Lontar Kala Ireng (10)

Olih: I Madé Sugianto


Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Yadiastun pajalanné menék abing tuwun pangkung, Pandan Arum ngedénang bayuné nindakang batis ka pasraman Gunung Bayur. Tusing waneh apabuin jejeh yadiastun pajalanné joh. Ada Gedé Merta ané pacang nulungin yéning nemu kasengkalan di jalan. Ngancan wai ngajak terunané ento, ngancan kembang bunga tresna di atiné. Gedé Merta masih kéto. Nyadia ngetohang angkihan mabéla pati tekéning daha ayu Puri Pandan Wangi. Salantang jalan nuju pasraman, liu gegodan. Utamané muani jalir, mamata lédap nepukin anak jegég. Liu ngencanin Pandan Arum dugas marérén meli nasi di penggak kramané.
Apang winaya nyilib tusing ketara, Gedé Merta suwud ngajakin marérén di penggak kala basangé seduk. Suba ping péndo ada bégal punyah malaksana corah, nagih marikosa. Gedé Merta tusing dadi ati ningalin Pandan Arum gugul bégal. Ento ngranaang tan nyidang ngelidin pasiatan. Makraik kramané di penggaké ningalin bégalé mesuang kléwang. Méjané makeber katendang. Nanging Gedé Merta élah makelid maimbuh nakep méjané. Ia nundén bégalé ngempahang brangti di sisi apang penggaké tusing uwug kena méja makeber. Tujuh bégalé nuding tur ngemaang sipta apang Gedé Merta milu ka sisi. Makejang ané mablanja pesu ka sisi, nylametang raga. Pandan Arum lan Luh Cablek jejeh tur ngajakin Gedé Merta magedi uling penggaké. Pandan Arum ngisi lengenné tengawan, Luh Cablek ngisi lengenné kiwa. Makadadua jejeh. Gedé Merta nundén Pandan Arum lan Luh Cablek negak di penggaké.
“Da jejeh,” kéto pabesenné. Gedé Merta lantas pesu ngalih bégalé.  
Tatelu bégalé di sisi ngantiang. Makejang sregep senjata. Makejang ngigelang kléwangné. Gedé Merta tan parasa jejeh nindakang batisné. Tusing jerih ningalin bégalé masenjata kléwang. Tusing jejeh nepukin pangadeg bégalé gedé ganggas. Ia majalan ngojog bégal ané mlintir kumis. Gedé Merta maekin tan pasenjata. Macadeng. Saling dengneng. Makenyem bégal makumis jempé ningalin musuh pusuh tan pasenjata di arepné. Nyampahin. Kedék ngakak sambilanga ngacungang kléwang di muan musuhné. Gedé Merta makenyem. Pagelangan liman bégalé kaseluk, kaplinteng. Kléwangné ulung. Gedé Merta masriut mabading. Bégalé jengker. Ulu atiné kena siku. Buin duang diri bégalé nyagjagin. Nulungin timpalné ané bah di tanahé. Maketulu diri bégalé lantas magedi.
Tuan penggaké nyagjagin Gedé Merta. Ping ngedil ngaturang parama suksma kerana ngalahang bégalé. Pangaptin tuan penggaké, bégalé suwud ngrusuh. Sawai ngaé uyut, nguwugang penggak yén tusing isinin kenehné. Sangkaning rasa tulus, tuan penggaké ngaturang ajeng-ajengan tekening sang lelana, anggen bekel di marginé. Luh Cablek nerima bekelé ento. Gedé Merta, Pandan Arum, lan Luh Cablek lantas nugtugang pajalanné. Uling sekat ento, Gedé Merta mutusang suwud singgah ka penggak. Kanggoang maboros lan ngalih ajeng-ajengan di alasé. Tatujoné ngelidin siat, nekekang winaya apang tusing ketara Pandan Arum nyilib dadi panjak.
Agung yasa, agung goda. Kéto rasayanga tekén Pandan Arum. Tusing di penggaké dogén kramané jail. Nuju marérén di alasé masih liu gegodan. Buron galak, raksasa, lan gamang masih ngusak asik. Aget ada Gedé Merta ané setata nulungin. Yadiastun musuh-musuhé sida kajerihang, nanging Gedé Merta das-dasan jerih dugas Pandan Arum engkebang gamang di tengah alasé. Katelun Pandan Arum ilang tan papinget.
Gedé Merta lan Luh Cablek lemah peteng ngalihin. Gook lan tongos bet kagalgal. Nanging Pandan Arum tusing tepukina. Yadiastun mesuang ajian sakti, tusing masih nyidang nembus tongos gamangé ngengkebang jantung atiné. Paningalanné sakadi buta, kupingné bongol, cunguhné tusing nyidang ngendusin, kulitné masih mati rasa. Gedé Merta marasa jerih. Ditu ia inget pabesen guruné, Kaki Séngkok. Di duwur langit enu ada langit. Amongkén ja saktiné manusa, enu ada ané saktian. Patut nunas pamargi ring Hyang Widhi.
