Iwang Titiang Néwék

Olih: AA Gedé Jelantik
Gagambaran Manik Sudra
Gedong punika ageng pisan, becik, kamarnyané akéh, minakadi linggah-linggah, pakarangannyané linggah kaapikin pisan pameliharaannyané, asri pisan pikantenannyané, inggih, gedong punika mula sekolahan titiangé. Ring sekolahané punika titiang polih mapauruk tigang masa laminipun.
Sakadi sané mula sampun polih kamarginin antuk siswa truna-truni soang-soang sajeroning kari mapauruk punika, taler sampun polih marginin titiang néwék, inggih punika suka-duka sajeroning mapauruk punika. Ring dija genah sukané? Inggih punika tan seos: yéning polih angka-angka sané becik buat paplajahan-paplajahannyané, yéning sampun sinah dueg ring sekolahan. Punapi malih ring sampuné polih prai ring sekolahan, nénten pisan malih wéntan manah nolih buku-bukuné sané tebel-tebel sané patut kaurukin antuk siswa-siswa punika. Sané mangkin benengané ring dija genah dukané? Inggih punika tan séos ring sampuné jaga ngarepin ulangan umum, punapi malih ujian sané pangusan, sampun saking sasih-sasihan sadurung-durungipun para siswa sampun teleb ngarepin buku-bukunnyané sané tebel-tebel, mauruk becik-becik mangda nyidaang lulus sesampuné usan ujian punika. Antuk akéh paplajahané punika, nénten pisan sumasatang polih sela jagi masukan-sukan, wengi raina ngarepin paurukan, polih mrarian wantah ajebos-ajebos pisan, nunas ajengan magéson-gésonan, masaré nénten naen becik, nyapnyap ngamanahin paurukané sané patut kari kaarepin sané patut jagi kaanggén gelar ring payudan ngarepin ujian punika.
Nanging taler nénten antuk titiang jagi ngatur tan pegat-pegat ngarepin buku-buku paplajahan punika, kasuén-suén midep mrasa ngaap gidaté minakadi kebut-kebut pepéléngané kantos ring sapunapiné mrasa belah polon titiangé. Inggih yéning sampun asapunika, rasanipuné, punapi malih ring malam mingguné, nylanang pisan titiang ngenahang ajebos paurukan titiangé. Ngambil titiang sepéda, masepédaan titiang kangin kauh ring kota genah titiangé masekolah sané ramé ngrereh angin, masliahan ajebos ngulurin manah tur paliat ring marginé sané ramé ngicalang manahé sané ricu ajebos mangda nyidaang mrasa mategtegan manahé akidik. Yéning ngraris kaperes poloné, minab nyidaang dados buduh antuk ipun.
Nanging benengan ring déwék titiangé, mula jujur pisan, akéhan dados sukané bandingang ring dukané. Punapi miwanan asapunika? Sawiréh titiang siswa sané mula dueg ring sekolahan, nénten ja méweh antuk titiang nrima paplajahan-paplajahan gurun-gurun titiangé ring sekolahan. Samalihipun, wénten taler jalaran seos sané ngardinin titiang mrasa akéhan nrima sukané samian ring dukané ring sekolahan. Punapi ké jalaran seos punika? Minab buat sang kari mraga truna truni, nénten ja méweh jagi nakeh punapi sané aturang titiang ring ajeng puniki, sakadi jalaran seos punika. Minab buat sang truna-truni, mula saking titahing Widi mangda polih taler ngecapin kamanisan uripé sajeroning kari angga soang-soang, sadurung wénten sané seken negul, ring dija ja pagenahannyané.
Ngiring pirengang sané mangkin atur titiangé, punapi sané ngawanang mawanan titiang akéhan polih ngrasanin manisipun samian ring paitipun sajeroning titiang masekolah punika.
Titiang kéngin siswa akelas sareng kalih dasa diri akéhipun. Sajeroning siswa sané kalih dasa diri punika, tan wénten ja sinamian lanang-lanang kéwanten, wénten taler siswa istri kalih diri ring kelas titiangé punika. Sajeroning siswa istri sané kalih diri punika, sané adiri sayuwakti ngenyudin pisan ring manah titiangé. Sang istri ayu punika mula jegég pisan. Kulit selem selem manis, kenying manis kadulurin antuk sujénan ring pipinnyané sané ring tengen, untu petak rata tumbuhipuné, adeg langsing lanjar magoléran, rambut selem tebel panjang magélohan, pamargi alon lemuh, tutur sapa alus, upamiang titiang sakadi widiadari tedun saking kahyangan.
Saking ngawit titiang ngranjing ring kelas punika, titiang meled pisan mangda nyidaang masocapan minakadi ngraris masawitran sareng sang putri ayu punika.
Sapunapi antuk mangkin? Titiang kagolong truna kimud, akéhan madué lek ring manah, durung purun jog nrojog nganampekin sang truni sané mula durung pisan uningin titiang. Yéning jagi ngrereh kanti ring timpal-timpal titiangé watek trunané séosan, titiang nénten purun, lek jagi kaanggén gegonjakan antuk timpal-timpal titiangé punika. Inggih tan seos wantah becikan aptiang kéwanten ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, dumadak wénten punapi pamargi sané jagi nganampekang sikian titiangé ring rapan sang putri ayu punika. Minab sayuwakti pisan, pangaptin titiangé kalinggihan antuk Ida Sang Hiang Widi Wasa. Sapuniki pamarginnyané.
Duk punika ring kelas titiangé guru kelas punika ngwéhin paplajahan aljabar. Samian siswa ring kelas punika nyatet paplajahan punika ring buku bukunnyané soang-soang.
