Guru Léak

Olih: I Gédé Putra Ariawan
Gagambaran I Gusti Nyoman Lempad, Sumber: sydney.edu.au

“Di sekolah liu ada léak!” saut Putri Semaraung.
 “Kikikiiiiiikiki…” Dadong Tibubeneng kedék ngerikik ningehang cucuné nyambatang léak di sekolah. Kendel atiné jani, pangléakan aji sumawang rangkup ané plajahina limang dasa tiban ngancan teguh.  Sakadi undangan umahé, ilmu pangléakan i dadong suba neked di muncuk  undangan paling tegeha. Nyansan wai nyansan wayah ilmuné. I dadong jani marasa andal tekén déwék, marasa ibané sakti tan patanding.
Lamun ngomongang aji pangléakan sakadi: bajera kalika, aras ijo maya, garuda putih,  camaour tala, kebo wangsul, bintang sumambang, jaya satru muang aji pangléakan ané lénan, makejang ento suba bakat plajahina tekén i dadong. “Kikikikiiiiiii…” Dadong Tibubeneng buin ngerikik. Kedékina cucuné. Buin kejepné, paningalan i dadong ané itunian cekok nadak malontod. Pabahané ngendih pesu api.
“Putri Semaraung, cucu dadong paling sayangang!”
“Engkén Dong?” saut i cucu.
“Adah, né mara sing nawang awig-awig léak. Lamun pabahan dadongé suba ngendih, ené maciri dadong suba nglekas. Suud ngaukin dadong, kaukin guru!”
“Hihihiiiii…” Putri Semaraung kedék.
“Dadi kedék Ning? Payu malajah?”
Putri Semaraung prajani siep, tanggehanga kedekné. Limané jani cakupanga duur pabahanné tur matimpuh di arep i dadong.
“Inggih Guru, inggih!” saut i cucu.
“Nah, nah, lamun suba sayaga lan tuutin guru. Tegarang  jani majujuk, adéng-adéng penékang batisé. Da bes tegeh ning! Ulung nyanan!” Tondén pragat i dadong mamunyi, dapetang i cucu suba ulung di betén kasuré. Batisné kajengklok kanti mapangsegan di tehelé.
“Kikikiiiiikiki...” i dadong kedék ingkél-ingkél nepukin cucuné malajah ngaléak.
“Aduh…duh…sakit...”
“Ento suba adané cening bengkung,  rengas, sing demen ngidepang munyi guru. Do lén-lén Ning!” I dadong jani  jengat ngajahin cucuné ngaléak. Putri Semaraung ané itunian aduh-aduh di betén kasuré paling ngalihin saklar lampu, idupanga lantas lampu kamarné. Paningalan i dadong  ané itunian malontod prajani cekok. Api di pabahanné masi ilang. I dadong ulap nepukin galang lampuné nyénterin awakné.
“Duh! Né mara ye cucu beler! Nak ngudiang ngidupang lampu? Buung malajah ngaléak?” patakon i dadong.
“Éngkénang malajah ngaléak? Batis icangé sakit! Saut i cucu. Putri Semaraung ngeling sengi-sengi nanggehang sakit. Keweh asané ia majujuk. Ilmu léaké ngundang sengkala. I dadong  marasa pelih nepukin batis cucuné beseh. Paekina cucuné, lantas kaubadin baan aji pangléakan.
“Leserang batisé, suud nyebak!”
Dadong Tibubeneng lantas makecuh di limané. Kecuhné ento lantas anggona ngusapin batis cucuné apanga ilang sakitné.
Cuh, cih, cah cuh nitya deha anggara saksi, pramaja musti atma kawikan angga nira. Cuh, cih, cah, cuh semara kecuh nira ning putri semaraung tan pejah api ning kala ah ah ah
Suud ngacep aji pangléakanné ento ping telu, i dadong lantas ngorahin cucuné majujuk adéng-adéng.
“Engkén, nyak iyingan batisé?”
“Hihihihihihi…” Putri Semaraung makenyem. Kendel atiné jani. Beseh batisné ilang, kaubadin kecuh i dadong.
“Hihihihi…”
“Gigisin kedék Ning! Elek atiné tekén pisaga dajan umahé”
“He he, ampura guru!”
Jam satu peteng Dadong Tibubeneng lantas magampil-gampil. Lontar aji pangléakan ane itunian di duur dulangé kakaputin kasa putih misi rarajahan léak. Lontaré celepanga ka kotak cenik di tengah lemariné, lantas kuncina apanga sing ada anak ngamaling.
“Lan jani sirep!” saut i dadong

