Lontar Kala Ireng (7)

Olih: I Madé Sugianto
Sumber Gagambaran; www.cintapekalongan.com

Ngangsehang Luh Cablek majalan, pangaptiné ngetut Gusti Ayu Pandan Arum. Sinah joh gustiné suba plaibanga tekén Patih Suramadu. Ia kuciwa tekén krama ané mablanja di penggaké. Tusing ada bani mapitulung sangkaning takut tekéning pepatih Puri Pandan Wanginé. Dot ia nyambatang ané plaibanga tekén pepatihé tuah Gusti Ayu Pandan Arum, junjunganné. Nanging keledanga kenehné nyambatang kasujatian gustiné, kerana tusing bani lémpas tekén semaya. Yadiastun sambatang, kramané suba kadung makancut ikuhné.
Yadiastun kebus bara, nyentak matan ainé, Luh Cablek ngengsehang majalan. Krama ané maembon di betén punyan kayuné takonina, sagét nepukin Patih Suramadu negakin jaran mlaibang anak luh. Krama ané takonina matujuhan ngelodang. Ngangseh-ngangsehang ia majalan sambilang ngisi basangné enek kena jagur. Jengah, sebet, macampuh dadi besik ento ngranayang gedé bayuné nulungin Gusti Ayu Pandan Arum. Yadiastun ngetohang urip, ia las. Apang sida mapitulung. 
Di pateluan désané ia nepukin anak teruna negakin jaran. Jerit-jerit ia, pangaptiné anak teruna negakin jaran ento nulungin déwékné. Anak teruna ento maekin Luh Cablek kerana kapiolasan. 
“Tulungin tiang jero, nyaman tiangé plaibanga tekén Patih Suramadu,” ngangseh-ngangsehang ia ngomong, angkihanné ngangsur.
Tan pangomong anak teruna ento nyaup Luh Cablek tur tegakanga duur jaranné. Taliné kaontalang, jaranné becat majalan. Nganginang plaib jaranné, kerana anak teruna ento nepukin lad batis jaran di tanahé.
“Kija kal ajak tiang niki, jero. Tulung, tulung!” Luh Cablek ngadén déwékné plaibanga.
“Mirib kangin lakuna Patih Suramadu mlaibang nyaman jeroné. Ento ada lad batis jaran di tanahé,” saut anak teruna ento.
Mara lega kenehné Luh Cablek. Anak teruna ento nulungin déwékné ngepung Patih Suramadu ané mlaibang gustiné. Nekekang ia ngisi bangkiang anak teruna ento apang tusing ulung, apabuin plaib jaranné becat sekadi mimis.
“Adan tiangé Luh Cablek,” ia nyambatang adanné.
Nanging anak teruna ento tusing masaut, munyin Luh Cableké tusing dingeha kerana kaampehang angin. Anak teruna ento ngangsehang ngontalang tali apang jaranné ngancan becat malaib. Ia jejeh kasépan mapitulung. Pedas sajan ia nawang solah Patih Suramadu ané demen marikosa anak luh. 
“Sira peséngan ragané, jero?” patakon Luh Cablek.
Nanging munyinné kaampehang angina, tusing dingeha tekén anak terunané ento. Ping péndo suba Luh Cablek matakon nanging tusing sautina. Mara ia ngeh, plaib jaranné becat munyinné ampehang angin. Ia milih mendep, némpélang awakné di tundun terunané apang tusing kanti ulung mageblug.
Di malu, plaib jaran ané tegakina tekén Patih Suramadu ngancan ngadénang. Kenyel jaranné malaib joh. Apabuin Patih Suramadu makalé duur jaranné kerana jagur-jagurina tekén Pandan Arum. Sangkaning gedegné kaliwat, Patih Suramadu mesuang Ajian Ngampel Rah. Pandan Arum ané katotok nengil tusing nyidang makrisikan, sajaba paningalanné kelak-kelik. Paek pateluan, jaranné nyelémpoh, bungutné madidih. Ngénggalang Patih Suramadu makecos uling tundun jaranné. Lantas nyangkol Pandan Arum.
