Titiang

Olih: I Nyoman Tusthi Eddy

Gagambaran Manik Sudra

Wastan tiangé I Tusthi. Kocap wastan tianga wénten smertin ipun. Nanging tiang nénten pisan naen renga ring wastan tiangé. Sasampun tiang ngaranjing ring SMA bapan tiangé naen mabaos sapuniki: 
“Man cai aget numadi sasubané bapa sida nuptupang pangupa jiwa. Ulian bapa ngamertani, laut madagang ajak mémén cainé; bapa sida munduhang tur mukti padagingan. Lekad lantas cai. 
Bapa ngadanin cai l Nyoman Bagus, sawiréh bapa meled pesan ngelah panak muani. Apa buin kabenengan cai sada makelus bagus. Kulit cainé putih, peliat cainé serdah. Mémén cainé kaliwat sayang tekén cai sawiréh patuh pakenehané cara bapa; peturu meled ngelah panak muani. 
Unggah-unggahan di pratitiné kawekas cai lakar dadi anak penter, temes malajah masastra, tur dueg ngeraos.Sajaba ento ada masih unggah-unggahan cai lakar katibén céda aban cai satunggun tuuh. 
Ban legan bapané ngelah panak muani, keneh bapané kasalimur; ngengsap bapa tekén unggah-unggahan pratitiné ané ala. Ento makada yadian jani cai mawak céda tusing pesan bapa taén maselselan. 
Ada ané makada bapa makleteg di keneh abedik, yén cai matetagihan tekén bapa utawi i mémé tusing pesan dadi embuhin. Apang kaisinin ja pangidih cainé. Yén madaar apang mebé liu ané jaen-jaen. Mapenganggo apang sarwa melah. Tetagihan cainé ané sarwa muken. Kéwala mémén cainé begbeg lega nuukin budin cainé. Ento sangkan bapa ngentinin adan cainé dadi Nyoman Tusthi. Cihna liu gati ané melah-melah budiang cai anggon ngaleganin keneh.”
Mapangsegan manah tiangé wau miragi lalintih wastan tiangé. Wau tiang nyet ring manah, baos bapan tiangé yukti pisan. Yakti akéh pisan tetagihan tiangé ring mémé bapa; nénten naen ngamanahin katuyuhan mémé bapa. Mémén tiangé begbeg lega nuukin pangidih tingé; jantos tiang kadalon nuukin indria. 
Nyaluk wengi wénten sawetara pukul solas tiang durung nyidaang pules; kantun pusang mlasak ring baléné. Tiang marasa wangla nyakitin mémé bapa antuk akéhé matetagihan. 
Nénten marasa yéh paningalan tiangé ngetél nyawangang mémén tiangé magepu seraina ngubuh bawi tur madolan, mangda wénten anggéna nuukin indrian tiangé. Nawi antuk lelehé masesawangan pamuput tiang pules. 
*
Semengan sawetara pukul pitu tiang makarya wédang ka pawaregan. Mémén tiangé sedek gipih maratengan. 
“Man mémé tondén nyeduhang cai kopi.”
“Nah, tiang jani ngaé pedidi.”
“Endén malu, kondén ada timpal kopi. Ada keladi melablab dogén.”
“Nah ento keladiné kanggoang tiang.”
Tiang ngetonin mémén tiangé bincuh sada gugup, kéwanten nénten mabaos. Nawi antuk tumbén ngetonin tiang nyeduh wédang pedéwékan.Tiang taler mendep. 
Tiang ngawédang ring balé pawaregané alon-alon; jantos nelasang keladi kalih bulih.Usan ngopi tiang ngumbahin cangkir wédangé. 
Ngawit duk punika tiang nénten malih banget matetagihan ring mémé bapa. Satunggil jagi matetagihan makleteg manah tiangé sawiréh éling ring déwék sampun kalintang ageng ngamargiang sané mawasta Asta Tusthi. 
*
Duk libur panerimaan raporé tiang ngantukang panganggon tiangé petang setél sareng sepatu tigang pasang. Tan dumadé mémén tiangé matakén. 
“Man dadi aba mulih pakaéan jak sepatuné?”
“Apang bedikan tiang ngumbah pakaéan jak nyemir sepatu. Tiang sayan répot malajah, sawiréh bin nem sasih lakar ujian.”
Mémén tiangé mendep sawiréh nénten uning kasujatiané sané dados dadalan tiang ngantukang pakaéan. Satunggil tiang ngeton nué pakaéan akéh manah tiangé osah. Marawat ring matan tiangé mémén tiangé ngadol bawi saréng ulih-ulih abian jagi anggéna numbasang tiang baju, celana, lan sepatu sané becik; anggén tiang ngulurin indria sajaba anggéna ka sekolahan. 
*
Wengi punika sada mabuat pisan mémén tiangé mabaos ring tiang. 
“Man, apa cai ngambul tekén mémé; dadi jani cai ningkes gati. Masekolah ka kota ngaba pakaéan tuah petang setél, sepatu telung pasang. Ibi dugas madaar tengainé saja ja mémé sépanan nyakan; kanti cai madaar mabé taluh ajak jukut bayem dogén.”
“Ah sing, ngudiang ngambul. Tiang sing dadianga tekén guru olahragané madaar bas kopa. Madaar apang anyukuha kéwala dedarané ané masari melah. Upami taluh, jukut-jukut.”
“Dadi guruné milu ngurus dedaran murid?”
“Tiang dadi atlét adana Mé. To cara anaké ané olahraga di lapangan. Tiang kar adokanga malomba kén guruné. To mekada tiang sing baanga kopa tur ngerapu madaar. Cara senggaké mertané bisa matemahan wisia. Bas liu madaar sakit dadinné.”
“Oo kéto. Nah kéto kanggo ja cai. Mémé sing nawang urusan pelajahan di sekolahan.”
Lega manah tiangé, mémé bapan tiangé nénten tangeh ring sané ngawinang manah tiangé makibeh. Sedeng becika taler tiang mula dados atlét. Nanging sané sujati pisan ngawinang manah tiangé makibeh mangda tiang nénten sarat nikul panagih indriané sané katut ring wastan tiangé; I Tusthi. * 

