal pasraman. Lénan tekén mlajahin kaweruhan, Pandan Arum lan Luh Cablek maan amongan dadi bilawa, juru jakan di pasraman. “Pamekasné bapa sanget mapangadih tekéning Gedé apang tuwun gunung. Maorta guminé usak. Ada ané nyalanang pangiwa, makada guminé gerubug. Para raja kakasorang, puriné karebut. Bapa precaya, Gedé nyidang mapitulung. Dumadak jagaté tentrem kerta raharja. Yén suba galah, Pandan Arum lan murid ané lénan lakar nulungin!”
Gedé Merta lan Pandan Arum saling sledétin. Baat karasayang titah guruné. Mara katemu, tumbuh rasa tresna, jani mapalasan. Angené pasti ngebekin tangkah.
“Ngelah kawisésan patutné anggén karahayuan jagat. Boya ngusak asik gumi kerana marasa sakti. Bapa precaya Gedé nyidang nyalanang dharmané. Gedénang bayuné, kadén mula tatujoné ngelah kawisésan anggon nulungin nyama!” pabesen Kaki Séngkok.
Kruyukan siapé saling sautin. Suaran kedis cinglaré jangih, nyiriang suba semengan. Kedis lénan tusing nyak jerih nyentokang munyiné jangih. Macanda matinggah di carang-carang kayuné. Makejang égar nyalanang swadharmané. Pandan Arum lan Luh Cablek suba suud nyakan. Tumbén jani Pandan Arum ngléwa. Galahé pacang mapalasan ajak Gedé Merta, teruna bagus ané tresnasihina.
Inget pesan Pandan Arum dugas tulungina tekén Gedé Merta. Daas kaparikosa pepatih jalir muang engkebang gamang. Dugas kaengkebang gamang, Pandan Arum nawang yéning Gedé Merta jejeh kélangan déwékné. Kadirasa enu anget rikala Gedé Merta kisi-kisi di kupingné dugas nyambatang tresna. Pandan Arum masih tresna. Marawat-rawat muan teruna bagus ané sakti tur teguh ento. Karasa baat kenehné pacang mapalasan. Dot bareng-bareng nunas ajah di Pasraman Gunung Bayur. Ngeléwa Pandan Arum magaé ané ngranayang yéh maluab kerana caratané lebihan yéh.
“Kéto suba yén magaé ngléwa. Aget suba émbon, yén yéhé panes sinah kulité kebus magolaran siam yéh,” kéto Luh Cablek nyandénin. Pandan Arum marasa tekéning déwékné kawalék.
Gedé Merta masih ngléwa ngemandusin jaran guruné. Sing laas bayuné lakar tuwun gunung. Apabuin mara neked di pasraman. Patemonné ngajak Pandan Arum pineh-pinehanga. Suba sawai nyalanang pituduh guru tuun gunung, suba pepes matemu bajang jegég uling pianak wong tani kanti putri raja, tusing kanti bakat kenehang. Ngudiang mara matemu Pandan Arum ngranayang tangkahné setata ngerudug, dag dig dug. Dikénkénné caket bibihné mesuang munyi. Bajang jegég ento ané ngranayang sirepné tusing tis. Setata bakat kenehang. Apabuin pesu munyiné nyambatang tresna. Tumbén tumbuh rasa edot ngelahang. Pangaptiné majatukarma.    
Mara neked di pasraman tundéna tuwun gunung. Yadiastun kenehné tusing laas pacang mapalasan ajak Pandan Arum, nanging Gedé Merta tusing bani piwal tekéning pituduh guru. Ia jejeh kaucap alpaka guru. Apabuin uling cerik suba kaupapira tekéning guruné di pasraman. Dugas Puri Amerta Pura tusing magantulan kausak olih denawa, Kaki Séngkok teka mapitulung. Kaajak ngumbara désa kanti lantas guruné ngwangun pasraman di Gunung Bayur. Uling cerik suba ubuh biang lan aji, Kaki Séngkok satmaka yayah rena. Uling sekat ento, Kusuma Wardana, nyineb wangsa. Adané kaganti dadi Gedé Merta. Pangaptin guruné apang disubané kelih mertané gedé tur prasida ngemertain jagat lan panjak.
Gedé Merta nandan jarané, lakar kategul di bada. Paliatné joh. Neked di bada ngénggalang ia negulang talin jaranné. Sangkaning ngléwa, pelih ia ngalih tongos negulang tali. Talin jaranné kategulang di bangkiangné Ketut Ceking ané awakné mula berag ceking.
“Kénkénné bli, kal di bangkiang icangé negulang talin jaran?”
tangkejut Gedé Merta. Marasa kimud tekéning Ketut Ceking. Nanging ngengsehang ia nyautin sambilang maguyuan.
“Kadén ja saka badané, masaih gedén saka jak bangkiang cainé Tut. Ketut sing bisa nongosang raga, ba tawang bungkulané masaih da nak di samping adeganné ngoyong.”
Gedé Merta lan Ketut Ceking paturu kedék. Ketut Ceking ngengsehang mulang padang ka gedog lan Gedé Merta nyumunin negul talin jaranné. Disubané amongan gaéné pragat, makadadua lantas majalan ka pasraman. (masambung.....)


I Made Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

No comments