Pilihan Dadi Malénan, Iraga Tetep Manyama

Olih: Manik Sudra


Sumber Gagambaran; pixabay.com

Dina Buda, 17 April 2019 tuah Pemilu. Makejang ané suba pantes mamilih, pasti lakar ka TPS (Tempat Pemungutan Suara) yadiastun ada masi ané milih Golput. Ka TPS lakar mamilih présidén-wakil présidén, milih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupatén/Kota, miwah DPD RI. Makejang pasti suba ngelah pilihan. Ada ané mamilih A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, lan ada masi ane mamilih Golput. Yadiastun ané pilih malénan, lan pada-pada ngelah pilihan ané manut isin atiné paling luung, nanging rasa manyamabrayané tetep tusing luntur. Tetep manyama, tetep masemeton, tetep saling asah, asih, asuh.
Apa gunané majaguran ulian pilihané sing patuh? Sing ada gunané. Liu anaké ané ngorahang Pilkada tuah pésta démokrasi. Yén ngomongang pésta suba pasti pakedék pakenyung. Suba pasti kenehé makejang lega, liang. Ento tuah cihna pésta. Yéning pésta misi uyut ento boya ja pésta, apabuin misi majaguran, saling gedegin, saling cacad, ento boya ja pésta, ento rusuh adané.
Masak iraga kalah ngajak semut ané saling tulungin rikala ngajang amah-amahan. I semut marasa saling perluang, yén pada-pada ngaba keneh kehkeh, suba pasti tusing lakar maan apa.
Masalah pilihan ané malénan, jalan ento anggon di TPS dogén. Da abana ka sisi, apabuin uyut di média sosial misi nyelékang ané tusing kapilih utawi tusing kademenin. Apabuin misi marebat saling cacad saling sengeg di média sosial. Apabuin misi majaguran, saling cakcak ulian pilihan malénan. Apabuin kanti saling sepékang ulian pilihan ané malénan. Apabuin cara di beritané kanti ngamasin mati ulian pilihan calon présidén. #mih
Kén ané demenin, ento celek di TPS, kén ané tusing kademenin eda celeka. Disubané suud nyelek ané kademenin, laut mulih tan pa rasa gedeg.
Ané mamilih dikayang Pemiluné ené tuah manusa, ané manut tekén sesana. Boya ja jelemo ané jelé misi momo. Ané penting kénkén carané apang maan pemimpin ané luung, ané seken-seken urati. Pilih ané manut isin ati, kén ja ané kaanggep nyidaang ngaé jagaté landuh, rakyaté tenang. Kéto masi yén ada ané Golput, eda cacadina, eda orahanga kéné-kéto. Golput tuah pilihan, pilihan ento hak pribadi, lan tusing dadi paksa.
Yéning ulian Pemilu iraga kanti miyegan ngajak nyama, saling sepékang, jeg kedékin gumi. Pemilu tusing ja sesai, ané ajak sesai tuah nyaman iraga. Ulian ento jalan raketang panyamabrayané. Yén mani puan nepukin pakéweh nyén ané lakar idihin tulungan? Pasti nyamané, pasti timpalé. Yén ngajak nyama miyegan ulian pilihan ané malénan, mani puan yén nepukin pakéweh nyén ané lakar nulungin? Jelé melah ngajak nyama, yén kenapa kuda tuah nyamané ané nulungin.
Makejang ané nyalon pasti ada kuang lan lebihné. Dikayangé ené, nyén ja ané menék dadi pemimpin, jalan bareng-bareng terima, bareng-bareng ngritik yén dipradéné ada ané singsal sing manut. Jelé melah, yén suba menék tuah iraga ané ngelahang. Kuang lebih ento biasa. Yén ia kuang jalan kénkénang carané apang kakuangané totonan dadi tegep.
Ané utama, Pemilu tuah pésta démokrasi. Yén mapesta pasti maliang-liangan. Yén tusing liang, ento boya ja pesta.

No comments