Jaranné ané leleh kakutang. Pandan Arum kasangkol majalan ngajanang. Ada sawatara dasa tumbak, Patih Suramadu nepukin pondok di sisin tegalané. Liang kenehné, kerana di pondoké ento lakar ngubadin buangné. Ngetél puesné, sakadi cicingé nepukin tulang di marginé. “Jani nyai ngrasayang jaen. Mapi-mapi nyai tusing demen, alusin nulak. Jani rasayang!” 
Ngéncolang Patih Suramadu macelep ke pondoké. Kabenengan ada plangkahan di tengah pondok tan patuan ento. 
Kruék.
Siteng limanné ngedeng lengen bajuné Pandan Arum. Putih gading tepukina lengen anak luh di arepné. Ngancan ngetél puesné. Pandan Arum tusing nyidang makrisikan. Ulian Ajian Ngampel Rah, ia cara anak mati. Nanging kuping lan mata enu ngrasayang. Makeneh ngraik, nanging tusing nyidang mamunyi. Pangaptinné ada anak mapitulung apang kasucianné tusing usak ulian tingkah pepatih kesayangan ajinné. Makita ngutah Pandan Arum nepukin pepatihné cara cicing lakar nyaplok tulang.
Kruékkkkk.
Baong bajunné uwék nuunang. Tinglis tepukina nyuh gading kembar yadiastun enu makaput tapis. Liman Patih Suramadu ngrayang. Pandan Arum ngetélang yéh mata. Tan bina cara Drupadi di paséban kalalungin olih Dursasana. Déwa Kresna kaacep, apang ia selamet. Nanging ngancan galak Patih Suramadu nepukin anak luh di arepné tusing nyidang makiba.
“Sing buwungan pejah nyai jani! Ha ha ha ha,” ngakak Patih Suramadu sangkaning liang maan anak bajang.
Tusing limané dogén ngrayang, nanging bibihné masé makalé duur tangkahé. Sigsigan Pandan Arum tusing nyidang nylametang raga. Kadirasa ngitipang jeriji tusing nyidang, apabuin lakar ngegés kaung di malunné. Tuah Déwa Kresna kauleng, nunas keselamatenang. Apang ané silib tur ané kapingitang tusing pengit ulian patih jaruh. 
Patih Suramadu ngelus bajuné. Kakasuakang di bucun kubuné. Saking liang atiné, jibrag-jibrag cara anak buduh. Nyemak tali tiing ané ada di pondoké ento. Kadua limané Pandan Arum kategul di dipanné. Batisné kadadua kabentang, kategul di ambén plangkahanné. 
Pandan Arum sakadi ebé di pengorénganné. I Méong aluh, ngantosang nyagrep dogén. Mirib Patih Suramadu buduh, satondén nyagrep ebéné misi ngigel, misi ngapluk-nglapukin. Maimbuh nyemak sisan tali, anggona pecut. Batisné Pandan Arum kabiah-kabiahanga. Ngancan ngetél yéh paningalanné Pandan Arum, sakit ati, kéto masih awakné kasakitin.
Patih Suramadu ngancan buduh. Igel-igelanné ngeras-ngerasang. Limané siteng nglambet nganggon tali tan bina petani mecutin sampi kala matekap. Buin nyambak ebok, buin nimanin. Ngancan jejeh Pandan Arum. Ngancan lemet ia kasitin. Bajang jegég ento pingsan. Nepukin ebé di pengorénganné pingsan, Patih Suramadu kedék ngakak. Limané ngrépé kain, nyadia ngedeng uling bangkiangné Pandan Arum.
Bruakkkkkk.
Jelanan pondoké ketes ngenén sirahné Patih Suramadu. Ia matolihan kori, anak teruna tepukina malejeg. (masambung….)


I Made Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete