Guru Wates

Olih: Putu Ardana Bukian


Gagambaran olih Putu Ardana Bukian

“Bin pidan suud cicingé ngamah bangkaan..!! Men inané cicing.. panakné sing mungkin kelinci..”
Mih… keras munyiné Pak Wates. Gelur-gelur di tengah lapangan upacarané. Munyiné keras nengkik-nengkik misi nuding-nuding, gelindang-gelindeng, matungked bangkyang. Panyingakané barak, pih seken gati sengitan Pak Wates.
“Nyen kandelang cai, né ba papas I Wates. Pesuang mekejang keluargan cainé ané mapangkat mai aba.. aké sing makirig. Cai lakar masiat jak awaké… mai, cai manyama jak dadua rebut waké, jani awaké lakar ngenemin..”
Muridé makejang sengap nepukin Pak Wates nangtang di tengah lapangané. Guru-guruné pesu uli tengah kelas maakin Pak Wates. Nabdabin Pak Wates apang sing terus galak. Timpal-timpalné takut yéning Pak Wates kenapa-kenapa. Wiréh Pak Wates ngelah gering jantungan. Yén terus galak sinah suba bisa-bisa penyakit jantungné kumat. Diastun kadabdabin sengitané, Pak Wates sing kodag-kodag tekén muridé ané tangtanga nto. Pak Wates terus nuding-nuding nangtangin muridé.
Di tengah lapangané, ada dadua muridé tegakanga tur kajemuh. Muridé nto ané tuding-tudinga tekén Pak Wates. Muridé dadua nto nguntul sing bani nolih Pak Wates. Sing makrisikan nyang bedik. Daduané nto sing lén Yoga ajaka Bayu . Cerik ténénan mula suba kasub di sekolah. Sing ja kasub ulian préstasiné, kéwalakasub ulian demen ngaé uyut di kelas, demen ngéndahang guru yéning sedeng malajah. Liu suba ibu guruné kanti ngeling ulian solahné anaké cerik dadua né.
Liu suba bapak lan ibu guruné ngalaporang ka guru BK kénkén solahné di kelas. Suba makudang-kudang panggilan uling sekolahé tekén mémé-bapané. Kanti ba med guru BK-né ngaukin mémé-bapané, kéwala sing ada teka mémé bapané ka sekolah. Guru waliné melali mulihné ngalih mémé-bapané, sing masi tepukina.
Cara semengané jani, di kelasné ada palajahané Pak Wates. Pak Wates dadi guru agama disekolahané nto. Semengan suba gageson ka kelas. Pak Wates suba tawanga tekén muridé, guru paling rajin buina sing taén telat yéning ada ngajain di kelas. Semengan suba terem muridé di kelas sebelas Boga. Mara masuk biasa suba Pak Wates nyambat murida saka besik.
“Yoga?” Pak Wates matakon
“Ten wénten pak..” muridé nyautin
“Trus, Bayu?” Pak Wates buin matakon
“Durung teka, pak..” muridé masaut
Pak Wates, suud nyambat saka besik, sagét teka Bayu ajaka Yoga. Ajaka dadua macelep sing misi ketok jelanan apa buin ngucapang Om Swastyastu. Macelep liwatina Pak Wates laut negak. Pak Wates, bisa nyeeng dogén nyingakin solah muridné. Pak Wates ngentegang keneh. Apang sing sengitan semeng-semengan.
Galahé majalan telung dasa menit. Pak Wates suud nerangang matéri Tri Kaya Parisudha. Laut ngamaang tugas tekén murid-muridé apanga nulis contoh sasolahan sané manut Tri Kaya Parisudha. Sedeng ngelindengin murid, ngiwasin murid ané iteh nulis tugas, Bayu ajaka Yoga bareng negak di duri magending-gending ningehang lagu uling HP. Pak Wates ngulehang basang nepukin solahné jaka daduané.
“Bayu, jang HP-né, nak malajah mesuang HP. Bayu suba nawang aturan sekolah sing dadi ngaba HP masuk.”
Bayu makenyem  sing ngarunguang munyiné Pak Wates. Pak Wates majalan maakin Bayu. Sedeng Pak Wates majalan,Yoga mesuang HP laut ngerekam solahné Pak Wates.