Gedé Merta lan Luh Cablek marasa leleh mlincer, kema mai ngalih-ngalihin. Nanging Pandan Arum tusing masi tepukina. Pandan Arum sujatiné nyingakin Gedé Merta lan panyeroanné ngalih-ngalihin déwékné. Suba kraik-kraik ngelurin nanging munyiné tusing dingeha. Pandan Arum ada di taman asri, kajaga duang prajurit. Mabinaan tongos gamang lan manusané. Dugas masandekan di alasé, tingalina tongosé ento gook. Nanging prajani dadi taman asri, jimbar. Padangé gadang ngulangunin. Ada puri di tongosé ento. Patuh cara puri di Pandan Wangi. Nanging kramané dogén soléh. Manusané tan pajlinjingan cunguh. Raja di puri gamangé ento ngedotang Pandan Arum dadi rabiné. Pandan Arum nulak, ento makerana kajaga prajurit. Ping ngedil lemesina, tetep kukuh nulak pangaptin rajan gamangé.
Suba katelun Gedé Merta lan Luh Cablek ngalih-ngalihin. Macepol bayuné, marasa jerih. Tumbén jani nglawan manusa kalintang sakti, ngelah ajian maya tusing nyidang nembus. Ada kenehné ngidih tulung tekéning guruné, nanging marasa kimud. Apabuin teges pabesen guruné, da énggalan ngebérang kobér petak. Gedé Merta ngunjal angkihan. Pranayama. ngidemang paningalan. Nunas tuntunan ring sang nuwénang alas. Tusing ada pawisik. Aji lan biangné kasambat. Tusing masih ada sipta. Ngancan éling tekéning raga. Tusing makejang ané aptiang prasida kaisinin. Gedé Merta ngrérénang semadhiné.
Grimutan basangné. Sokasi uwék di arepné katendang. Tan pasangkan, alus kupingné ningehang suarané Pandan Arum. Sujatiné tusing joh. Pandan Arum ada di duriné, di gooké. Maklérangan matolihan, nanging tusing ada tepukina ané aliha. Sokasiné buin katendang. Ngancan ngerasang ia ningehang anak luh katulung-tulung. Sokasiné kajemak. Katigtig, kagamelang. Ngancan cedang kupingné ningeh suarané Pandan Arum. Ngancan nyitengang ia ngamelang sokasiné. Gedé Merta makenyem, Pandan Arum tepukina. Ia nyagjagin tur ngelut daa ayu Puri Pandan Wangi.
“Bli sing sanggup mapalasan. Bli tresna adi,” ucap Gedé Merta.
Pandan Arum makenyem ningehang. Ngetél toyan panoné. Garjita pisan, bunga tresnané kembang ngamiyikang. Nyangetang ngelut teruna ané sih tresnaina.
“Tiang masih jejeh kélangan bli!”
Pandan Arum ngaku engkebang manusa soléh, tan pajlinjingan cunguh. Manusané ento ngaku soroh gamang. Dedemané ngengkebang manusa. Demen masih mamitra ajak manusa. Pandan Arum ajakina ngantén tekéning raja gamangé. Aget kasaktian gamangé sirna. Ada kenehné nyambatang tekéning kramané, yéning kulawargané engkebang gamang apang gedigin sokasi apang kasaktian gamangé kasor.
Guminé ngancan sanja. Jejeh kencanin gamang, Gedé Merta ngajakin Pandan Arum lan Luh Cablek nugtugang pajalan ka pasraman Gunung Bayur. Sandikala katarka suba teked di padukuhan. Tumben jani majalan batis ka pasraman. Jaranné kakutang di pondok dugas nulungin Pandan Arum. Yadiastun Patih Suramadu masih ngutang jaran, nanging pajalan ka pasraman katempuh jalan batis kerana Pandan Arum lan Luh Cablek tonden bisa negakin jaran padidian. Aget padangé embeg di sisin kubuné, sinah jarané tusing lakar mati. Pangaptiné tusing juang anak. Di nuju tuwun gunung, buin nyemak jaranné ditu.
Sandikala suba neked di padukuhan, di bongkol gunungé. Gedé Merta ngalih manggala dusun. Ia suba sawai nginep ditu dinuju tuwun gunung. Manggala dusun kabenengan ada di jumahné. Sedeng mapunpun kaséla lan don-donan lakar jukut.
“Yé Gedé tumbén singgah. Nyén kal ajak to? Gedé lakar ngantén?” patakon manggala dusun.
Gedé Merta, Pandan Arum, lan Luh Cablek makenyem. Épéh manggala dusun nerima tamiuné. Manggala dusun idup padidian. Somahné ngemasin mati, cotot lipi gadang. Lelipi gadang matenggek barak. Padidian ia ngayahin tamiuné. Luh Cablek lantas nulungin di paon. Nulungin nglablab séla, nglablab kal jukut, lan nyeduhang kopi. Makupuk Luh Cablek di paon. Gedé Merta lan Pandan Arum maan galah numpahang rasa tresna. Bunga-bungané ngancan kembang. (masambung…)


I Made Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

No comments