Puisi-puisi Madé Suwéta Aryawan; Bojog

Sumber Potrekan; pixabay.com
Bojog

Nyeledét
Ngejengit
Gasgas-gésgés makecog
Suba beduur makejang ogar
Nuléngék makejang cukcuk
Asal paak sagrep pakpak
Peteng lemah sing rérénan
Katuju ujan.........!!!
Nungkuk ngilgilang
Melalung
Rejeng rejeng
di rejengé bingung
Paling ngalih alingan
Makejang sabsab ungkab
Dikenkene magending
Kroak..............
Kroék..........
Suba sanja
Matan ai séndéh kauh
Tekep gulem selem
Enu kejengat kejengit
Sandi kala ujan aon
Makejang saru
Nyaru..........
Ngaku-ngaku
Suba saru
Nyaru ngaku

Singaraja, 17-1-2009.Gendingang Keneh Sungsang

Yan layu don kayuné
Maka ciri tiang sedih nyakit hati
Magaleng sebet masaput inguh
Ngejuk munyi tresna rengas
di segara batu lanying
Pidan ada angin nau ulap-ulap
Ngajak tiang ngedum liang
Gulem selem matinggah duur sirah
Nguyak manah tiang jengah
Sat ketekung amah sumangah
Kija tiang ngalih rurung élah
Malaibin keneh brusah dapluk jengah
Sebet pesan manah tiang
Elung ngedungklung
Gendingang katak dongkang
Ngoncang,.... ngandang ngandang
Sambil ngetis ngidem aris
Ngentungang keneh sungsang
Dija alih keneh liang tiang
Bekbekan ........... ..
Anyudang puruh dongkang.

Singaraja, 30-1-2010.Gook Indria

Yan majalan sing karoan keneh
Nepukin alas wayah
Telaga linggah lumutan
di sisinné tumbuh paku liking
Ento koné danu
Lantas madayung negakin pedau
Kanti lima képék neenang suit
Siat......., siut!
Aduh bayuné lempah
Terus ngejohang madayung
Nepukin gook pirata
Éh, raksasa
Bengong lantas ditu
Wireé goa madurgama
di tengahné ada telaga
Yéhné meliah nyabran sanja
Liu anak nau sing nawang nau
Selid sanja makipu nganteg ka bucu
Kelingas keIingus
Bangun nyeruyung masebeng angus
Aduh, sakit luludé
Sakit bangkiangé .......... !!!
Lantas pesu kusap-kusap
Pemelin sampi ledis
Pemelin padi amah memedi
Lantas mulih tolah-tolih
Macelana karung
Gasgas-gésgés genit bingung
Kuluk melalung bakat kepung
Kadén anak luh tulung-tulung.

Singaraja, 30-10-09Ngepung Lawat Uyang

Yan apa kadén kepunga
Semengan rengas sing masugi
Kanti sépanan nganti celana dalem
Ngepung lawat rengas ngindang
Nuléngék pati caplug
Makuug gradag grudug
Ngagen lakar ngepik bunga
Miyik ngalub ngebek ambara
Liu pada maboya
Wiréh guminé remuk uwug
Makejang masebeng kenyir saja
Nyeledét ngentungin nau
Ulian tendas puruh saru
Matan ainé saja ngentér
Nanging tebelan gulemé selem
Mabrarakan ngebekin langit
Kanti ilid entéran bintangé
Sing pesan ada angin nulung
Nyampatang ebet sebet ati
Malali makisi-kisi
Nyaruang kenehé mati
Dija kepung punyan nauné
Makejang késkés régés kaput ngenges
Dija bitbit tongos girangé
Makejang nyelangkang magaang
Aruh ......... !!!.
Bareng buduh aduh-aduh.
Cicing jaruh ngamah bubuh
Ento kepung kanti labuh
Jalan ja suud inguh
Negak matimpuh mitbit pupuh
Apang tepuk ané ruruh
Nuluh munduk unduk
Nuncap gunung pengung
Ditu mara suud
Ngipi malali malali
Jalan gantasang
Suud uyang maguyang.

Singaraja, 11-2-2010


No comments