Body Shaming

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra


Ngawalék ukudan anak, kéto bahasa Baliné.  Umpama: ngorahang cunguhné pésék, jantuk ngonjol, ngorahang mokoh, ngorahang selem kotot...pokokné ngorahang paukudan anaké ané jelé-jelé. Diastu saja saja kéto, sing dadi sambat!  
Sing main-main, ancaman hukumané mabui lan pamidanda pipis ratusan juta! Mimiiih.... 
Mawanan tiang tusing bani ngaraos ngawag-ngawag, apa buin di sosméd. Buiiih... Ber mapelapan tiang komén. Apang tusing bakat ayahang di bui, utawi pipisé anget-anget bakat pesuang. 
Ipuan, Luh Nancy ngapelud potrékané di pisbuk. Mimiih... déwa ratu, gayané I Luh kerurakara! 
Tusing ja tiang bebéki, sakéwala buka sajané: Jantuk, perok, selem kotot, potongané derim glilikang, giginé matajuh buka duang ijas! 
Mbééé... 
Tiang makeneh keras! Yén sing komén, bes timpal leket di pisbuk. Pepes saling jotin komén. Yén komén, apa buin koméné jujur, pastika suba orahanga body shaming.  
Béh mapelapan jani tiang komén, apang nyak lega I Luh.  
“Jegég Nyai Luh.  Bancang rengkiang acekel gonda layu, pamuluné lemuh nyandat gading. Maimbuh kenyemé manis, giginé nyeridanta, isité ngembang rijasa.  Pokokné tiang laik!” kéto komén tiangé maimbuh emoji mata jantung barak makeplos. Apang nyak viral, apeludané I Luh ento dumang tiang. Isinin tiang tulisan: Jegég Nyelolét.
Mbééé... Viral potrékané I Luh!  
Tuni semengan, tiang juk polisi. Koné I Luh ngelapurang tiang dengan tuduhan: Pelécéhan dan membuat perasaan tidak énak!  
Ternyata, ngajumang masi pelih. Kalingké body shaming! Celekotokané..... 

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

No comments