“Yoga, jang HP-né, adi milu mesuang HP, mai aba.”
Yoga nyeleg bangun ling tongosné negak. Terus ngerekam solahné Pak Wates. Bin misi ngomong.
“Inilah guruku, namanya Wates guru paling tua, jelék di sekolah akéné… hahaahaa...”
“Pak, kuda ukuran celana dalemé pak..? Jawab pak, pang viral pak…”
Bayu ajaka Yoga kedék ngakak… sambilanga ngarekam Pak Wates ané suba ngarudug tangkahné. Muridé ané lénan bengong nepukin. Sing ada mekenyem.. makejang tegang nepukin solahné Bayu ajaka Yoga.
Sedeng kedék ngakak ajaka dadua… uling dija bayuné Pak Wates.. jeg nyemak baong bajuné jaka dadua laut kaéréd pesu. Muridé makejang ketejut, HP anaké gisanga paselambeh di natah kelasé. Pak Wates terus ngéréd ajaka dadua. Kaéréd ka tengah lapangané. Laut kasaubang ajaka dadua di tengah lapangané.
Ento mawinan Pak Wates gedegné sing kodag baan. Terus nuding-nuding muridé nto. Bapak kepala sekolah nandan Pak Wates ka tengah ruang kepala sekolahé. Pak Wates ka baang yéh.
“Pak.. baang tiang pesu pak.. tiang lakar maang ceramah cerik-ceriké naké ngaé usak nama sekolahé to pak..” kéto munyiné pak Wates angkihané ngangsur.
 “Pang sing, tyang pensiun.. nu ada murid naké ngusak nama sekolahé déén..” buin Pak Wates  nugtugang munyi.
“Nggih pak, nggih, mangkin tenang dumun, banggéang nika guru BK sané menangani kasus nika,” Bapak kepala sekolah makenyem nyautin.
Sedek nenangang Pak Wates di ruang kepala sekolah, sagét teka rombongan kepolisian. Pak Kapolsek bareng di rombongané nto. Kapolsék ka sekolah sing jaulian masalahné Pak Wates. Kapolsék ka sekolah  ada progam kunjungan ka sekolah-sekolah lakar maang ceramah kenakalan remaja.  Pak kepala sekolah gagéson nyambut kapolsék. Laut tepukina Pak Wates di tengah ruang kepala sekolahé.
“Om Swastyastu, pak kapolsék” Pak Wates nyapa kapolsék.
“Om Swastyastu..” pak kapolsék ngawales salam Pak Wates.
Pak Kapolsék nelektekang Pak Wates.
“Niki pak Wates nggih?” pak kapolsék nyalamin.
Pak Wates bengong. Kapolsék laut negak di sampingné pak Wates.
“Punapi gatra bapak, pihh bapak awét gati tiang cingakin. Mogi séhat pak nggih..”
“Sira bapak nggih..?” Pak Wates matakon heran.
“Bapak engsap jak tiang.. tapi nika mémang sampun sué bapak ngajar tiang, waktu kari di SMP. Tiang Saputra pak, éling bapak.. tiang saking Kintamani.”
Pak Wates ngejitang alisné, laut mekenyem…
“Oo, Saputra.. panakné Pan Meko? Né maan nagih majaguran jak bapak pidan?
Miihh, sagét ba dadi kapolsék jani?”
Pak Wates kedék.. pak kapolsék laut ngelut Pak Wates. Bapak kepala sekolah lan guru ané lénan milu kedék. Pak Wates laut nyaritayang unduké taén nagih majaguran ngajak Saputra dugasné mara telu bulan dadi guru di SMP Kintamani. Uyut pesan kedék di ruang kepala sekolahé ulian satuané ajaka dadua. Ceritané jani semengan né mirib cara dugasné Pak Wates uyut ajaka Saputra nto. Uyut ulian sing dadi oraina pang siep. Malah nangtang Pak Wates ajakina majaguran di abian kopi sebelah sekolahané.
“Aduh… jani matepuk pak ajak Saputra. Jani pak ngelah masalah patuh masi cara dugasné ajak Saputra. Kéwala kasusné lén, jani ulian HP. Saya rekama tawah-tawah. Pih jeg… kebat-bat, ketuding-tuding cerik totonan ,ulian gedeg basang pak. Yén cara saputra éngkén? Pelih bapak yén kéné?”
