Perahu Cinta ring Nusa Penida

Olih: Madé Supriyatni

Gagambaran Manik Sudra

Ritatkala sang surya endag saking purwa jagi nyuryanin sakancan parisolah sané maurip ring jagaté, ida ten waneh-waneh nguratiang iraga yadiastun ida sampun mawali ka pamereman. Ring semeng puniki I Putu Krisna Yoga iseng mabalih TV. Sedeng becik acara sané kekantenang indik pariwisata Klungkung. Sesampuné nyaksiang kawéntenané ring TV, I Putu Krisna Yoga mastikayang genah pariwisata Klungkung nénten ja kaon masanding sareng genah-genah wisata sané tiosan, minakadi Ubud, Nusa Dua, Bukit Pecatu miwah sané tiosan. Nusa Penida miwah Nusa Lembongan pinaka genah wisata ring Klungkung yukti banget ngulangunin indik kaasrian alam, pura-pura genah matirthayatra, minakadi keindahan biota laut sané banget ngulangunin.
 “Béh né mara tongos malali ané luung tur sanget nutdut keneh.,”  I Putu Krisna ngaraos padidi sambilanga tetep ngalingling TV. Buin kejepné ngénggalang ia  morahan ngajak méménné, “Mé...mé...mémé, mara tiang nawang di Nusa Penida liu ada objék wisata sané ngulangunin, tiang meled kema, dadi Mé ?”
“Apa dogén ané tingalin cening mara di TV-ne ?”
“Ditu ada wisata diving utawi nyilem di pasihé, ada bé mola-mola, Mé, ada masih ané madan perahu cinta. “
“Mémé tumbén ningeh objek wisata ané madan perahu cinta, dija orahanga tongosné ento, Ning ?”
“Mara tiang ningeh tongosné orahanga di Désa Bunga Mekar, Banjar Karangdawa. Tongos perahuné di duur abingé. Perahu ento malakar aji tiing pejanga duur punya kayuné. Koné tegehné uli pasihé satak meter, Mé ! Tiang meled menék kema, tiang lakar mafoto ditu !”
“ Basa Baliné apa adanné, Tu?” méménné buin matakon
“Adanné mula perahu cinta, Mé, sing dadi orahang jukung tresna. Perahu cinta ...perahu cinta adanné
“Men cening nu cenik, nyén kal cintain ditu?”
“ Mé....cinta to patuh tekén tresna, tresna tekén mémé, tresna tekén bapa...tresna tekén timpal,” I Putu Krisna Yoga nyumekenang
“Nah yan kéto keneh ceningé buin mani, mumpung Redité ajaka kema ajak bapan ceningé. Ning! Apang tusing iraga malali dogén kema, kénkén yén sambilang matirthayatra ?”
“Owh...luung Mé, sedeng melah pesan Mé, tiang suba maan ranking I di kelas, tiang lakar ngaturang bhakti tur ngaturang suksma ring Ida Sang Hyang Widhi. Kéto masih apang tiang lulus ujian ana lakar teka tur maan nilai ané luung”.
“Nah lung buka kéto, kéwala cening tetep patut jemet malajah,” méménné masaut.
Duk rahina Redité semeng I Putu Krisna sareng mémé bapan ipunné sampun sayaga lakar malali tur matirthayatra ka Nusa Penida. I Putu Krisna negak di boaté apita  baan mémé bapanné. I Putu Krisna mula anak cerik dueg tur pascad, di tengah jukungé liu patakonné ngajak mémé bapanné.
“Pa, pura apa dogén ané ada di Nusa Penida tur iraga lakar maturan dija pa ?”
“Ning, ané tawang bapa, ditu ada pura Dalem Penataran  Ped, Pura Giri Putri, Pura Puncak Mundi, Pura Batu Medau, muah ané lénan,”
“Pa, taén dingeh tiang ada pura ané misi mobil, pura apa adané ento, Pa ?”
“Oh kéné to cening, anaké ngorahang purané ento madan Pura Paluang”. Kerana itep matutur-turan tan karasa  sagét boaté suba marérén. I Putu Krisna sareng mémé bapané ngénggalang  tuun uli jukungé.
“Ning, mai malu iraga ngaturang bhakti ka Pura, disubané ento mara cening dadi malali ka tongos ané nyetang cening,” mémén I Putu Krisna nyumekenin pianakné.
“Inggih, Mé !”
I Putu Krisna kasarengin mémé miwah bapané nyéwa motor lakar ka pura ngaturang bhakti tur lakar malali ka objék wisata. Sesampun wusan ngaturang bhakti nunas ica ring Ida Sang Hyang Widhi, I Putu Krisna sareng mémé bapané digelis nuju ka objék wisata sané madan perahu  cinta. Disubané neked ditu mémé bapané makesiab, “Uduh cening, tongosné tegeh pesan di duur abingé. Mémé jejeh ningalin cening yan menék kema”.
I Putu Krisna uli kelas sekat 2 milu pramuka Siaga, tongos ané kéto mula dadi plalian ia sesukat dadi penggalang. I Putu Krisna makenyem , “Ah ... ten kénkén Mé, perahuné ento gaena aji  tiing tur suba mategul tekek pesan. Mémé eda marasa jejeh tiang lakar menék ka perahuné ento”.
“Nah  yén kéto idep ceningé, kema dong cening menék ! Bapa ja ané lakar meliang cening tikét tur bapa lakar milu menék,” bapanné masaut ngilangang jejeh mémén I Putu Krisnané.
Uli duur perahune ento, I Putu Krisna  lan bapanné angob ngatonang kaluwihan tongosé ditu,  kaluwihan pasih masanding ajak kaluwihan abingé. Apa buin pasihé pelung maombak tegeh saling pantigang, prasida kakatonang saking duur bukité. Ipun rumasa angob tur nyuksmayang pakaryan Ida sang Hyang Widhi sané sampun ngardi jagaté. Pakaryan Ida nénten wénten nyamén pada ring jagaté. I Putu Krisna lan bapanné nénten ja engsap moto sakancan ané kekantenang aji HP apang ada temon-temon di mulihné.
Rikala galahé sampun nagén sanja, ditu lantas mémé bapané ngajak I Putu Krisna  ka pelabuhan lakar mawali Klungkung, wiréh buin maninné lakar masuk. I Putu Krisna marasa liang tur bagia kenehné sambilanga nguyonin méménné. “Mé, buin pidan yén Krisna suba truna, Krisna lakar ngajak tunganné nguji tresnané di Perahu Cinta...hé...hé...hé... ! Patutné mémé ajak bapa masih pada-pada menék ditu, saja ké nu pada tresna ... ha ha ha ha..” Mémé lan bapanné ngelut Putu Krisna tur makenyem

(Nusa Penida, Jan 2017)


Made Supriyatni, S.Pd.H
Guru SDN 2 Semarapura Klod Kangin, magenah ring Desa Kamasan.

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete