Ngarajegang Jagat Bali Madasar Antuk Tri Semaya

Olih: Ida Ayu Putu Kartika, S.Pd., M.Pd.

Sumber Potrekan; pixabay.com
Saking rihin jagat Baliné wiakti kasub pisan ring jagaté. Ngenenin kautaman ipun, napi malih indik kabudayaan lan adat istiadatné. Napi ké marupa sasolahan, tetabuhan, pasantian, muah sané siosan, nénten nyandang malih takénang, duaning sampun kaloktah pisan ring jagaté. Iraga sané mula sameton Bali, marasa pikobet pisan pacang ngemit napi sané sampun mula kadruénang mangda nénten ical, tur prasida tetep ajeg lestari sakadi sané kaaptiang olih sameton Bali. Sapunika taler, sameton dura negara sané madué pikayun pacang ngajegang Bali.
Ida Dané sareng sami sané tresna sihin titiang ...
Ring aab jagaté sekadi mangkin sané ketah kabaos jaman “Globalisasi”, pastika sampun iraga Agama Hinduné ring Bali jagi manggihin utawi jagi keni pangaruh saking budaya dura nagara utaman ipun, para yowanané. Akéh para yowana duéné mangkin, sampun nénten uning ring kabudayan Bali, érang mabasa Bali, jerih kabaos kuno, nénten midep malih majejaitan, napi malih indik babantenan, sampun doh pisan kawéntenanné. Sami sameton Baliné ngarereh “praktis” lan gelis. Dadosné, jeg samian puput numbas. Canang numbas, jejaitan numbas, sasanganan naler numbas. Sané banget selselang titiang ring manah, inggih punika mungguing sané ngadolin canang muah kelengkapan bebantenan punika boya ja sameton Bali, sakéwanten wantah sameton saking agama sios. Wénten Mbak Inah, Sarinem, Iyem, muah sané siosan. Sampun ké ipun uning ring kasucian ritatkala ipun matanding? Napi ké tetandingan ipun sampun nyukuh? Wénten malih asiki, sakadi istilah mangkiné “ngetrén“ utawi “ngetop” inggih punika, para istriné makamben duuran entud, mabaju kabaya malengen atugel. Samaliha, sampun dadong-dadong naler akéh sané sareng asapunika. Mi... mi... Déwa Ratu Agung jek lek, jengah titiang ngantenang indiké sakadi punika. Napi ké, makamben duur entud lan makebaya atugel sané kabaos Ajeg Bali? Sami maosang Ajeg Bali, Ajeg Bali, Ajeg Bali. Sampun ké sameton Bali marasa ngajegang Bali?
Ida Dané sareng sami sané tresna sihin titiang...
Kawéntenan Baliné sakadi mangkin, yan inargamayang titiang ring sekar. Sakadi ipun, isekar sandat, miik ipuné ngalub pisan. Yadiastun sampun layu, nanging miik ipuné kantun tetep ngalub. Sapunika naler Bali Pulinané, yadiastun iraga krama Bali ngarasayang Baliné sampun sayan rered, nanging para semeton ring dura Bali, napi malih dura negara kantun meled pisan prasida rauh ka Bali. Saha, ipun madué genah utawi umah, utawi mautsaha, ngarya usaha ring Bali. Nika ké sané ngawinang tanah Baliné sayan mael, tur ngeluwer ajin ipuné. Rikala punika, raris akéh sameton Baliné malomba ngadol tanah saling pamaelin, kantos raris miyegan sareng nyama marebutin warisan tanah pacang kaadol mangda akéh madué jinah. Niki... niki, sampun sané jerihin titian. Ajerih pisan wiakti manah titiang. Yan sampun krama Bali akéh sané asapunika, dong puput telas ya tanah Baliné kadruénang olih jadma dura Bali lan dura negara.
Malih pidan, ring dija raris alit-alit Baliné magenah? Napi ké iraga sané nuénang Bali, durusan nyéwa utawi indekos, utawi transmigrasi ka dura Bali? Napi ké sampun patut yéning iraga malaksana sakadi punika? 
Yan dados pinunas titiang, sampunang ja Ida Dané nué pamargi asapunika. Nawegang pisan, titiang nunas tulung pang banget niki. Sapunapi, sumanggup. Nénten?  
Ida Dané sareng sami...
Duaning asapunika kawéntenané, mawanan ngiring saking mangkin yatna-yatna, ngiring gebag Baliné, ngiring satata nénten lali ring piteket anak lingsir dumun, ngiring ajegang Bali. Napi ja sakancan sané jagi laksanayang élingang indiké idumunan napi ké uger-uger, bisama, piteket-piteket. Duaning ritatkala iraga kantun maurip sakadi mangkin, patut pisan malaksana sané madasar antuk uger-uger, piteket, bisama miwah sané siosan. Punika patut kamargiang, napi ké ring banjar, ring désa adat, ring subak, ring sekaha, ring pasemetonan idadané sareng sami.
Yéning sampun krama Baliné malaksana sakadi asapunika, sinah sampun kawéntenan Baliné pacang deg-deg landuh sakala niskala. Iraga ring Bali madué ajaran sané kabaos “Tri Semaya”, inggih punika napi sané kalaksanayang sané mangkin, sané kabaos “Wartamana“, nika pindaka gagambaran kauripan sané sampun lintang. Mawanan, napi sané sampun karyanina ring leluhur krama Baliné sané sampun lintang jagi majanten kanten ring kauripané sané mangkin. Yén becik kawéntenané sané warisin iraga mangkin, pastika sampun dumunan becik pakardin leluhur iragané. Samaliha, napi ja sané laksanayang iraga krama Bali sané mangkin, jagi ngawinang asapunika ring kauripan perti sentanané sané jagi rauh. Dadosné, iraga krama Bali sapatutné pisan nénten dados malaksana sané tan patut,sané ngusak-asik, sané ngadug-adug, napi malih sané ngawinang jagat Baliné uwug.
Ida Dané sareng sami...
Mawanan iraga krama Bali patut pisan waspada, jagra éling, yatna, ring sakancan sané kalaksanayang ring Bali. Sampunang teleman ring angga, yadiastun nangan akejepan!  Napi ja sané pacang karencanayang,  napi ja sané pacang kakaryanin, napi ja sané pacang kalaksanayang, patut pisan éling ring ajaran “Tri Semaya”.  Duaning, Athita, Wartamana, Nagata punika sami nénten dados palasang. Maka tetiga punika gumanti rumaket pisan kawéntenané. Yéning mamargi, sinah sampun jagat Bali pacang ajeg, gemah-ripah, loh-jinawi, sagilik-saguluk, salunglung, sabayantaka kawéntenané.
Idadané sareng sami, sané kusumayang titiang...
Riantukan titiang madéwék tuwi-muda, nénten sida antuk titiang matur katah. Sané mangkin, cutetang atur titiang sakadi puniki. 
Malarapan “Tri Semaya”, ngiring ajegang Baliné mangda tetep ajeg lestari, duaning kauripané sané mangkin pinaka gagambaran kauripané sané sampun lintang, lan kauripané sané mangkin pacang ngawinang asapunika ring kauripan perti sentanané sané jagi rauh. Mawanan, ngiring karyanin Baliné tetep ajeg. Rikala maurip sepatutné iraga sareng sami malaksana madasar antuk uger-uger, bisama, piteket, kandugi raris pamargin urip iragané mapikenoh becik lamakana bénjang-pungkur presida katulad olih alit-alit Bali sareng sami.


Ida Ayu Putu Kartika, S.Pd.,M.Pd.
embas ring Karangasem, pinanggal 5 Séptémber 1964. Ida ngeranjing SD, muah SMP ring Karangasem. Ritatkala SPG, ngeranjing ring Klungkung warsa 1986. Pendidikan S-1 Bahasa dan Sastra Indonésia ring IKIP PGRI Bali, tamat tahun 1997. Pendidikan S-2, ring Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganésha Singaraja warsa 2011.”

1 comment:

 1. permisi ya
  mau numpang promosi bo kelinci99
  menyediakan 18 live game dan 4 pasaran togel ya bos
  untuk Diskon 2D: 29%, 3D: 59%, dan 4D: 66%
  Hadiah 4D x 3000, 3D x 400, 2D x 70, 2D Depan&Tengah x 65
  pelayanan yang cepat dan ramah
  untuk cashback kami berikan sebesar 5% untuk permainan live casino ya bos
  silahkan kunjungi www.kelinci99.casino ya
  BBM : 2B1E7B84

  ReplyDelete