Tatkaia siswané sami sedeng teleba ngaryanin aljabar punika, kantenang titiang sang putri ayu tolah-tolih ka samping ka pungkur sakadi kabingungan, minab merluang pertulungan. Titiang natasang pisan, punapi sané mula minab ngardinin kabingungan sang putri punika? Wau raris titiang uning, punapi sané ngawinang sang putri ayu punika kantos kabingungan. Kantenang titiang ring bukunnyané wénten tinta selem kari belus macepol saking pén duénné, minab paling ngrerehin kertas isep, nénten polib, minab néwék nénten taler madué. Éling titiang madué kertas isep alit-alit kekalih, punika asiki kaslebsebang titiang ka bangkunnyané. Sang putri ayu nolih saking dija minab rauh kertas isep punika nadak pisan. Duk punika macepuk paliat titiangé sareng ring paliat danéné, sieer, pramangkin nugdag bayun titiangé, peluh dingin medal ring sikut titiangé. Yéning nénten ring kelasé duk punika, minab sampun nglimuh titiang. Punapi malih kadulurin antuk kenyem manis, kanten sujénan ring pipinnyané ring tengen majarang alon-alon nyuksemaang pisan sampun titiang ngewéhin dané kertas isep, malih ngardinin kaon manah titiangé. Dugdagan bayun titiangé mangetang, minekadi peluh titiangé taler mangetang medal. Tegteg-tegtegang titiang pisan manah titiangé, kantos titiang nyidaang ngwales kenyem danéné punika, antuk kenyem titiangé sané katos medalipuné saking bibih titiangé. Waduh, tawah pisan rasan manah titiangé duk punika, durung pisan naen sapunapi tawah manah titiangé. Punapi wastanin titiang puniki? Punapi puniki sané kawastanin culuk dadakan? Titiang nénten uning, sawiréh rasa tawah punika wau puniki pisan salamin urip titiangé, titiang ngrasanin.
Saking ngawit coréngan tinta ring bukun sang putri ayu punika, titiang wau purun nganampekin dané. Yéning budal saking sekolahan, sarengin titiang dané kantos ring jeron danéné. Rasa tawah punika engkebang titiang pisan ring manah titiangé, nénten purun titiang ngertiang ring sapasira ugi.
Kabecikan titiang ring sang putri ayu punika saking timpal-timpal titiangé para siswa sané séosan wantah kabaos sakadi pasawitraan kéwanten.
Sawireh wénten sang putri ayu sané mula kéngin pangaptin titiang ring kelas titiangé, titiang seleg pisan ngranjing masekolah. Kaon pisan rasanipuné yéning nénten ngranjing wantah araina kéwanten, sawiréh araina nénten polih ngantenang sang putri ayu sampun ngawanang inguh bayun titiangé. Yéning wantah nyidaang mangda nyidaang ngraris i raga sareng kalih atep salami-laminnyané, wantah asapunika pangaptin titiang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Yéning sampun-sampun nampek ulangan umum, sering titiang mlajah sareng-sareng ring jeron danéné, punapi malih titiang sampun kalugra antuk aji biang danéné ngrauhin ka jeron danéné, mawuwuh-wuwuh malih seleg titiang nganampekin sang putri ayu punika. Nanging yadiapin asapunika, durung taler purun titiang terang-terangan nyinahang mula titiang sampun guluk demen culuk ring dané. Titiang taler kari keda-keda manah titiangé punapi ké sang putri ayu taler demen culuk ring titiang? Benengané puniki titiang nyerahang déwék ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sara Ida, punapi jagi tulus nemonang titiang ring sang putri ayu punapi tan wénten. Nanging antes kéwanten dumun sapunapi pamuputipun.
Sesampuné rauh masa jagi mauji sané pangusanipun, para siswa sami geleng mlajah mangda nyidaang lulus. Saking sih Ida Sang Hyang Widi Wasa titiang sareng sang putri ayu, nyidaang lulus saking ujian pangusan punika. Ambat legan manah titiangé nénten nyandang malih baosang. Nanging ring sampun kalegan manah titiangé punika, taler wénten manah titiang sebet pisan. Sebeté punika tan séos sawiréh jagi palas ngaonin sang putri ayu punika. Palas sawiréh titiang jagi nglanturang masekolah, mangda magenah ring jero kéwanten mitulungin aji biang danéné.
Sesampun titiangé jagi ninggalin genah titiang masekolah punika, titiang nyelaang pisan kapanggih ring sang putri ayu ring jeron danéné. Mula berat rasan manah titiangé jagi ninggalin kota genah titiangé ngrereh kamidepan sajeroning tigang masa punika, sawiréh ring kotané punika titiang polih ngrasanin "rasa tawah" arepé ring anak istri, rasa sané durung pisan polih rasanin titiang sadurungipuné ring anak istri séosan. Ring sang putri ayu puniki ngraris ngatut manah titiangé, sawiréh putri ayu puniki saking silib sampun demenin titiang, minab nénten nyidaang jagi laliang titiang kantos kawekas-wekasipun, sapunika manis rasa pakéling titiangé arepé ring sang putri ayu. Punapi malih sawaun titiangé ngambil tangan sang putri ayu masalaman jagi mapamit budal, liman titiangé kagemel tekek pisan, minakadi medal saking cangkem sang putri ayu suara sané pegat pegat, "Becikang mamargi," tur gelis ngraris nglébang liman titiangé mlaib mantuk ka kamar danéné ninggalin titiang saha nangis engseg-engseg, minab nénten pisan nyidaang antuk dané ngandegang kasedihan kayun danéné jaga kakaonin antuk titiang salaminipun.
Punapi pitegesipuné puniki? Titiang nénten uning kantos mangkin, punapi ké saking tingkah sang putri ayu taler wénten kayun dané seneng ring déwék titiangé? Titiang nénten purun ngaturang manah titiangé dumun-dumun, sawiréh seringan akéhan manah sang truna yéning bantas kakenyingin kéwanten antuk sang truni, sampun mrasa raganné kasenengin. Punapi malih sakadi sané sampun kamargiang antuk sang putri ayu punika. Nanging kantos mangkin titiang nyelsel pisan ring déwék, ngudiang mawanan titiang nénten purun nglemah nyatiaang manah titiangé, inggih punika saking silib sampun culuk ring sang putri ayu punika sadurung titiang ninggalin dané salami-laminipun? Minab sawiréh kimud manah titiangé jagi nyatiaang terang-terangan asapunika ring sang putri ayu punika. Nanging sané ngilis pisan “PUNIKA SAMl I WANG TITIANG NÉWÉK.”