***
Jam lima semengan dadong Tibubeneng suba makupuk di paon. Nyakan padidina, ngaé daran nasi padidina, ngaé jaja padidi, muang inget ngaé yéh panes anggona cucuné manjus. I Dadong uli pidan biasa idup padidi. I Pekak suba ngalahin mati, makejang pianak lan cucu-cucuné merantau kota. Di désa tepukina kuno, keweh maju ulian kéweh ngalih gagaén. Paling aget suba mukak warung sembako, bin sada warungé sasai uyak anggehan. Éngkenang nagih maju di désa, meli sera dogén biasa nganggeh kanti abulan.
Ulian ento, Dadong Tibubeneng las nepukin pianak lan cucu-cucuné marantau kanti ka luar Bali. Nyén nawang mani puan pianak lan cucuné ento suksés. Tusing cara i dadong ané sabilang wai ngindeng di désa madagang jaja Bali. Ené suba mabukti, ulian merantau, cucuné ané madan Putri Semaraung suba dadi sarjana lan kaangkat dadi PNS. Bin sada agetné suba maan tugas dadi guru SMP di désa padidi.
“Dong!”
Sagétan Putri Semaraung majujuk di jelanan paonné. Ia lantas negak di kursi barak plastik sambilanga mataktakan jagut. Toliha dadongné makupuk padidina di paon uyak andus.
“Mih… cucu dadong jegeg bulan suba bangun?” patakon i dadong ngaénang i cucu makenyem.
Dapetang i dadong suba ngaba klepon, laklak, lan klaudan matatakan tékor. Duur jajané misi nyuh makikih macampur gula bali a bedik. Putri Semaraung lantas nyemak jajané, ajenga ulian dot jaja uli pidan.
Dadong Tibubeneng lantas ngaénang cucune téh anget misi jahé. Lamun kenehang, miribang makelo i dadong mapisah ngajak cucuné. Ada nem tiban sasukat Putri Semaraung kuliah  S1 lan S2 keguruan di Jawa. Putri semaraung kapah ka Bali, sasaian ngomong di telepon dogén. Bin sada kapah-kapah ulian i dadong sing ngelah telepon. Aget ada pisaga delod umahé ané sasasi ngemang nyilih telepon.
“Dadi malengok?” I Dadong nepukin cucuné ada kenahanga uli tuni.
“Pelih icang ibi sanja. Tusing ningehang munyi tondén apa-apa suba ngaku dueg ngaléak.”
“Nah da ento uyutina. Tusing dadi nyambatang léak. Telahang jajané”
Sambilang ngajeng jaja, Putri Semaraung mapineh. Ia sujatine iri tekén dadongné padidi.  Pidan ia bisa cara i dadong? Ngelah aji pangléakan ane paling sakti, ngelah aji ugig ané ngidang ngaé anake jerih. Diastun suba lingsir, i dadong tusing taén marasa tua. Awakné cenik, gilik, kenceng,  enu siteng masuunan ngindeng  ngaba jaja. Tusing cara anak tua lénan ané rengkod lamun suba maumur pitung dasa tiban.
Jam nem semengan, kruyukan siapé ngancan ramé. Putri Semaraung suba suud manjus, i dadong seleg ngantiang cucuné makikén. Makelo antosanga cucuné di ambén bale daja. I dadong suba ngebatang tikeh cenik.  Ada nasi baas  barak mawadah bakul cenik katimpalin bé siap makukus misi sambil tomat lalah manis apang cucuné nyak madaar  makiré majalan ka sekolah.
“Dong, mai milu ka sekolah! Léaké makacakan, icang jejeh lan sakit ati ulian léak. Diolas isinin sekolahé panyengker apang aman!”