Saputra kedék. Sambilanga ngisiang limané Pak Wates.
“Bapak sing pelih, yén cara pineh tyang, guru dikudu kéngkén harus keras yéning situasi nedehang guru apang keras. Sekadi di pawayangan, guruné kasengguh Dang Guru artiné Dang nika kebus, keras utawi tegas. Guru harus wénten sisi keras lan tegasné.  Yén sing keras, muridé bisa ngalunjak. Guru sing hargaina.. guru sing guguna, orang tuané masi lawana, kija lakar aba generasi bin pidan. Dadosné, tiang mendukung Pak Wates apanga keras. Kéwala keras untuk mendidik ten keras ngalah utu. Gedeg bapak mabudi mituturin, mabudi pang muridé luung. Pidan yén sing bapak ngarasin tiang.. bisatiang sing dadi polisi jani, bakat maling sumaga gén gaéné.. hahaha..”
Pak Wates milu kedék ningeh tuturné Saputra. Saputra laut matakon tekén Pak Wates.
“Pak cén muridé ané jak uyut bapak?”
Pak Wates nolih kaca kasisi, tepukina Bayu ajaka Yoga nu majemuh negak di tengah lapangané. Pak Putu Dana ajaka Pak Agus iteh ngamaang munyi di tengah lapangané.
“Ento.. jaka dadua di tengah lapangané nto..” Pak Wates nolih kesisi.
Saputra makenyem nolih anaké majemuh nto. Saputra héran, adi ngidaang pak Wates awakné berag ngidang ngedeng muridé gedé-gedé ajaka dadua.
“Nggih pak.. tiang lakar bareng membina anak-anak nika.”
Saputra laut bangun, ngidih ijin sareng bapak kepala sekolah.
“Pak kepala sekolah, kebetulan tiang mriki ada progam penyuluhan terkait kenakalan remaja, sadurung malih jebos membahas nika, tiang minta ijin dumun mendekati anak-anak nika nggih..?”
“Oo.. nggih pak, berikan terapi dulu kepada mereka, ngiring pak..”
Saputra laut majalan pesu uli ruang kepala sekolahé. Kapolsék kadampingin kepala sekolah majalan ka lapangan upacarané. Pak Putu Dana, Pak Agus lan pembina lianan nyalamin Saputra. Muridé bengong mabalih ada pak polisi ka sekolah. Makejang héran ada polisi ka sekolah. Bayu ajaka Yoga ngalantas seming muané cara katak mengseb nepuk pak polisi maakin. Minab  nyep lakar abana ka kantor polisi. Mara lakar paakina sagét Bayu ajaka Yoga ngelur ngeling.
“Ampun… pak, ampun pak, jangan tangkap saya.. ampun pak..”
Saputra makesyab nepuk muridé nyumbah-nyumbah. Laut ia nyongkok.
“Gus.. pak sing nagkep kalian mai. Tapi jak dadua harus janji sing bani-bani ngalawan-ngalawan guru. yén gus jak dua né nu cara jani demen ngalawan-ngalawan guru, kamu matepuk buin ajak  Pak Wates, bahaya kamu.”
“Inggih  pak. Tiang janji pak.. janji pak.. ampura, ten bani sareng Pak Wates pak, ampura pak,” saut Bayu.
Saputra laut metakon adéng.
“Gus.. seken sing bani jani jak Pak Wates? Adi bisa sing bani jak Pak Wates?”
Bayu ajaka Yoga saling tolih.
“Nggih pak.. tiang ten bani jak Pak Wates, tunian mara galak Pak Wates, tiang nepukin Pak Wates awakné ngedénang bin negehang.. pak.”
Saputra makenyem ningeh munyiné Yoga buka kéto. Makenyem sawiréh  patuh cara ané tepukina Saputra dugasné nagih majaguran ajaka Pak Wates ipidan.

Besimejajar, 12122018
13U<14N


Putu Ardana Bukian
embas ring Bungkulan, 1982 lan magenah ring jalan Pulau Obi, Singaraja. Mangkin kantun makarya dados guru ring SMKN 1 Kubutambahan.

No comments