NB: Satua cutet puniki kaambil saking Kembang Rampé Kasusastraan Bali Anyar wewidangan 2 buku II sané kapupulang antuk I Gusti Ngurag Bagus sareng I Ketut Ginarsa. Kamedalang antuk Balai Penelitian Bahasa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Départemen Pendidikan dan Kebudayaan Singaraja 1978.


A. A. Gedé Jelantik
Ida embas ring kota Amlapura, Kabupaten Karangasem, Bali, nuju tanggal 1 Méi 1916. Ida puput ring sekolah HIS Dénpasar, sekolah MULO ring Malang (Jawa-Timur), sekolah AMS ring Yogyakarta (Jawa Tengah) miwah kapungkur ring sekolah RHS Jakarta warsa 1940. Ida makarya ring ka Pamong Prajaan, ngawit saking warsa 1940 janton warsa 1969. Indik kekawian ida wantah saking iseng-iseng kéwanten.”

2 comments:

 1. permisi ya
  mau numpang promosi bo kelinci99
  menyediakan 18 live game dan 4 pasaran togel ya bos
  untuk Diskon 2D: 29%, 3D: 59%, dan 4D: 66%
  Hadiah 4D x 3000, 3D x 400, 2D x 70, 2D Depan&Tengah x 65
  pelayanan yang cepat dan ramah
  untuk cashback kami berikan sebesar 5% untuk permainan live casino ya bos
  silahkan kunjungi www.kelinci99.casino ya
  BBM : 2B1E7B84

  ReplyDelete
 2. Kelinci99.org Situs Agen Judi Togel Online dan Live Game Terpercaya

  - Bonus Deposit 5rb Setiap Hari
  - Minimal Deposit Rp 20.000
  - Diskon Togel Terbesar Sampai 66%
  - Bonus Cashback 5% (Khusus Live Game)
  - Bonus Referral 1% ( Tanpa Batas )
  - Berapapun Kemenangan Anda Pasti Kami Bayarkan 100%
  - Anda Akan diLayani Selama 24 Jam Non Stop

  Kenyamanan dan Kepuasan Anda Menjadi Prioritas Utama Kami, Semoga Beruntung Bermain Bersama Kami di Kelinci99.org

  ReplyDelete