 “Léak apa makacakan di sekolah! Awak guru tusing pantes ngomongang léak di sekolah. Tusing ada leaké ngaenang jejeh apa buin kanti ngaé anaké sakit ati. Léak ento maraga suci kaplajahin baan keneh suci. Inget ibi sanja? Batis ceningé kajengklok ulian keneh ceningé kasaput iri.” Saut i dadong tekén cucuné.
Putri Semaraung prajani masemu galak lantas ngalahin dadongné. Sujatiné ia makeneh ngajakin dadongné ka sekolah apanga nawang, di sekolahan liu ada léak. Guru-gurune di sekolah nyakit ati nepukin leaké makacakan, demen ngaé uyut kanti guruné nyakit ati ngemasin mati ulian léak. Mara neked di gang delod umahé, Putri Semaraung malipetan ulian kaliwat gedeg ngenehang sekolah di tongosné ngajahin.
“Dong! Icang sakit ati dadi guru!” saut Putri Semaraung nyangjagin dadongné.
I Dadong makenyem nepukin cucuné mamedih di arepné.
“Duh… cening jegeg bulan, cucu dadong paling sayangan. Nak  ngudiang sakit ati? Suba aget cening dadi guru, maan gagaén melah, dadi pegawai negeri sipil maan gaji tetep lan tunjangan kéné-kéto. Anaké kanti nombok satusan yuta apang ngidang dadi PNS. Né cening suba aluh-aluhan maan gagaén. Ento ngudiang sakit ati?”
“Dadong nawang? Léaké makacakan di sekolah! Léaké ngaénang icang sakit ati! ” saut Putri Semaraung tungkas.
“Dija ada léak di sekolah? Eda ngawang-ngawag ngomong léak!” I Dadong pedih ningehang cucuné setata nyambatang léak di sekolah.
“Makejang muridé di sekolah adané leak! Panak léak demen nguluh munyi! Léak jelé! Léak beler! Léak berung! Léak tain sampi! Léak tain cicing!” saut Putri Semaraung ané setata sakit ati ulian ulah murid-muridé di sekolah. Muridé demen ngaé masalah. Sabilang ka tengah kelasé, satata kaukina Ibu Ceking tekén muridé ulian Putri Semaraung berag aking.
“Oh… ulian ento cening nyambat murid ceningé di sekolah panak léak?  Madasar sakit ati cening  cara kéné? Duh…Déwa ratu, bawak san papineh ceningé. Precuma cening masekolah tegeh-tegeh pamuputné cara jani. Elek dadong ningehang munyi ceningé. Ilmu léaké nagih anggon cening nyakitin murid padidi! Nak saja kenehé malajah ngaléak?”
“Saja!” Putri Semaraung gencang nyautin patakon dadongné.
“Lamun cening dueg ngaléak, suud lakar cening kaunina Ibu Ceking apa buin guru pengajian tekén murid ceningé di sekolah!”
“Apa kaunina?”
“Guru léak!” saut I Dadong nengkik.
Putri Semaraung makelo mapineh lantas malaib ka tengah kamarné.


avatarI Gedé Putra Ariawan
Embas ring Désa Banjar Anyar Kediri, Tabanan, tanggal 16 Juni 1988. Kakawiannyané sané marupa satua cutet, opini bawak, artikel lan puisi kamuat ring Bali Orti (Bali Post), Média Swari (Pos Bali), Majalah Éksprési, lan Majalah Satua. Dané sampun ngamedalang cakepan marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Ngurug Pasih” warsa 2014 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé 2015.

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete