Puisi K. Kenoeh; Sayahé Gedé

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

uling semeng ituni anaké cerik keruang-keruing
krana tuara kene nasi nyang abedik tingil
saking lacuré mekada sayahé kliwat gedé
kadulurin baan i rerama tusing pesan maan ngalih gaé

ka pasih pajalané di wenginé ngalih upaya
masih tuara manpi pikolih nyang abucu
mlaib lemahé pajalanné ka umané maupahan
masih tuara maundukan makadi punyan kayuné puun

aduh, baané ngortaang panegaran iragané kaliwat sugih

di gunung punyan kayuné donné pada gadang-gadang
sampai pasihé maluap-luap saisin alamé
sakéwala rakyaté mati makenta
saking sayahé gedé.

Negara, Januari 1969


No comments