Amlapura, 2013


Nyoman Tusthi Éddy
embas ring Dusun Pidpid, Abang, Karangasem, Bali, 12 Désémber 1945. Polih piagam memajukan sastra Bali anyar saking Sabha Sastra Bali warsa 1999, hadiah sastra Rancagé warsa 2004 antuk jasa, lan warsa 2009 malih ngamolihang hadiah sastra Rancagé antuk pupulan puisi Bali modérennyané sané mamurda “Somah (2008).”

2 comments:

 1. permisi ya
  mau numpang promosi bo kelinci99
  menyediakan 18 live game dan 4 pasaran togel ya bos
  untuk Diskon 2D: 29%, 3D: 59%, dan 4D: 66%
  Hadiah 4D x 3000, 3D x 400, 2D x 70, 2D Depan&Tengah x 65
  pelayanan yang cepat dan ramah
  untuk cashback kami berikan sebesar 5% untuk permainan live casino ya bos
  silahkan kunjungi www.kelinci99.casino ya
  BBM : 2B1E7B84

  ReplyDelete

 2. Kelinci99.org Situs Agen Judi Togel Online dan Live Game Terpercaya

  - Bonus Deposit 5rb Setiap Hari
  - Minimal Deposit Rp 20.000
  - Diskon Togel Terbesar Sampai 66%
  - Bonus Cashback 5% (Khusus Live Game)
  - Bonus Referral 1% ( Tanpa Batas )
  - Berapapun Kemenangan Anda Pasti Kami Bayarkan 100%
  - Anda Akan diLayani Selama 24 Jam Non Stop

  Kenyamanan dan Kepuasan Anda Menjadi Prioritas Utama Kami, Semoga Beruntung Bermain Bersama Kami di Kelinci99.org

  ReplyDelete