Mekelé Lanang

Olih: Luh Suwita Utami

Sumber Gagambaran: www.topsimages.com
Dapetang tiang Jero Luh suba ulung pingsan di kamar tamu. Kauk-kauk tiang. “Luh… Luh… Sari, énggalan bedik mai. Jero Luh pingsan…!” kéto tiang ngaukin pembantunné, I Luh Sari. Luh Sari gegéson sépanan malaib uli paon kanti das-das nabrak rak wadah tipi.
“Yéh, kénkén né Bli Nengah, dadi Jero Luh kakéné?” kéto ia matakon.
“Aduh, aduh… sing tawang, dapetang suba kakéné dugasé beli teka. Né barengin ningting ka kamarné, sirepang ragané jani.” Tingting tiang awakan Jero Luhé ka kamar, sirepang tiang di pasaréanné. Kamaré nu mabrarakan, sinah Luh Sari kondén maan ngedasin.
“Mémé Madé kija Luh?” kéto tiang matakon. Mémé Madé Santi, anak lingsir ané uli pidan suba ada di umahé ené. Ragané ané ngempu Mekelé Lanang uling cerik kanti ka pianakné jani.
“Nu mabanten saiban. Ndén, tiang ngaukin,” Luh Sari pesu ngalih Mémé Madé. Limang menitné, Mémé Madé teka sambilanga daas diis.
“Kénkén né Nengah, dadi Jero Luh pingsan?”
“Sing tawang, dapetang suba pingsan.”
“Nak kénkén mara Luh Sari, kadén kalahin tiang mabanten mara. Yén sing pelih ada tamiu asané mara?” Mémé Madé marasa-rasa.
“Mara dugasé tiang kal manting, ada tamiu teka. Sakéwala tiang tusing nepukin nyén ané teka, nak Jero Luh ané nyagjagin di pintuné.”
“Ada tamiu…? Tamiuné ento ngaénang Jero Luh pingsang mirib? Ah, nguda tamiuné jail, apaké cara satuané di koran-korané, ada anak bisa menghipnotis mirib, tur makeneh lakar maling di umahé ené?” Kéto tiang makeneh padidi. Nanging, tusing ada barang-barang ané ilang. Pepayasan Jero Luh masih tusing ada ilang, bungkungné nu ngatut, kalungné enu ada.
“Mémé Madé…!” Jero Luh inget tekén raga tur ngeling sigsigan ngelut Mémé Madé. Tiang pesu uli kamaré, marasa elek nepukin Jero Luh ngeling. Tusing taén tiang nepukin Jero Luh ngeling buka kéto, sarahina pragat makenyem tepuk tiang.
Jero Luh, Ayu Mahadéwi adanné, suba dasa tiban ngantén ajak Mekelé Lanang, suba ngelah pianak dadua luh muani. Jero Luh dugasé juanga tekén Mekelé Lanang, mara tamat SMA. Pawakanné lampias, kulitné kedas dekdek putih, mara sedeng bajanga dugasé ento. Sangkaning kajodohang olih anaké lingsir-lingsir, Jero Luh ngantén ajaka Mekelé Lanang. Yén sing kéto, sinah tusing nyak Jero Luh. Mekelé Lanang, I Gedé Ngurah Dwipayana, mara teka luas uli kapal pesiar dugasé ento. Anaké ngorahang, mirib saja liu ngelah pipis, akarung tekén akoper. Jani Mekelé Lanang magaé di bank.
Tiang, suba molas tiban magaé di umahé ené. Uli dugas Mekelé Lingsir ané Luh ngalahin, tiang magaé dini dadi sopir. Bilang semengan, tugas tiangé ngatehin Mekelé Lingsir ka kantorné. Ragané dadi anggota DPR dugasé ento.
Tiang wantah sopir, nanging Mekelé Lanang tusing taén ngadanin tiang sopir. Setata tiang akuina panak nyamanné ané setata ajaka indeng-indeng ané orahina kemu mai. Tusing taén tiang maan omongan kasar uli Mekelé Lanang. Yan tiang pelih, jeg alep pesan ragané nguélin tiang.
“Nengah, Nengah Ada. Kija lakuné?”
”Tiang, tiang Mé!” kéto tiang masaut ningeh Mémé Madé ngaukin adan tiangé. Gegéson tiang maekin, kopiné ané mara atenga siup tiang ejang tiang di duur méjané.
“Nang mai malu Ngah, né Jero Luh ada kal takonanga.” Tiang macelep ka kamar Jero Luh. Dapetin tiang Jero Luh nu ngeling sengik-sengik.
“Bli Nengah, tuni ada anak luh teka mai. Ia ngorahang matimpal ajaka Bli Ngurah. Koné Bli Ngurah liu nyilih pipis ajak anaké eluh ento. Sangkaning tusing nyidang mayah, pawakanné anggona mayah. Né jani suba makurenan adané anaké eluh ento ajaka Bli Ngurah. Anaké eluh ento ngaku beling duang bulan” Jero Luh buin ngeling, tusing nyidaang nangkek yéh paningalanné buin. Tiang tengkejut ningeh satuané ento.
“Ento mawinan tiang ulung pingsan dugasé mara. Mirib yan tusing Bli teka, mati suba tiang nyakit ati.”
“Mén, napi minab sané prasida anggén tiang nulungin Jero Luh mangkin?”
”Bli kadén ané sarahina ngatehin Bli Ngurah ka kantor, taén nepukin Bli Ngurah ngajak anak luh elén?”
“Apang ten pelih Jero, Bli ten taén nepukin ané buka kéto. Kadén pepesan tiang nganter jemput anake alit-alit,” keto tiang nutur. Saja, tiang kapah nganter Mekele Lanang. Ragané nak suba madué mobil padidi. Jani tugas tiangé tuah nganter jemput anaké alit-alit utawi Jero Luh yan makita kija. Buin Jero Luh ngeling sengik-sengik
“Nengah, seken Nengah tusing taén nawang unduké ento?”
“Seken Mé, tiang sing nawang!”
“Nah, né melah masih anggon madaya. Jani unduké ené patut slidikin, saja mirib Mekelé Lanang ngelah anak luh lén? Mumpung jani Nengah tusing nawang, tur Mekelé Lanang masih kondén nawang unduké ené, Nengah jani dadi telik sandi.”
“Kénkén nika Mémé Madé? Tiang dados telik sandi?”
“Pah, mumpung Mekelé Lanang kondén ngeh tekén anaké luh totonan teka mai. Slidikin malu jani. Kénkén?”
”Nggih, yén tuah kéto dadi anggon tiang mapitulung tekén Jero Luh. Tiang kel majalan.”
Nrésbés ujané ulung semengané ento. Mekelé Lanang suba suud mapayas tur sedeng ngajeng, tiang mara suud nginem kopi di paon. Mobilé suba panesin tiang, anaké alit-alit lakar masuk yadiastun ujané nu bales ulung, masuké tusing dadi telat.
“Bli Negah, Mekelé Lanang atehin bareng ka kantor nah!” Mekelé Luh ngorahin tiang ngatehin Mekelé Lanang nganti ka kantor. Mirib ujané ngranayang Mekelé Lanang sing makita ngaba mobil.
“Ngah, atehin tiang ka kantor. Ujané bales, tiang kal rapet ajak timpal-timpalé di kantor,” Mekelé Lanang nimpalin.
“Nggih, nggih….” Anaké alit-alit pamit tekén ibunné, kéto masih tekén Mémé Madé ané suba cara nininné padidi. Tiang ngénggalang ka garasené nyemak mobil. Suba tuunang tiang anaké alit-alit di sakolahan. Suud kéto tiang nerusang pajalan motoré meneng kangin ka kantor Mekelé Lanang.
“Ngah, buin kejep tiang da tuunanga di arepan kantoré!” Mekelé Lanang ngorahin tiang. “Dados kénten?”
”Tiang ada perlu bedik ajak anak. Penting, nanging apang sing tawanga tekén timpal-timpalé tur tekén kurenan tiangé. Nyanan Nengah mulih ba ka jumah, tiang menék taksi gén kemu.”
“Dados menék taksi?” buin tiang matakon.
“Nah, jeg kéto gén malu. Nengah da liunan matakon,” tiang mendep tusing bani buin matakon.
Tiang nengil, otak tiangé berpikir. Lakar kija mirib Mekelé Lanang? Mirib saja satuan Mekelé Luh dugasé dibi puan, ada anak luh elénan ngoda keneh Mekelé Lanang. Tepuk tiang uli kaca sepioné, Mekelé Lanang nyetop taksi warna kuning. Disubanné taksiné nyalip tiang, énggalang tiang nguber taksiné ento. Pih, ngrudug keneh tiangé. Pang berek cara détéktif di film-filmé.
Lapangan alun-aluné, taksiné nu meneng kangin. Pertigaan tongos anaké ngadep talenan, nu masih meneng kangin. Péh, kija mirib taksiné ento lakar marérén. Jeg nu masih tugtug tiang pajalan Mekelé Lanang kanti ked di pertigaan ané nuju jalan by pass. Ditu taksiné mabelok kelod, trus ngelodang kanti teked di perumahan. Taksiné marérén di arep umah mawarna gadang, ada punyan poh ané tusing sanget tegeh.
Mekelé Lanang tuun uli taksiné, pintu umahé mabukakan, ada anak luh pesu uli umahé tur sahasa nyagjangin Mekelé Lanang. Ajak dadua makélo mareraosan di mukak pintuné. Suud kéto Mekelé Lanang macelep ka umahé ento. Tiang bengong, nyandiang sakancan patakon ané ada di keneh tiangé.
Soré, uling dija kadén ada keneh tiangé jeg makita ka umah ané taén tekaina tekén Mekelé Lanang ento. Ngaba motor cekétér cenik tiang kemu, nyaru-nyaru dadi tukang nganter koran. Disubanné teked di arepan umahé, tiang tuun, di liman tiangé ada map misi pulpén abesik. Péh, pokokné cara telik sandi suba tiang.
“Swastyastu…,” kéto tiang nogdog umahé ento. Ada nak luh teka tepuk tiang uli di jendélané.
“Inggih, wénten napi Pak?” anaké luh matakon, mirib ragané pembantu.
“Tiang ngrereh sané nuénang umah. Minab Ibu?”
“Oh ten, jantos dumun, tiang ngrereh ibué ring belakang.” Pintuné kaundebang, mirib takut yan tiang ka tengah nyanan tiang masiluman dadi maling. Makélo tiang majujuk di arepan pintuné. Dugas pintuné maungkaban, jeg tengkejut tiang.
“Luh, Luh Puspa?” tiang tengkejut naunin anaké eluh totonan. ”Yéh, Bli Nengah?” anaké luh totonan kagét, patuh cara tiang.
Majalan mulih, sing nyidang tiang nuturang kénkén keneh tiangé. Anaké eluh totonan, tunangan tiangé pidan ané kapegatang sangkaning Luh Puspa malaib masekolah ka Surabaya. Ipun istri simpenan Mekelé Lanang.


1 comment:

 1. dewalotto 1 user id main semua game ::
  1,togel
  2.taruhan bola
  3.casino
  4.poker, domino,ceme, live poker
  5.tembak ikan
  6.number game
  7.sabung ayam
  8.slot
  9.dan bayak lagi permainan lainnya, daftarkan sekarang juga di dewalotto*cc

  ReplyDelete