Ngidih, Nunas, Natakang Lima

Olih: Ni Madé Ari Dwijayanthi

Sumber Potrekan: www.freeimages.com
Setata marasa kuangan tekéning apa ané gelahang, ngranayang i raga sing suud-suud natakang lima. Suba ngelah kéné, makita ngelah kéto, ento makrana i raga setata nunas, natakang lima, ngaptiang apang sida bakatang ané kakitanin.
Yén di pempatan jalané i raga sesai nepukin anak natakang lima ngidih-idih, gobanné dekil, komel, kukuné badeng-badeng, awakné berag téngrés ento adané anak gegéndong. Anaké ené minabang tiwas nékték, tusing ngidang nyakan sawiréh tusing ngelah ané kal jakan. Budi ngalih gaé, gaéné tusing sida mupu, ngarap karang cara nglawar capung, lebihan béa tekén asilné. Ento makada ada lantas kenéh ngidih-idih. Yén kéné asané aluhan maan asil, krana pragat natakang lima, nyageran kritisan uli anak olas.
Nanging yén ada lantas anak sugih mapi tiwas, terus-terusan 'ngidih-ngidih'. Tusing marasa cukup tekén ané gelahang ento awanan pesu rerikrikané apang tetep sinah tiwas, sebengé kasaruang. Ngengkebang déwék uli sebeng, disubané kéné nak saru ané tiwas ajak ané sedeng pantes tulungin.
Mula cara undag-undagan, yén ada anak ngidih pasti ada anak ané ngemaang. Ené ngemaang selah anaké malaksana luung, mayah karmané i malu. Ngemaang ngidih tekéning anak ané seken-seken sing ngelah ento nyalanang keneh i raga matetulung. Ngedum ané gelahang i raga, krana ané kagelahang jani sayuwakti masih kapolihang saking ngidih 'nunas ica' ring Betarané. Cara ada ané ngemaang galah, sesulur, lan tandang yén i raga suba kukuh lakar ngemaang ngidih. Ento makrana, anak ngidih tusing dadi pasahang ajak anak ané ngemaang. Krana makadadua ento saling mapaiketan.
Sayuwakti yéning ada anak ngidih-idih matagenan utawi éling tekén awakné idih-idih. Ento adané anak ané nyajerang katuyuhan uli anak lén, ngulurin keneh mayusné. Krana malunan pesu mayusné tekén lakar majumu ngalih gaé utawi magaé. Ngidih-idih ané kéné ané tusing antes kalaksanayang, krana lakar ngurukang déwék ngancan mayus.
Kéwala ada masih anak ané ngidih-idih sangkaning muruk malajah ngandapang raga apang bisa ngrasayang lek. Lek kapucingin, lek tekén déwék padidi, tur lek tekén sabilang anak ané nepukin. Biasané ané ngidih-idih buka kéné tuah anggona nyambung uripné, boya ja anggona ngalih kasugihan. Kéwala ada anak ané kéweh sajan orahin ngidih. Sabilang baanga apa-apa setata itunganga tur dot lakar ngwales. Anak kéné koné masih madan pripit. Kéwala pripitné boya ja pripit ané tusing ngemaang arta brana, nanging anaké ento kaorahang mripitang karma melah.
I raga ajak makejang sujatiné tusing taén lek ngidih-idih utawi nunas. Utaminé nunas karahayuan majeng ring Sanghyang Widhi Wasa. Apaké ngidih-idih buka kéné pelih? Koné, i raga nunas krana i raga uning ring kawisésan Ida. Yén sing koné i raga nunas, nyapa kadi aku koné adané. Kéwala men lebihan nunas, sesai nunas, nunas magenepan ané boya-boya, loba i raga kaucap. Dadiné ngidih ento ada ané beneh, ada ané pelih. Beneh pelihé tuah i raga ané ngrasayang, tuah i raga ané nawang. 


1 comment:

 1. dewalotto 1 user id main semua game ::
  1,togel
  2.taruhan bola
  3.casino
  4.poker, domino,ceme, live poker
  5.tembak ikan
  6.number game
  7.sabung ayam
  8.slot
  9.dan bayak lagi permainan lainnya, daftarkan sekarang juga di dewalotto*cc

  ReplyDelete